Üldreeglid ja õnnemängude reeglid

Kinnitatud Maksu- ja Tolliameti poolt: 28.11.2022 nr 12.2-2.1/00464-2

Toto reeglid on leitavad siit ja kehtivad koos käesolevate üldreeglitega.

OB Holding 1 OÜ mängukeskkonna kasutustingimused


1.
           HASARTMÄNGU KORRALDAJA

Õnnemänge kaughasartmänguna korraldab OB Holding 1 OÜ (edaspidi OlyBet), registrikood: 14975047, aadress: Pronksi 19 Tallinn, Eesti, 10124, tel: 6 671 250, e-mail: [email protected]. Õnnemänge kaughasartmänguna korraldatakse veebilehtede www.olybet.eu ning www.olybet.ee vahendusel. Seejuures Eesti klientidel puudub ligipääs www.olybet.eu lehel pakutavatele teenustele.

2.           REEGLID MÄNGUKESKKONNA KASUTAMISEKS

2.1.         Käesolevaid kasutustingimusi käsitletakse lepinguna OlyBeti ja kliendi vahel ning need on pooltele täitmiseks kohustuslikud. Käesolevates kasutustingimustes sisalduvad ka mängureeglid, mille on kinnitanud Maksu- ja Tolliamet.

2.2.         OlyBetil on õigus neid tingimusi igal ajal ühepoolselt muuta muuhulgas selleks, et parandada kliendikogemust, muuta tingimused selgemaks või viia need kooskõlla seadusest tulenevate nõuetega või OlyBeti ärihuvidega. Kui tingimuste muudatus piirab kliendi seniseid õigusi või kahjustab muul moel tema huve, teavitab OlyBet klienti sellise muudatuse jõustumisest ette mõistliku aja.

2.3.         Kui klient ei ole muudetud tingimustega nõus, peab ta kasutajakonto kasutamise lõpetama. Kui klient ei lõpeta käesoleva punkti alusel kasutajakonto kasutamist, sulgeb OlyBet kasutajakonto.


3.
           KASUTAJAKONTO, MÄNGIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1.        Kasutajakonto avamisega luuakse kliendi ja OlyBeti vahel kliendisuhe.

3.2.        Tulenevalt hasartmänguseadusest on OlyBet kohustatud tuvastama kasutajakontot kasutavate isikute isikusamasuse. Tuvastatavad andmed on eesnimi, perekonnanimi ja isikukood ning enne nende andmete verifitseerimist klient mänguteenust kasutada ei saa. Kliendi isikusamasuse tuvastamine tehakse Mobiil-ID, Smart-ID, võrgupõhiste tuvastusteenuste, panga sissemaksega tuleva isikukoodi ning sissemaksel laekuva kliendiinfo põhjal. Kui kliendi isikut ei ole võimalik tuvastada või kui klient on noorem 18 eluaastat, siis tema kasutajakontot ei aktiveerita. Esmasel külastusel määrab klient endale kasutajanime ning salasõna, mille alusel toimub tema identifitseerimine igal järgneval külastusel.

3.3.        Kasutajakonto avamisel kontrollitakse ka kliendi piirangute kehtivust Maksu- ja Tolliameti peetava hasartmängu mängimise piirangutega isikute nimekirjast (HAMPI). Kui klient on HAMPI nimekirjas, siis kasutajakonto küll luuakse, kuid piiranguga kliendil ei ole võimalik mängida neid hasartmänge, mille osas piirang kehtib.

3.4.        OlyBetil on mistahes hetkel õigus nõuda ka pärast mängukeskkonna kasutajakonto aktiveerimist täiendavaid andmeid konto, krediitkaardi, panga- või e-rahakoti konto jms kohta väärkasutamise vältimise eesmärgil.

3.5.        Alla 21-aastane isik ei tohi vastavalt hasartmänguseadusele Eestis õnnemängu mängida. Alla 18-aastane isik ei tohi vastavalt hasartmänguseadusele Eestis totot mängida. Sellest tulenevalt on Eestis võimalik luua OlyBeti mängukeskkonnas konto vähemalt 18-aastasel füüsilisel isikul, kuid õnnemängude mängimine ei ole sellise kontoga võimaldatud.

3.6.        Igal kliendil tohib olla üksainus kasutajakonto. Iga klient tohib mängida vaid isiklikult, seejuures kasutajanime ning parooli edasiandmine teisele isikule on rangelt keelatud. OlyBetil on õigus igal ajahetkel kasutajakonto blokeerida ja/või sulgeda, kui on kahtlus, et konto omanik ei kasuta oma kasutajakontot isiklikult. Sellisel juhul ei vastuta OlyBet mingil moel kahjude eest, mille osaliseks võib registreeritud kasutaja sellise otsuse tagajärjel saada.

3.7.        Klientidel on keelatud kasutada õnnemängu mängimisel meetodeid või vahendeid, mis on vastuolus hasartmängu mängimise heade tavadega ja kommetega (sealhulgas, kuid mitte ainult, elektroonilisi, mehaanilisi või muid vahendeid, mis võimaldavad määrata, muuta, salvestada või analüüsida, olenevalt mängust või selle osast, mängu tulemust, väljamakstava võidu suurust, võiduvõimalusi või kasutusel oleva mängusüsteemi strateegiat vms) või mis vähendavad kaasklientide võiduvõimalusi.

3.8.        OlyBeti personalil on õigus piirata kliendi panuste tegemine, kui klient rikub käesolevaid tingimusi.

3.9.        OlyBet ei anna õnnemängu klientidele krediiti.

3.10.     OlyBet ei vastuta kliendile tekkinud kaotuste või kahjude eest, mille põhjuseks on vääramatu jõud, sealhulgas elektrikatkestus, telekommunikatsiooniteenuste või -võrkude häire või rike või mistahes muu kolmanda isiku poolt põhjustatud viivitus või rike.

3.11.     Kui klient avastab OlyBeti mängusüsteemis rikke, kohustub ta vastava rikke kohta viivitamatult info edastama OlyBeti klienditoele. Rikkest tulenevate materiaalsete kahjude kompenseerimise võimalust kaalutakse OlyBeti poolt ainult siis, kui klient on antud kohustust viivitamatult täitnud.

3.12.     Kasutajakonto, mille viimasest sisselogimisest on möödunud 12 kuud, loetakse mitteaktiivseks ja OlyBetil on õigus arvestada kontolt iga kuu eest mitteaktiivse konto haldustasu 5 eurot. Kui kliendi konto saldo jõuab nulli, siis haldustasu enam ei arvestata.

3.13.     OlyBetil on õigus ühepoolselt ja ette teatamata piirata teatud teenuste kasutamist, sealhulgas seada klientidele limiite.


4.
           KLIENDISUHTE LOOMISEST KEELDUMINE

4.1.        Seoses OlyBetile kohalduvast õigusest tulenevate kohustustega jätab OlyBet endale õiguse keelduda kliendile teenuseid osutamast ning õiguse keelduda lepingu sõlmimisest.

4.2.        OlyBetil on õigus lepingu sõlmimisest keelduda eelkõige juhul, kui kliendiks saada sooviv isik või temaga seotud isik:

4.2.1.    ei vasta seaduses sätestatule või käesolevatele tingimustele;

4.2.2.    on kõrge riskiga (kolmanda) riigi resident, mille suhtes on OlyBet kehtestanud piirangud kliendisuhte loomiseks vastavalt oma riskiisule;

4.2.3.    on süüdi mõistetud rahapesus, terrorismi rahastamises ja/või kuritegudes, mille puhul esineb oht, et OlyBeti teenuseid võidakse ära kasutada ebaseaduslikel eesmärkidel;

4.2.4.    on erinevate allikate andmetel seotud või olnud seotud rahapesu, terrorismi rahastamise ja/või kuritegudega, mille puhul esineb oht, et OlyBeti teenuseid võidakse ära kasutada ebaseaduslikel eesmärkidel;

4.2.5.    on tahtlikult või raske hooletuse tõttu esitanud OlyBet´ile ebaõigeid või puudulikke andmeid ja/ või dokumente või keeldub neid esitamast.

4.2.6.    ei ole OlyBeti nõudmisel esitanud oma isiku ja/või tegeliku kasusaaja identifitseerimiseks piisavalt andmeid või dokumente või need ei vasta OlyBeti nõuetele;

4.2.7.    on või on olnud rahvusvahelise finantssanktsiooni subjektiks;

4.2.8.    on viivituses või on olnud korduvalt viivituses kohustuse täitmisega OlyBeti ees või jätnud täitmata muud lepingust tulenevad kohustused;

4.2.9.    isiku kohta on pädev avaliku võimu kandja või muu pädev isik, sealhulgas mistahes korrakaitseorgan, järelevalveorgan, maksuhaldur, kohus või kohtutäitur andud OlyBetile õiguspärase korralduse kliendile osutatavate teenuste piiramiseks;

1.2.10.  on põhjustanud OlyBetile otsese või kaudse kahju või reaalse ohu kahju tekkeks või on kahjustanud OlyBeti mainet.

1.3.     OlyBetil on õigus keelduda lepingu sõlmimisest ka muul OlyBeti poolt mõjuvaks peetaval põhjusel, eelkõige juhul, kui lepingu sõlmimist takistab mõni seaduslik takistus nagu teovõime piirang, esindusõiguste vastuolulisus või puudumine.


5.
           RAHAPESU JA TERRORISMI RAHASTAMISE TÕKESTAMINE

5.1.        OlyBet on hasartmängu korraldajana kohustatud isik rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevalt.

5.2.        Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks ning sanktsioonide kohaldamiseks võib OlyBet tulenevalt oma kohustustest:

5.2.1.    küsida mistahes hetkel (sealhulgas kliendisuhte loomisel või kliendisuhte vältel) lisaandmeid kliendi kohta, sealhulgas andmeid kliendi rikkuse ja/või varade päritolu, tehingute sageduse jms kohta;

5.2.2.    regulaarselt kontrollida seadusest tulenevate hoolsusmeetmete täitmiseks kogutud teavet, sealhulgas kliendi identifitseerimise aluseks olevate andmete õigsust ning nõuda kliendilt sellekohaste andmete ja dokumentide esitamist või uuendamist.

5.3.        Juhul kui klient ei esita punktis 5.2.1. nimetatud informatsiooni on OlyBetil õigus osutatavat teenust piirata, blokeerida või kliendiga sõlmitud leping etteteatamistähtaega järgimata erakorraliselt üles öelda.

5.4.        OlyBet eeldab, et konto loonud füüsiline isik on tegelik kasusaaja. Vastasel korral on kasutajakonto loonud isik kohustatud sellest OlyBeti viivitamatult teavitama. Tegelik kasusaaja on füüsiline isik kellel on omandi või muul viisil kontrollimise kaudu lõplik valitsev mõju teise isiku üle või isik kelle huvides, kasuks või nimel tehing või toiming tehakse.

5.5.        OlyBetil on muuhulgas õigus leping mõjuval põhjusel ühepoolselt ilma etteteatamistähtaega järgimata üles öelda muuhulgas juhul kui:

5.5.1.    Klient ei võimalda OlyBetil täita seadusest tulenevaid hoolsusmeetmeid, sh juhul kui klient ei esita seadusest tulenevate hoolsusmeetmete täitmiseks OlyBetile õigeid ja täielikke andmeid ning nõutud dokumente, samuti juhul kui klient ei võimalda OlyBetil teavet ajakohastada;

5.5.2.    kliendi või temaga seotud isiku esitatud andmed ja dokumendid ei kõrvalda OlyBeti kahtlust, et kliendi või temaga seotud isiku tegevus võib olla seotud ebaseaduslike tehingute, terrorismi rahastamise või rahapesuga või rikkuda sanktsiooni.


6.
           VASTUTUSTUNDLIK MÄNGIMINE

6.1.        Kontot luues nõustub klient, et teenust kasutades on risk kaotada raha ning kinnitab, et OlyBet ei vastuta selliste kaotuste eest. Klient nõustub teenust kasutades, et mängukeskkonnas panustamisel võtab klient enda kanda kõik riskid.

6.2.        Kliendil on õigus hasartmängukorraldajale saadetud kirjalikult taasesitatavas vormis ja vastavalt OlyBeti poolt ette nähtud protseduurile edastatud avaldusega seada enda suhtes:

6.2.1.    ülempiir maksimaalsele kaotusele ühe nädala või ühe kuu jooksul;

6.2.2.    keeld osaleda mängus kuue kuu kuni kolme aasta pikkusel perioodil.

6.3.        Klient saab punktis 6.2.1. seatud limiiti suurendada või tühistada, kuid antud muudatus jõustub mitte vähem kui 48 tundi peale vastava sooviavalduse tegemist juhul, kui klient 48 tunni möödudes kasutajakontole sisselogimisel ka vastava limiidi suurendamise või tühistamise soovi veelkord kinnitab. Limiidi rangemaks muutmine jõustub koheselt. Limiidi algsel seadistamisel algab limiidi kehtivus seadistamise hetkest. Olemasoleva limiidi muutmisel muutub kaotuse limiit, kuid limiidi algusajaks ei saa muutmise hetk, vaid jääb kehtima varasem limiidi ajatsükkel. Kehtivat limiiti, järele jäänud limiiti ja ajatsüklit saab klient näha oma kasutajakonto profiili all.

6.4.        OlyBet ei võta kliendilt vastu panuseid, mis on vastuolus kliendi poolt endale seatud piirangutega.

6.5.        Kui klient tuvastab mängulimiitide kontrollimisel OlyBeti süsteemis vea, on ta kohustatud sellest koheselt OlyBeti teavitama. OlyBet ei vastuta pärast mängulimiitide seadmist tehtud panuste eest ning kliendil ei ole õigust hüvitisele mängulimiite ületanud panuste eest.

6.6.        Punktis 6.2.2 toodud piirangu seadmine on võimaldatud Olympic Casino maapealsetes kasiinodes, Olybet.eu veebilehel, Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas ja  iseteeninduskeskkonnas. OlyBet ei võta vastu Eesti isikukoodiga klientide kirjalikus vormis piirangu seadmise avaldust elektrooniliselt, kuna elektroonilised piirangu seadmise meetmed on Maksu- ja Tolliameti  iseteeninduskeskkonnas kliendile kättesaadavad. Klient ei saa punktis 6.2.2. nimetatud avaldust tagasi võtta enne seda kui piirangu seadmisel sätestatud tähtaeg on saabunud.

6.7.        OlyBetil on õigus ühepoolselt piirata kõigi ja/või üksikute toodete ja teenuste kasutamist kliendi poolt, sealhulgas kliendiga sõlmitud leping ühepoolselt üles öelda ja sulgeda kliendi kasutajakonto etteteatamistähtaja järgimata kui kliendi käitumine OlyBeti mängukeskkonnas ja/või tema avaldatud andmed viitavad asjaolule, et klient ei järgi vastutustundliku mängimise põhimõtteid ja/või klient võib tekitada edasise mängimisega endale kahju. OlyBet ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud seoses sellekohase otsusega.

6.8.        Kasutajakonto kasutaja on teadlik, et OlyBeti kasiino- ja pokkeritarkvaras mängude tulemused on otsustatud juhuslike numbrite generaatori poolt ning kasutaja nõustub kõigi mängude tulemustega.


7.
           SISSE- JA VÄLJAMAKSED

7.1.     Kliendil on õigus teha sissemakseid ja väljamakseid OlyBeti veebilehel pakutavate maksemeetoditega. Kliendil on võimalik teha OlyBeti kasutajakontole sularahas sisse- ja väljamakseid ka valitud Olympic Casino maapealsetes kasiinodes, esitades Olympic Casino töötajale isikut tõendava dokumendi. Väljamakse korral tuleb väljastatud sularaha kontrollida kassa juures. Hilisemaid pretensioone ei arvestata. Kõigi sisse- ja väljamaksete puhul kontrollib OlyBet, et kasutajakonto omanik ning pangakonto omanik või sularahas sisse- või väljamakset sooviv klient oleks sama isik. Kui kasutajakonto omanik ning pangakonto omanik või sularahas sisse- ja väljamakset teha soovib isik on erinevad isikud, siis tehingut ei teostata või OlyBet tagastab kasutajakontole sissemakstud rahasumma makse tegijale.

7.2.     Kasutajakontole sissemakse sooritamisel on OlyBetil õigus kasutada lisatoiminguid kliendi isiku tuvastamiseks. OlyBet võib teha lisatoimingud kui sissemaksete ja väljamaksete kumulatiivne summa ühekuuse perioodi jooksul on 2000 eurot või rohkem, kuid OlyBet on õigus teha selliseid kontrollitoiminguid ka väiksemate summade korral. Kõiki tehinguid kontrollitakse, et tõkestada rahapesu ja terrorismi rahastamist.

7.3.     Klient ei tohi kohelda OlyBeti finantsasutusena. Sel põhjusel, samuti tulenevalt hasartmänguseadusest, ei võimaldata väljamakset muule pangakontole, kui sellele, millelt oli tehtud sissemakse mängus osalemiseks.

7.4.     OlyBetil on õigus kohaldada teenustasu juhul, kui klient taotleb kasutajakontolt väljamakse tegemist, omamata panuste käivet, mis oleks sissemakstud summaga võrdne või sellest suurem.

7.5.     OlyBetil on õigus kohaldada sissemaksetele ja väljamaksetele erinevaid teenustasusid maksemeetodite lõikes.

7.6.     OlyBetil on õigus seada sissemaksetele ja väljamaksetele miinimumsumma nõuded.

7.7.     Väljamaksmisele kuuluvad vaid need võidud, mis on kooskõlas käesolevate tingimustega. OlyBetil on õigus keelduda nende võitude väljamaksmisest, mis on saadud tingimusi rikkudes, eelkõike punktis 3.7. nimetatud abivahendeid kasutades.

7.8.     Võidud kantakse kasutajakontole. Kliendil on võimalik algatada väljamakse kasutajakontolt valikutes olevatele maksemeetoditele ja pangakontodele. Pangakontod lisanduvad automaatselt pangakontolt eduka sissemakse tegemisel. Väljamakse võimaldatakse vaid meetodil, millist klient on kasutanud sissemakse tegemisel. Väljamakse teostatakse hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

7.9.     Mängutarkvara funktsionaalse häire, elektroonilise või mehhaanilise rikke või mängutarkvara manipuleerimise tagajärjel ekraanile ilmuv informatsioon ei ole mängu võit ja väljamaksmisele ei kuulu. Juhul, kui sellisel juhul on võit välja makstud kas inimliku eksimuse või tehnilise vea tõttu, on OlyBetil õigus väljamakstud võit tagasi nõuda.


8.
           ÕNNEMÄNGUDE JA POKKERI ÜLDREEGLID

8.1.        Õnnemängude üldreeglid

8.1.1.    Õnnemänge pakub OlyBet, kuid õnnemängude tarkvara pärineb erinevatelt mängutarkvara tootjatelt. Iga mängu kohta on antud mängu täpsed mängureeglid, mis on kättesaadavad mängu juhendis, mis avaneb „i“, „Info“, „?“, „Paytable“ või muul moel vastavalt tähistatud nupu alt.

8.1.2.    Mõnes pakutavas õnnemängus on klientidel võimalus võita täiendavaid auhindu, sest nendes mängudes lisatakse igal mängukorral osa panusest auhinnafondi (jackpot). Jackpoti võidud peab kinnitama OlyBet ja vastava mängu tarkvara pakkuja. Kõik sellekohased otsused, mille on teinud korraldaja ja vastava mängu tarkvara pakkuja, on lõplikud. Jackpot makstakse välja summas, mille mängutootja server jackpoti võitmise ajal jackpoti väärtusena registreeris. OlyBet annab endast parima tagamaks, et mängus kuvatav jackpoti väärtus oleks sama, mis mängutootja serveri oma.

8.1.3.    Tarkvara ja riistvara, mida kasutatakse õnnemängu korraldamisel mängutarkvaras tagavad, et keskmine mängu tulemusena klientidele tehtud väljamaksete summa on suurem kui 80 protsenti kõikide panuste summast.

8.1.4.    Mängutarkvaras kuvatav info on visuaalne kujutis juhuslikkuse generaatori poolt välja mängitud võidukombinatsioonile. Kõikide mänguvoorude võidukombinatsioonid summad salvestatakse andmebaasis. Kui mistahes põhjusel kuvatakse kliendile visuaalne kujutis, mis ei vasta andmebaasis kirjele, võetakse aluseks andmebaasis kirjutatud võidukombinatsioon.

8.1.5.    Mängutarkvaras kuvatud visuaalsed objektid (õnnerattad, märklauad jms) on illustratiivse tähendusega ja nende suurused ei vasta nende esinemise tõenäosusele.

8.1.6.    Mängutarkvara funktsionaalse häire, elektroonilise või mehhaanilise rikke või mängutarkvara manipuleerimise tagajärjel ekraanile ilmuv informatsioon ei ole mängu võit ja väljamaksmisele ei kuulu.

8.1.7.    Kasutajakontole  kantakse ainult need võidud, mis on kooskõlas mängutarkvaras või selle ekraanil näha olevate mängueeskirjadega, võidukombinatsioonidega ja nende väljamaksete tabeliga.

8.1.8.    Mängutarkvaras pakutavad maksimaalsed võidusummad sõltuvad mängu eripärast ja tootjapoolsest seadistusest ning on piiratud 500 000 euroga sõltumata sel hetkel kuvatavast boonusmängude arvust või võimalikest võidukombinatsioonidest.

8.1.9.    Keerulisemate rikete korral või kahtluse korral mängutarkvaraga manipuleerimises, kantakse võit kasutajakontole peale eeltoodud asjaolude välistamist mängutootja tehnilise personali poolt.

 

8.2.        Pokkeri rahamängude ja turniiride reeglid

8.2.1.    Pokkeritarkvaras pakutavad mängud toimuvad klientide vahel ja mängukorraldaja vaid protsessib kaartide jagamist ning rahalisi liikumisi klientide vahel. Mängukorraldaja võtab selle eest teenustasu, mida turniiridel nimetatakse „fee“ ja rahamängudes „rake“.

8.2.2.    Registreerides pokkeriturniirile või liitudes rahamängu lauaga kinnitab klient, et on tutvunud ja nõustunud pokkeritarkvaras ja OlyBeti veebilehe jaluses kättesaadavate detailsete kasutustingimustega.

8.2.3.    Kõikides pokkerimängudes kasutatakse ettenähtud mängužetoone. Turniire mängitakse rahalist väärtust mitteomavate turniirižetoonide (punktide) peale ja rahamängudes mängitakse otsese rahalise väärtusega mängužetoonide (raha) peale.

8.2.4.    Ühes lauas mängivatel klientidel on keelatud mistahes moel vahetada informatsiooni käes olevate kaartide kohta.

8.2.5.    Kokkumängukahtluse korral on OlyBetil õigus ajutiselt või alaliselt keelata klient ligipääs pokkeri mängutarkvarasse sisse logimiseks. 


9.
           KLIENDISUHTE LÕPPEMINE

9.1.        Kliendisuhe lõppeb eelkõike käesolevas punktis nimetatud juhtudel.

9.2.        Kliendil on õigus leping üles öelda igal ajal ning kasutajakonto sulgeda, edastades vastava avalduse OlyBeti klienditoele. Klienditugi sulgeb ligipääsu kasutajakontole 3 päeva jooksul avalduse saamisest.

9.3.        OlyBetil on õigus leping üles öelda igal ajal, teatades sellest ette vähemalt 14 päeva. Sel juhul kantakse kliendi kasutajakontol olevad rahalised vahendid kliendi pangakontole 3 tööpäeva jooksul.

9.4.        OlyBetil on õigus leping mõjuval põhjusel ühepoolselt ilma etteteatamata üles öelda (erakorraline ülesütlemine).

9.5.        Mõjuv põhjus on eelkõike:

9.5.1.    punktis 4.2 nimetatud aluste tekkimine kliendisuhte ajal;

9.5.2.    punktides 5.3, 5.5 ja 6.7 nimetatud asjaolud;

9.5.3.    isikusamasuse tuvastamisel valede, ebatäielike ja tegelikkusele mittevastavate andmete esitamine OlyBetile;

9.5.4.    lepingus või OlyBetile esitatud dokumentides sisalduvate andmete muutmisest informeerimata jätmine;

9.5.5.    muutused kliendi teo- ja/või õigusvõimes, eelkõike kliendi surm või teovõime piiramine;

9.5.6.    lepingu lõpetamist nõuab Eesti või välisriigi järelevalveasutus või muu pädev asutus;

9.5.7.    klient nõuab enda isikuandmete töötlemise lõpetamist või nende töötlemise piiramist seda ning OlyBeti hinnangul on kliendile teenuse osutamise eeltingimuseks OlyBeti õigus töödelda kliendi isikuandmeid vastavalt käesolevate tingimuste ja/või Privaatsuspoliitikale.

9.5.8.    Muu põhjus, millest tulenevalt ei ole lähtuvalt seadusest või OlyBeti huvidest võimalik kliendisuhet jätkata.

 

10.         MUUD TINGIMUSED

10.1.        Kliendil on õigus esitada kaebus OlyBeti tegevuse või teenuse kasutamise kohta, kontakteerudes selleks [email protected] e-posti aadressi kaudu. OlyBet võtab kaebuse koheselt menetlusse ning vastab hiljemalt 15 kalendripäeva jooksul. Kui antud aja jooksul ei ole võimalik kaebust selle keerukuse tõttu või muudel mõjuvatel põhjustel lahendada, teavitab OlyBet klienti menetluse pikenemise põhjustest ning täiendavast vastamise tähtajast.

10.2.        Juhul kui OlyBet ei lahenda kaebust kliendile vastuvõetaval viisil, siis on kliendil õigus pöörduda oma kaebusega Tehnilise Järelevalve ja Tarbijakaitse Ameti või Maksu- ja Tolliameti poole.

10.3.        Käesolevatele kasutustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat õigust.