Üldreeglid ja õnnemängude reeglid

Kinnitatud Maksu- ja Tolliameti poolt: 11.02.2021 nr 12.2-2.1/00055-1

OB Holding 1 OÜ internetikasiino mängureeglid
 
1.Üldreeglid

1.1.Hasartmängu korraldaja
Õnnemänge kaughasartmänguna korraldab OB Holding 1 OÜ (edaspidi Olybet), registrikood: 14975047, aadress: Pronksi 19 Tallinn 10124, tel: 6 671 250, e-mail: [email protected] Õnnemänge kaughasartmänguna korraldatakse veebilehtede www.olybet.eu, m.olybet.eu, www.olybet.ee ning m.olybet.ee vahendusel. Seejuures Eesti klientidel puudub ligipääs www.olybet.eu ning m.olybet.eu lehtedel pakutavatele teenustele.
1.2.Reeglid mängukeskkonna kasutamiseks
1.2.1.Olybet hoiustab mängukeskkonnas sektsiooni „Reeglid ja tingimused“, milles kajastatakse käesolevaid mängureegleid ja millele võtab kliendilt mängukonto registreerimisel ka tutvumise ja nõustumise kohta kinnituse. Neid tingimusi käsitletakse ühtlasi lepinguna Olybet’i ja kliendi vahel.
1.2.2.Olybet jätab endale õiguse neid tingimusi igal ajal muuta teatades sellest ette või teatamata jättes. Tingimusi võib muuta muu hulgas näiteks selleks, et ära hoida pettusi, muuta kasutustingimused selgemaks või viia need kooskõlla seadusest tulenevate nõuetega. Kui selline muudatus piirab kliendi seniseid õigusi või kahjustab muul moel tema huve, teavitab Olybet klienti sellise muudatuse jõustumisest ette.
1.2.3.Kui Klient ei ole muudetud tingimustega nõus, peab ta mängukonto kasutamise lõpetama.
1.3.Mängukonto, mängija õigused ja kohustused
1.3.1.Tulenevalt Hasartmänguseadusest on Olybet internetikasiino kohustatud tuvastama mängukontot kasutavate isikute isikusamasuse. Tuvastatavad andmed on eesnimi, perekonnanimi ja isikukood ning enne nende andmete verifitseerimist klient mänguteenust kasutada ei saa. Kliendi isikusamasuse tuvastamine tehakse Mobiil-ID, Smart-ID, panga sissemaksega tuleva isikukoodi, dokumendikoopia edastamise või Sertifitseerimiskeskus AS-i poolt pakutava LDAP teenuse ning sissemaksel laekuva kliendiinfo põhjal. Eeltoodu võimatusel palutakse kliendil end autoriseerida läbi panga autentimise teenuse või dokumendi koopia saatmise. Kui kliendi isikut ei ole võimalik tuvastada või kui klient on noorem 18 eluaastat, siis tema mängukontot ei aktiveerita. Esmasel külastusel määrab klient endale kasutajanime ning salasõna, mille alusel toimub tema identifitseerimine igal järgneval külastusel.
1.3.2.Olybet internetikasiinol on on mistahes hetkel õigus nõuda ka pärast internetikasiino mängijakonto aktiveerimist täiendavaid andmeid konto, krediitkaardi, panga- või e-rahakoti konto jms. väärkasutamise vältimise eesmärgil.
1.3.3.Alla 21-aastane isik ei tohi vastavalt Hasartmänguseadusele Eestis õnnemängu mängida. Alla 18-aastane isik ei tohi vastavalt Hasartmänguseadusele Eestis totot mängida. Sellest tulenevalt on Eestis võimalik luua Olybet internetikasiino konto vähemalt 18-aastasel füüsilisel isikul, kuid õnnemängude mängimine ei ole sellise kontoga võimaldatud.
1.3.4.Olybet eeldab, et internetikasiino konto loonud füüsiline isik on tegelik kasusaaja. Vastasel korral on internetikasiino mängukonto loonud isik kohustatud sellest Olybet´i viivitamatult teavitama. Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes teeb oma mõju ära kasutades tehingu või toimingu või omab muul viisil kontrolli tehingu, toimingu või teise isiku üle ja kelle huvides, kasuks või arvel tehing või toiming tehakse.
1.3.5.Iga mängija tohib internetikasiinos mängida vaid isiklikult, kasutajanime ning parooli edasiandmine teisele isikule on rangelt keelatud. Olybet internetikasiinol on õigus igal ajahetkel mängukonto külmutada ja/või sulgeda, kui on kahtlus, et konto omanik ei käsuta oma mängukontot isiklikult.
1.3.6.Mängijatel on keelatud kasutada õnnemängu mängimisel meetodeid või vahendeid, mis on vastuolus hasartmängu mängimise heade tavadega ja kommetega (sealhulgas, kuid mitte ainult, elektroonilisi, mehaanilisi või muid vahendeid, mis võimaldavad määrata, muuta, salvestada või analüüsida, olenevalt mängust või selle osast, mängu tulemust, väljamakstava võidu suurust, võiduvõimalusi või kasutusel oleva mängusüsteemi strateegiat vms) või mis vähendavad kaasmängijate võiduvõimalusi.
1.3.7.Olybet internetikasiino personalil on õigus piirata mängija panuste tegemine, kui mängija rikub käesolevaid reegleid.
1.3.8.Olybet internetikasiino ei anna õnnemängu mängijatele krediiti.
1.3.9.Olybet internetikasiino ei vastuta kliendile tekkinud kaotuste või kahjude eest, mille põhjuseks on vääramatu jõud, elektrikatkestus, telekommunikatsiooniteenuste või -võrkude häire või rike või mistahes muu kolmanda isiku poolt põhjustatud viivitus või rike.
1.3.10.Kui klient avastab Olybet internetikasiino mängusüsteemis rikke, kohustub ta vastava rikke kohta viivitamatult info edastama internetikasiino klienditoele. Rikkest tulenevate materiaalsete kahjude kompenseerimise võimalust kaalutakse Olybet internetikasiino poolt ainult siis, kui klient on antud kohustust viivitamatult täitnud.
1.3.11.Mängukonto, mille viimasest sisselogimisest on möödunud 12 kuud, loetakse mitteaktiivseks ja Olybet arvestab kontolt iga kuu eest mitteaktiivse konto haldustasu 5 eurot. Kui kliendi konto saldo jõuab nulli, siis haldustasu enam ei arvestata.
1.3.12.Olybet’il on õigus ühepoolselt piirata kõigi ja/või üksikute toodete ja teenuste kasutamist kliendi poolt, sealhulgas kliendiga sõlmitud kliendileping ühepoolselt üles öelda ja sulgeda kliendi mängukonto põhjust nimetamata, teatades sellest ette 14 päeva.
1.3.13.Navigeerides meie veebilehel nõustub klient, et Olybet võib paigaldada tema arvutisse, mobiiliseadmesse teatud informatsiooni „küpsistena“ ehk väikeste tekstifailidena, mis võimaldavad meelde jätta kliendi eelistusi.

1.4.Vastutustundlik mängimine
1.4.1.Mängijal on õigus hasartmängukorraldajale saadetud kirjalikult taasesitatavas vormis ja vastavalt Olybet’i poolt ette nähtud protseduurile edastatud teatisega seada enda suhtes:
1.4.1.1 ülempiir maksimaalsele kaotusele ühe nädala või ühe kuu jooksul;
1.4.1.2 keeld osaleda mängus kuue kuu kuni kolme aasta pikkusel perioodil.
1.4.2.Mängija saab punktis 1.4.1.1 seatud limiiti suurendada, kuid limiidi suurendamine jõustub mitte vähem kui 48 tundi peale vastava sooviavalduse tegemist juhul, kui mängija 48 tunni möödudes mängukontole sisselogimisel ka vastava limiidi suurendamise soovi veelkord kinnitab. Limiidi rangemaks muutmine jõustub koheselt. Limiidi algsel seadistamisel algab limiidi kehtivus seadistamise hetkest. Olemasoleva limiidi muutmisel muutub kaotuse limiit, kuid limiidi algusajaks ei saa muutmise hetk, vaid jääb kehtima varasem limiidi ajatsükkel. Kehtivat limiiti, järele jäänud limiiti ja ajatsüklit saab mängija näha oma mängukonto profiili all.
1.4.3.Punktis 1.4.1.2 toodud piirangu seadmine on võimaldatud vaid Olybet’i mängukohas, EMTA teeninduskohas ja emta.ee veebilehel. Kirjalikus vormis piirangu soovi elektrooniliselt OlyBet internetikasiino vastu ei võta, kuna elektroonilised piirangu seadmise meetmed on emta.ee lehe näol kliendile kättesaadavad. Mängija ei saa punktis 1.4.1.2 nimetatud teatist tagasi võtta.
1.4.4.Olybet’il on keelatud võtta mängijalt vastu panuseid, mis on vastuolus mängija poolt endale seatud piirangutega.
1.4.5.Olybet’il on õigus ühepoolselt piirata kõigi ja/või üksikute toodete ja teenuste kasutamist kliendi poolt, sealhulgas kliendiga sõlmitud kliendileping ühepoolselt üles öelda ja sulgeda kliendi mängukonto etteteatamistähtaja järgimata kui kliendi käitumine Olybet’i internetikasiinos ja/või tema avaldatud andmed viitavad asjaolule, et klient ei järgi vastutustundliku mängimise põhimõtteid või klient võib tekitada edasise mängimisega endale kahju.

1.5.Sissemaksed ja võitude väljamaksmine
1.5.1.Mängijal on õigus teha sissemakseid ja väljamakseid Olybet’i veebilehel pakutavate maksemeetoditega ning kõigi sisse- ja väljamaksete puhul kontrollib Olybet, et mängukonto ning pangakonto omanik oleks sama isik.
1.5.2.Mängukontole sissemakse sooritamisel jätab Olybet endale õiguse kasutada lisatoiminguid kliendi isiku tuvastamiseks. Olybet teeb lisatoimingud sissemaksete ja väljamaksete kumulatiivne summa on 2000 eurot või rohkem, kuid Olybet jätab endale õiguse teha selliseid kontrollitoiminguid ka väiksemate summade korral. Kõiki tehinguid kontrollitakse, et tõkestada rahapesu ja terrorismi rahastamist.
1.5.3.Klient ei tohi kohelda Olybet’i finantsasutusena. Sel põhjusel, samuti tulenevalt hasartmänguseadusest ei võimaldata väljamakset muule pangakontole, kui sellele, millest oli tehtud sissemakse mängus osalemiseks.
1.5.4.Olybet jätab endale õiguse kohaldada teenustasu juhul, kui klient taotleb mängukontolt väljamakse tegemist, omamata panuste käivet, mis oleks sissemakstud summaga võrdne või sellest suurem.
1.5.5.Olybet jätab endale õiguse kohaldada sissemaksetele ja väljamaksetele erinevaid teenustasusid maksemeetodite lõikes.
1.5.6.Olybet jätab endale õiguse sissemaksetele ja väljamaksetele seada miinimumsumma nõuded.
1.5.7.Väljamaksmisele kuuluvad vaid need võidud, mis on kooskõlas Olybet’i internetikasiino mängureeglitega.
1.5.8.Võidud makstakse välja internetikasiino mängukontole, mängijal on võimalik algatada väljamakse valikutes olevatele maksemeetoditele ja pangakontodele. Mängija ei saa lisada valikusse pangakontosid, need lisanduvad automaatselt pangakontolt eduka sissemakse tegemisel. Väljamakse võimaldatakse vaid meetodil, millist mängija on kasutanud sissemakse tegemisel. Väljamakse teostatakse hiljemalt viie tööpäeva jooksul.
1.5.9.Tarkvara ja riistvara, mida kasutatakse õnnemängu korraldamisel mängutarkvaras tagavad, et keskmine mängu tulemusena mängijatele tehtud väljamaksete summa on suurem kui 80 protsenti kõikide panuste summast.
1.5.10.Väljamaksmisele kuuluvad ainult need võidud, mis on kooskõlas mängutarkvaras või selle ekraanil näha olevate mängueeskirjadega, võidukombinatsioonidega ja nende väljamaksete tabeliga.
1.5.11.Mängutarkvaras pakutavad maksimaalsed võidusummad sõltuvad mängu eripärast ja tootjapoolsest seadistusest ning on piiratud 500 000 euroga sõltumata sel hetkel kuvatavast boonusmängude arvust või võimalikest võidukombinatsioonidest.
1.5.12.Mängutarkvara funktsionaalse häire, elektroonilise või mehhaanilise rikke või mängutarkvara manipuleerimise tagajärjel ekraanile ilmuv informatsioon ei ole mängu võit ja väljamaksmisele ei kuulu.
1.5.13.Mängutarkvaras kuvatav info on visuaalne kujutis juhuslikkuse generaatori poolt välja mängitud võidukombinatsioonile. Kõikide mänguvoorude võidukombinatsioonid summad salvestatakse andmebaasis. Kui mistahes põhjusel kuvatakse mängijale visuaalne kujutis, mis ei vasta andmebaasis kirjele, võetakse aluseks andmebaasis kirjutatud võidukombinatsioon.
1.5.14.Mängutarkvaras kuvatud visuaalsed objektid (õnnerattad, märklauad jms) on illustratiivse tähendusega ja nende suurused ei vasta nende esinemise tõenäosusele.
1.5.15.Keerulisemate rikete korral või kahtluse korral mängutarkvaraga manipuleerimises, teostatakse võidu väljamakse peale eeltoodud asjaolude välistamist mängutootja tehnilise personali poolt.
2.Õnnemängude reeglid
2.1.1.Kasiinomänge pakub Olybet, kuid kasiinomängude tarkvara pärineb erinevatelt mängutarkvara tootjatelt. Iga mängu kohta on antud mängu täpsed mängureeglid kättesaadavad mängu juhendis, mis avaneb „i“, „Info“, „?“, „Paytable“ või muul moel vastavalt tähistatud nupu alt.
2.1.2.Mõnes pakutavas kasiinomängus on mängijatel võimalus võita täiendavaid auhind, sest nendes mängudes lisatakse igal mängukorral osa panusest auhinnafondi (jackpot). Jackpoti võidud peab kinnitama Olybet ja vastava mängu tarkvara pakkuja. Kõik sellekohased otsused, mille on teinud korraldaja ja vastava mängu tarkvara pakkuja, on lõplikud. Jackpot makstakse välja summas, mille mängutootja server jackpoti võitmise ajal jackpoti väärtusena registreeris. Olybet annab endast parima tagamaks, et mängus kuvatav jackpoti väärtus oleks sama, mis mängutootja serveri oma.
2.2.Pokkeri rahamängude ja turniiride reeglid
2.2.1.Pokkeritarkvaras pakutavad mängud toimuvad mängijate vahel ja mängukorraldaja vaid protsessib kaartide jagamist ning rahalisi liikumisi mängijate vahel. Mängukorraldaja võtab selle eest teenustasu, mida turniiridel nimetatakse „fee“ ja rahamängudes „rake“.
2.2.2.Registreerides pokkeriturniirile või liitudes rahamängu lauaga kinnitab mängija, et on tutvunud ja nõustunud pokkeritarkvaras ja Olybet’i veebilehe jaluses kättesaadavate detailsete mängureeglitega.
2.2.3.Kõikides pokkerimängudes kasutatakse ettenähtud mängužetoone. Turniire mängitakse rahalist väärtust mitteomavate turniirižetoonide (punktide) peale ja rahamängudes mängitakse otsese rahalise väärtusega mängužetoonide (raha) peale.
2.2.4.Ühes lauas mängivatel mängijatel on keelatud mistahes moel vahetada informatsiooni käes olevate kaartide kohta.
2.2.5.Kokkumängukahtluse korral on Olybet’il õigus ajutiselt või alaliselt keelata mängija ligipääs pokkeri mängutarkvarasse sisse logimiseks.
3.Muud tingimused
3.1.1.Kliendil on õigus esitada kaebus Olybet’i tegevuse või teenuse kasutamise kohta, kontakteerudes selleks suppor[email protected] e-posti aadressi kaudu. Olybet võtab kaebuse koheselt menetlusse ning vastab hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul. Kui antud aja jooksul ei ole võimalik kaebust selle keerukuse või muudel mõjuvatel põhjustel lahendada, teavitab Olybet kaebuse esitajat menetluse pikenemise põhjustest ning täiendavast vastamise tähtajast.
3.1.2.Juhul, kui Olybet ei lahenda kaebust kaebuse esitajale vastuvõetaval viisil, siis on kaebuse esitajal õigus pöörduda oma kaebusega Tehnilise Järelevalve ja Tarbijakaitse Ameti või Maksu- ja Tolliameti poole.