Toto reeglid

Käesolevad toto reeglid kohalduvad koos üldreeglitega, mis on leitavad siit.

Kinnitatud Maksu- ja Tolliameti poolt:  25.11.2022 nr 12.2-2.1/00411-1

OB Holding 1 OÜ toto mängureeglid 

9.1. Reeglites kasutatavad terminid

9.1.1. Osaleja (edaspidi siin peatükis «klient») – lepingus osaleja, kes on sõlminud kihlveo korraldajaga.

9.1.2. Kihlvedu – panus mängule, mille tulemus sõltub kliendi ennustatud sündmuse toimumisest, toimumata jäämisest või toimumise viisist, kusjuures sündmus, mille suhtes klient ennustuse teeb, on väljaspool hasartmängukorraldaja kontrolli, võidu saamine sõltub ennustuse paikapidavusest ning võidu suurus sõltub panuse suurusest ja enne panuse tegemist määratud võidu koefitsiendist (Hasartmänguseaduses terminid «toto» ja «kihlvedu»).

9.1.3. Totalisaator – panus mängule, mille tulemus sõltub kliendi ennustatud sündmuse toimumisest, toimumata jäämisest või toimumise viisist, kusjuures sündmus, mille suhtes klient ennustuse teeb, on väljaspool hasartmängukorraldaja kontrolli, võidu saamine sõltub ennustuse paikapidavusest ning võidu suurus sõltub panuse suurusest ja korraldaja poolt määratud protsendist panuste summast, õigesti ennustanute arvust ja nende panuste suurusest (Hasartmänguseaduses terminid «toto» ja «totalisaator»).

9.1.4. Livebet kihlvedu – panus reaalajas toimuvale sündmusele, millele pakutakse pärast mängu algust reaalajas muutuvaid koefitsiente vastavalt mängu hetkeseisule.

9.1.5. Kihlveo tegemine – leping, mis sõlmitakse korraldaja ja kliendi vahel. Käesoleval juhul on lepingu sisuks kliendi kihlvedu korraldaja vastu, vastavalt millele peab kaotanud pool täitma oma kohustuse teise poole ees. Kliendi jaoks tähendab see kihlveo tulemuse teadvustamist (võit või kaotus) ning korraldaja jaoks võidusummade väljamaksmist vastavalt kehtivatele reeglitele. Kihlvedu sõlmitakse panuse vastuvõtmisel kliendilt, vastavalt korraldaja poolt pakutud tingimustele.

9.1.6. Kihlveopilet – ametlik kviitung, mis väljastatakse paberil, magnetkandjal või muul elektroonilisel seadmel. Kliendil on võimalus sõlmida kihlvedusid internetis. Sellisel juhul on kihlveopilet ametlikuks kviitungiks, mis säilitatakse korraldaja serveris.

9.1.7. Panus – rahasumma, mis on tagatiseks kliendi kohustuste täitmiseks korraldaja suhtes ja mis makstakse kliendi poolt mängus osalemiseks, ennustades ühe või kombineeritult mitme sündmuse tulemust.

9.1.8. Tulemus – spordi- või muu sündmuse tulemus, millele korraldaja pakkus võidukoefitsienti ja millele tuginedes kihlvedu sõlmiti.

9.1.9. Pakkumised – sündmuste nimekiri ja vastavad võidukoefitsiendid, mida korraldaja poolt kihlvedudeks pakutakse.

9.1.10. Sündmused – reaalses elus asetleidvad spordi-, poliitika- ja meelelahutusalased jms üritused, millele korraldaja koefitsiente pakub.


9.2. Toto üldised reeglid

9.2.1. Korraldaja võtab vastu kihlvedusid erinevatele sündmustele. Kõik kihlveod võetakse vastu üksnes vastavalt käesolevatele reeglitele ja kihlveos osalemine on kinnituseks sellele, et klient on tutvunud ja nõustub täielikult käesolevate reeglitega.

9.2.2. Kui reeglite sisu osas ilmneb erinevatesse keeltesse tõlkimise tulemusena ebaselgust või vääriti mõistmist, siis lähtutakse reeglite eestikeelsest versioonist.

9.2.3. Klient peab kihlveo sõlmimiseks internetis esmalt registreerima OlyBet’i keskkonnas konto ning depositeerima kontole raha. Kihlveo sõlmimiseks peab klient valima teda huvitava spordiala ning klikkima huvipakkuval koefitsiendil. Korraga võib panustada ühele või mitmele sündmusele. Peale panuse väljavalimist peab klient sisestama panuse reale soovitud summa ning kinnitama pileti. Selle tegevusega loetakse kihlvedu sõlmituks. Mängu tulemuse saabumisel registreeritakse tulemus ja võidud makstakse välja kliendi mängukontole. Kõik kihlveod säilitatakse korraldaja serveris vähemalt 7 aastat pärast sündmuse toimumise kuupäeva. Pärast kihlveo pileti kinnitamist ei saa kihlvedu enam muuta, korrigeerida ega tühistada. Juhul kui esineb internetiühenduse katkestus või muu tehniline rike, siis kihlvedu ei loeta tühiseks, kui see on juba registreeritud korraldaja serveris. Kui panus on tehtud, võetakse vastav summa kliendi kontolt maha. Korraldaja on iga kihlveo nummerdanud ja arhiveerinud ning võidetud kihlvedude väljatrükki säilitatakse vastavas dokumendis. Kihlveod, mis on tehtud pärast sündmuse algust, tagastatakse koefitsiendiga «1» (välja arvatud livebet kihlveod).

9.2.4. Korraldaja tagab klientide andmete konfidentsiaalsuse ja kaitseb kliendi isiklike andmete turvalisust kooskõlas Eesti Vabariigis kehtiva Isikuandmete kaitse seadusega.

9.2.5. Klient vastutab korraldajale esitatud isikuandmete ja kontaktandmete (nimi, isikukood/sünniaeg, aadress, telefoninumber, e-posti aadress jms) õigsuse ja kehtivuse eest. Korraldajal on õigus nõuda isegi pärast kliendikonto registreerimist kliendilt täiendavaid andmeid tema konto, krediitkaardi, panga- või e-rahakonto jms kohta nende väärkasutamise vältimise eesmärgil. Kui selgub, et klient on avanud konto teise isiku andmeid kasutades, siis tema poolt tehtud panused ja võidud tühistatakse, kontole tehtud sissemakse tagastatakse ning konto suletakse. Võõraste isikuandmete kasutamine on karistatav vastavalt Eesti Vabariigi Karistusseadustikule ning sellised juhud edastatakse lahendamiseks politseile.

9.2.6. OlyBet’i konto on isiklik ja ainult selle omanikul on õigus kontole siseneda. Korraldaja ei vastuta selle eest, kui kontot on kuritarvitanud kolmas osapool. Klient peab oma salasõna ja kasutajanime ning muid sisselogimiseks kasutatavaid turvaelemente salajas hoidma ning vältima nende sattumist kolmandate isikute kätte. Õigete turvaelementide abil tehtud panuste summa debiteeritakse kliendi kontolt. Juhul, kui kliendil tekib kahtlus, et tema kasutajanimi ja salasõna või muud turvaelemendid on sattunud kolmanda isiku kätte, tuleb kliendil sellest koheselt korraldajat teavitada.

9.2.7. Klient ei tohi teha kihlvedusid kolmandate isikute eest. Korraldajal on õigus sellised kihlveod tühistada.

9.2.8. Ühest ja samast leibkonnast ja/või perekonnast pärit erinevatel OlyBet’i konto omanikel ei ole reeglite eiramise ja/või panuselimiitide ületamise eesmärgil lubatud teha panuseid samale objektile ega kasutada sama objekti erinevates kombinatsioonides.

9.2.9. Livebet kihlveod võetakse vastu sündmuse toimumise ajal. See panustamise viis on võimalik üksnes korraldaja internetikeskkonnas. Kihlveod võetakse vastu alates sündmuse algusest, kuni selle lõpuni. Kõik kihlveod, mis on tehtud enne sündmuse lõppemist, kehtivad sellise koefitsiendiga, nagu see oli kliendi jaoks kihlveo sõlmimise hetkel.

9.2.10. Korraldajal on õigus kliendi panust mitte aktsepteerida ning aktsepteeritud panus võidakse tühistada, kui see ei ole kooskõlas reeglitega või kui koefitsientides on ilmselge korraldajapoolne trükiviga. Sellistel juhtudel jätab korraldaja endale õiguse panuse tühistamiseks ka peale sündmuse tulemuse kinnitamist.

9.2.11. Korraldaja poolt seatud limiitide ületamiseks samale mängule samas või erinevates kombinatsioonides panuste korduv tegemine ei ole lubatud. Kui kliendi tehtud panus on tühistatud, teeb korraldaja kõik endast oleneva, et informeerida klienti e-maili teel tühistamise põhjusest.

9.2.12. Kihlvedude vastuvõtmise tingimusi (händikäpid, koefitsiendid, üldskoorid, piirangud mitmikpanusteks jne) võidakse muuta pärast iga kihlvedu. Varem tehtud kihlvedude koefitsiendid püsivad muutumatuna, välja arvatud totalisaatori tüüpi panustamise puhul. Enne panuse tegemist peab klient veenduma koefitsiendi ajakohasuses.

9.2.13. Korraldajal on õigus põhjuseid selgitamata keelduda panuste vastuvõtmisest ükskõik milliselt isikult, samuti määrata riike, kust kliente vastu ei võeta. Korraldaja ei aktsepteeri kontosid ega paku oma teenuseid USA residentidele.

9.2.14. Samasugustele tulemustele (sh ühele tulemusele) tehtavate korduvate panuste vastuvõtmist võib korraldaja iga kliendi puhul piirata.

9.2.15. Korraldaja ei aktsepteeri panuseid, kus kaks või rohkem objekti mõjutavad teineteist. Isegi kui klient kogemata sellise panuse teeb, annulleerib korraldaja panuse ikkagi hiljem. Sellisel juhul võib korraldaja annulleerida panused ka pärast mängu tulemuse registreerimist. Selliseid panuseid annulleerides tühistab korraldaja kogu panuse, isegi kui osa sellest on endiselt kehtiv.

9.2.16. Korraldaja ei luba mängijate omavahelisi kokkuleppeid ning kasutab aktiivseid meetmeid, et vältida skriptide, robotite või teiste normaalset mängu pärssivate seadmete kasutust. Korraldaja ei aktsepteeri tehtud panuseid kui on tõenäoline, et kliendid tegutsevad omavahelise kokkuleppe alusel või sündikaadina. Selliste panuste avastamisel jätab korraldaja endale õiguse vastavad panused tühistada. Antud juhul loetakse sündikaadiks ka väga sarnase panustamise mustriga tegutsevaid ühest leibkonnast või tutvuskonnast pärit isikuid, kes väikeste ajavahedega või järjepidevalt panustavad sarnastele sündmustele või positsioonidele.

9.2.17. Juhul kui korraldajal on piisav põhjus kahelda, et mängukontot kasutab keegi teine, kui kontol märgitud isik, jätab korraldaja endale õiguse koheseks konto blokeerimiseks ning sellel olevate vahendite külmutamiseks, kuni ei ole tuvastatud vastupidist. Sellises olukorras on konto omanik kohustatud suhtlema korraldajaga otse ning tõendama, et panused on teinud tema isiklikult. Mängukonto avamise, vahendite tagastamise ning ülejäänud asjassepuutuvate detailide läbirääkimistest saab osa võtta üksnes konto omanik. Korraldaja jätab endale õiguse pöörduda otse politseisse, kui on alust kahelda, et tegemist võib olla identiteedivargusega.

9.2.18. Korraldaja jätab endale õiguse tühistada iga panust kliendilt, kes panustab sündmusele, millega ta ise seotud on, sõltumata sellest, kas viimane on korraldaja, osaleja, kohtunik, treener vms.

9.2.19. Kui on olemas kahtlus, et sündmus ei ole toimunud ausa mängu (fair play) tavasid järgides, on korraldajal õigus kinni hoida kõiki väljamakseid kuni 90 päeva. Kui sündmus ei ole toimunud ausa mängu tavasid järgides, on korraldajal õigus kõik mängule tehtud panused tühistada.

9.2.20. Korraldajal on õigus kuulutada kihlveod (või osa neist) tühiseks (väljamakse tehakse koefitsiendiga «1») või peatada väljamaksed kuni menetluse lõpuni (sh kohtulik menetlus) juhul, kui on tegemist ühega järgnevatest:

9.2.20.1 Kihlvedude vastuvõtmisel esineb vigu;

9.2.20.2 Tegemist on programmi rikkega (ilmsed andmete sisestusvead pakutavate sündmuste nimekirjas, vastuolulised positsioonilised koefitsiendid, ebatavalised ja valed koefitsiendid jne);

9.2.20.3 Kui tuvastatakse ebaausate võtete kasutamine;

9.2.20.4 Eksimine käesolevate reeglite vastu kihlveo tegemisel;

9.2.20.5 Esineb muid asjaolusid, mis kinnitavad kihlveo ebaõigsust.

9.2.21. Korraldaja poolt pakutava mängutarkvara programmi- või tõlkevigade ärakasutamine ja kuritarvitamine on reeglite vastane. Mängija, kes tuvastab mängutarkvaras programmivea, peab teavitama korraldajat viivitamatult pärast sellise vea tuvastamist, võttes ühendust aadressil [email protected]. Kui mängija kasutab ära ja/või kuritarvitab programmiviga, jätab korraldaja endale õiguse mängija konto külmutamiseks, vahendite blokeerimiseks ja panuste tühistamiseks, isegi siis, kui need on juba otsustatud.

9.2.22. Näide 1: Tõlkeveaks loetakse juhust, kui pakkumise ühel real on kirjas „Alla 5.5 kollase kaardi poolajal“ ning sama pakkumise teisel real „Üle 5.5 nurgalöögi poolajal“. Antud juhul on keskmine, taolisi panuseid tegev inimene, võimeline tuvastama, et ühel poolajal näidatud kaartide arv ei saa olla nii kõrge kui 5 või enam kaarti (statistiline keskmine sõltuvalt liigast 1.5 - 2.5), küll aga on statistiline keskmine nurgalöökide arv jalgpallimängus 5 - 7. Seetõttu jätab korraldaja endale õiguse kõigi „Alla 5.5 kollase kaardi poolajal“ panuste tühistamiseks.

9.2.23. Näide 2: Koefitsiendiveaks võib olla olukord, kus laialdaselt tuntud favoriit on koefitsientide järgi suures ebasoosingu staatuses. Tüüpiline koefitsiendivea olukord korvpalli Eesti Meistriliigas on see, kui liiga põhisoosik Kalev/Cramo on kodus märgitud koefitsiendiga 5. ning külalismeeskond TTÜ KK tähistatud koefitsiendiga 1.1. Sama kehtib ka ära vahetatud händikäppide, totalite, väljapandud topelt mängude jms kohta.

9.2.24. Näide 3: Mängija on saanud ühe võidetud panuse eest kahekordse võidusumma või kaotatud panuse eest raha ning üritab kiirkorras sooritada väljamakset. Õigus määratleda, kas tegemist oli ilmselge programmi - tõlke - või muu veaga, jääb eksklusiivselt korraldajale.

9.2.25. Korraldaja jätab endale õiguse muuta käesolevaid reegleid, sealhulgas, kuid mitte ainult, pettuste vältimise eesmärgil, Reeglite täpsustamise või seaduse nõuetega kooskõlla viimise eesmärgil, tooteid või boonuseid puudutavate tingimuste reeglitesse lisamise või muutmise eesmärgil, samuti võistluste korraldajate poolt võistlusreeglite muutmise tagajärjel. Kui selline muudatus piirab või kahjustab oluliselt kliendi õigusi, teavitab korraldaja muudatustest klienti eelnevalt. Kliendil on õigus keelduda muudatuste aktsepteerimisest, ent sellisel juhul nõustub klient OlyBet’i konto sulgemisega.

9.2.26. Kui mõni käesolevate reeglite säte osutub mõne seaduse, eeskirja, määruse või kohtuotsuse tõttu kehtetuks, õigustühiseks või täidetamatuks, ei mõjuta see reeglite ülejäänud sätete kehtivust.

9.2.27. Kui mängija või konto omanik pole rahul korraldaja mängudega seotud, mistahes teenustega või mistahes kehtivate mängureeglitega, on mängija või konto omaniku ainsaks abivahendiks mängude kasutamise lõpetamine ning konto sulgemine.

9.2.28. Kõik pretensioonid ja nõuded, mis puudutavad panuseid, tuleb korraldajale saata 14 päeva jooksul pärast konkreetse mängu algusaega. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata. Pretensioonid ja nõuded tuleb saata aadressil [email protected].


9.3. Tehniline tõlgendamine

9.3.1. Võistkonnaaladel kasutatakse kodumeeskonna («home») ja külalismeeskonna («away») põhimõtet. Üldjuhul on kodumeeskond esimesel kohal (pakkumises märgitud «1») ja külalismeeskond on teisel kohal (pakkumises märgitud «2»). Juhul, kui sündmus toimub mingis muus, meeskondadest sõltumatus kohas, annab korraldaja eraldi real (status text) täiendavat informatsiooni.

9.3.2. Kodumeeskonna («home») ja külalismeeskonna («away») põhimõtet ei kasutata järgmistel juhtudel:

9.3.2.1 Mängud toimuvad ühes linnas neutraalsel pinnal (rahvusvaheliste võistluste puhul);

9.3.2.2 Sündmuseks on teatud tüüpi karikavõistluse finaal, mis koosneb ühest mängust (kohtumisest);

9.3.2.3 USA spordialadel kuvatakse külalismeeskonda esimesena ning kodumeeskonda teisena, põhimõttel: „Meeskond 2 @ Meeskond 1“. Erandi alla kuuluvateks liigadeks on NBA, NHL, NFL, MLB, NCAA, AHL, OHL, WHL ja QMJHL.

9.3.3. Kihlvedude tulemuste otsustamisel võetakse arvesse üksnes võistluste sportlikud tegurid. Sotsiaal- ja meelelahutussündmuste puhul võetakse arvesse üksnes nende tegelikud tulemused.

9.3.4. Neid reegleid võidakse muuta korraldaja algatusel pärast kokkuleppele jõudmist volitatud organiga. Kliente teavitatakse muutustest vastava teadaandega. Muudatused ja reeglite täiendused jõustuvad kuupäevast, mis on märgitud sellisel teadaandel. Kihlveod, mis võetakse vastu alates märgitud kuupäevast, on tehtud vastavalt muudetud reeglitele. Enne seda tehtud kihlvedude tingimused jäävad samaks.

9.3.5. Totalisaatori tüüpi kihlvedude puhul ei saa mängija arvestada fikseeritud koefitsiendiga väljamaksega, vaid võidud makstakse välja ühtse võidufondi formaadis, millest on lahutatud korraldajale kuuluv organiseerimistasu. Seejuures on võidufondiks kõigi kaotavate panuste proportsionaalne väljamakse tehtud panuste kogusummast kõigile võitjat õigesti ennustanud mängijatele. Juhul kui korraldajal tekib seoses totalisaatori osavõtjate ennustustega kahjum korraldatavast totalisaatori võistlusest, lahutatakse võidufondist järgmise totalisaatori korraldamise kulud. Ülejäänud summa jagatakse võitnud klientide vahel proportsionaalselt, vastavalt nende poolt tehtud panuste suurusele.

9.3.6. Totalisaatori tüüpi kihlveo puhul võtab korraldaja tasu kaotatud panuste panustatud kogusummalt ning see ei saa ületada 50% tehtud panuste kogusummast.

9.3.7. Juhul, kui esineb mõni arvutusviga (tehnilised rikked, valesti sisestatud tulemused jne), uuendatakse valesti arvutatud kihlvedude puhul konto seisu vastavalt. Kihlveod, mis tehtud valearvestuse ja ümberarvestuse vahelisel ajal (sh need, mis on tehtud raha eest, mis on teenitud korraldaja vea tulemusena) jäävad kehtima. Kui ükski neist sündmustest, mis hõlmasid ümberarvestust kliendi tehtud kihlveos, pole veel alanud, on tal võimalus keelduda nimetatud kihlveost, teavitades sellest emaili teel korraldajat. Kui kliendi kontoseis on eelnimetatud tehingute ja ümberarvestuse järgselt negatiivne, peab ta mängimise jätkamiseks kompenseerima puuduoleva summa. Enne kompenseerimist ei võta korraldaja sellelt kliendilt vastu uusi kihlvedusid.

9.3.8. Korraldaja võib eelnevalt välja kuulutada omapoolse boonuse teatud sündmusteks, lisades vastavate sündmuste või perioodi võidusummadele 1-10%. Korraldaja võib teatud päevadel varem välja kuulutada lisavõiduvõimalused mitmikpanustele: kui mitmikpanus sisaldab vähemalt 6 sündmust ja iga sündmuse koefitsient on vähemalt 1.6 ning kui ainult üks sündmus on kaotanud ja teised on ära arvatud õigesti (õigeks ei loeta panuse tagastust koefitsiendiga «1») ning ära arvatud mängude koefitsient on mitte alla tingimustes kirjeldatud, siis seda mitmikpanust ei loeta kaotanuks ja võit makstakse välja koefitsiendiga «1».

9.3.9. Eelnevas punktis nimetatud boonused auhindade ja lisavõiduvõimaluste osas kehtivad üksnes väljakuulutatud tingimustel.

9.3.10. Kui tehnilistel põhjustel (interneti- või elektriühenduse katkestus jms) ei jõua info kihlveo kohta korraldaja serverisse kohe, vaid viibimisega (nagu tegelik aeg, mis märgitud piletil), siis ei loeta seda kihlveo tühistamise aluseks.


9.4. Kihlveo tüübid

9.4.1. Korraldaja pakub järgmisi kihlveotüüpe: üksikpanus, mitmikpanus, süsteempanus ja ahelpanus.

9.4.1.1 Üksikpanus – kihlvedu, mis tehakse üksiku sündmuse tulemusele. Üksikpanuse võidu suurus võrdub panustatud summa ja võidukoefitsiendi korrutisega.

9.4.1.2 Mitmikpanus – kihlvedu mitme üksteisest sõltumatu sündmuse tulemusele. Mitmikapanuses saab iga sündmust ja ennustatavat tulemust kasutada vaid ühel korral ning sellesse ei saa kaasata üksteist mõjutavaid sündmusi. Mitmikpanus loetakse võitnuks, kui kõik selles olevad sündmused on ennustatud õigesti (tulemused klapivad ennustustega täielikult). Kui vähemalt üks sündmus on ennustatud valesti, on kogu mitmikpanus kaotanud, välja arvatud juhul, kui korraldaja on eelnevalt välja kuulutanud vastava lisavõiduvõimaluse. Mitmikpanuse võidu suurus võrdub panustatud summa ja kõigi panusesse kaasatud sündmuste võidukoefitsientide korrutiste korrutisega. Näide: kui mitmikpanus koosneb kolmest koefitsiendist 1.6, 1.5 ja 1.4 ning panuse summa on 50 eurot, siis nende korrutis on 3.36. Viimane arv tuleb omakorda korrutada panuse summaga 50, mis annab võidupileti koguväärtuseks 3.36 x 50 = 168 eurot.

9.4.1.3 Süsteempanus – on panuse tüüp, mis koosneb kolmest või enamast sündmusest. Peamine erinevus süsteempanuse ja mitmikpanuse vahel on see, et süsteemipanust pannes on võimalik võita ka siis, kui üks või mitu panusepiletil olevatest mängudest on kaotanud. Selleks, et teha süsteempanust, tuleb valida vastav lahter „Süsteempanus“ (pileti ülemisest servast). Konkreetne süsteempanuse tüüp, mida on võimalik valida, sõltub valitud sündmuste arvust. Mida rohkem on sündmuseid, seda suurema kombinatsioonide arvuga süsteemi võib valida.

Näiteks, kui on tegemist 2/3 süsteempanusega, siis võidab osa piletist ka siis, kui üksnes kaks sündmust kolmest on õigesti ennustatud. Meeles tuleb pidada seda, et kuvatav võimalik võidusumma näitab maksimaalset võitu, mis antud näites, makstakse välja siis, kui kõik kolm sündmust on õigesti ennustatud. Eelnevas näites toodud maksimaalse summa võitmiseks peavad kõik kolm sündmust olema ära arvatud õigesti. Süsteemis moodustuvad sündmuste omavahelised kombinatsioonid (väiksed multipanused). Järgnev näide illustreerib süsteempanuse olemust: Valides neli erinevat sündmust ning 2/4 süsteemi, piisab pileti osaliseks võitmiseks, kui ennustada 2 sündmust neljast õigesti. Olgu antud näite panuse summaks 2€. Panuse summa võrdub „panuse summa“ reale sisestatud numbriga, mis on jagatud kogu kombinatsioonide arvuga süsteemis (antud näites 6).

See tähendab, et kokku moodustub süsteem kuuest kahesest mitmikpanusest ehk duublist:

Chelsea F.C. – Manchester United F.C (W1; 1.5)

FC Barcelona – Juventus F.C (W1; 1.4)

Real Madrid C.F. – Borussia Dortmund (W1; 1.3)

Atletico Madrid – FC Bayern Munich (W1; 1.8)

Käesolevas näites moodustuvad järgmised kombinatsioonid, millede vahel jagatakse proportsionaalselt ka panuse kogusumma ehk 0.3333€ (2€/6) ühe kombinatsiooni kohta:

Sündmus Koefitsient
Chelsea F.C.& FC Barcelona (1.5x1.4 = 2.1)
Chelsea F.C.& Real Madrid C.F (1.5x1.3 = 1.95)
Chelsea F.C.& Atletico Madrid (1.5x1.8 = 2.7)
FC Barcelona & Real Madrid C.F (1.4x1.3 = 1.82)
FC Barcelona & Atletico Madrid (1.4x1.8 = 2.52)
Real Madrid C.F & Atletico Madrid      (1.3x1.8 = 2.34)

 

Kui näiteks kõik neli sündmust on piletis ennustatud õigesti, siis võidavad ka kõik süsteemi kahesed kombinatsioonid ehk duublid. Väljamakse pileti kohta osutub siis järgmiseks: (2.1 + 1.95 + 2.7 + 1.82 + 2.52 + 2.34) x 0.3333€ = 4.48€.

Kui aga võidab FC Barcelona ja Real Madrid ning Chelsea F.C. ja Atletico Madrid oma mängud kaotavad, on pileti koguvõiduks 1.82 x 0.3333€ = 0.6066€. Selle süsteempanuse põhimõtte järgi võidab pilet osaliselt ka siis, kui kõigest kaks sündmust neljast on õigesti ennustatud. Konkreetne võidusumma sõltub sellest, millised (millise koefitsiendiga) sündmused olid ennustatud õigesti.

9.4.1.4 Ahelpanus – kombinatsioon üksikpanustest, mis sisaldavad üksteisest sõltumatuid sündmusi. Panuse võitmise vajalik eeltingimus on esimese panuse võitmine, kusjuures esimeseks loetakse ketis olevat aritmeetilist esimest (näites Sündmus 1), mitte ajaliselt esimest toimuvat. Seega on panuste järjekoht ketis fikseeritud panustaja poolt sündmuste valikuga. Ahelpanuse esimese lüli võidust eemaldatakse teise panuse jaoks vajalik panuse summa ning ülejäänud raha kantakse ahela üldkontosse. Teise panuse kaotuse puhul lahutatakse ahelast kolmanda panuse tarvis vajaminev summa. Kui ahela saldo jõuab nulli, on kogu ahelpanus kaotav. Teistpidi kui ahela panused on võitvad, kasvab ahela saldo pidevalt ning lõpuks saab klient võiduna kätte kogu ahela saldo.

Sündmus   Panuse suurus     Koefitsient     Võit     Ahela saldo  
Sündmus 1 3 € 2 6 € 3 €
Sündmus 2 3 € 1.5 4,5 € 4,5 €
Sündmus 3 3 € 2 0 € 1,5 €
Sündmus 4 3 € 3 9 € 7,5 €
Sündmus 5 3 € 1.5 0 € 7,5 €
 

Näide (vt ülemist tabelit): Esimese sündmuse tulemusena tekib võiduna kokku 6€, sest algpanus on 3€ ning koefitsient 2, millest 3€ kantakse ahelasse ning 3€ kantakse üle järgmise panuse vajaminevaks summaks. Teise sündmuse võiduga kantakse analoogselt ahelasse 1.5€ ning 3€ järgmise panuse summaks. Seega on peale teise sündmuse lõpuahelas 4. eurot. Kolmanda sündmuse kaotus ei too ahelasse lisaraha, vaid lahutab ahela saldost 3€ neljanda sündmusepanuse tarbeks. Neljanda sündmuse võit toob saldosse omakorda 6€ ning 3€ kantakse üle viienda sündmuse panuse teostamiseks, see teeb ahela saldoks 7.5€. Viienda sündmuse kaotus ei too ahela saldosse lisa ning seetõttu kuulub väljamaksmisele 7.5€, mis ongi ahela koguvõiduks.

 

9.5. Cash Out

9.5.1. Täielik cashout

9.5.1.1 Cashout on funktsioon, mis võimaldab kliendil kontrollida oma panuse tulemust ja raha välja võtta ka enne sündmuse lõppu. Kui cashout on pakutud, siis on võimalik kihlveolt raha välja osaliselt või teha täielik cashout. Osaline cashout võimaldab vähendada kihlveo summat ning vähendada riske või võtta välja juba teenitud kasum.

9.5.1.2 Cashout annab eksklusiivse võimaluse kliendil tegutseda ja panus välja maksta ootamata mängu lõppemist. Cashout aktsepteeritakse viivitusega. Juhul kui kihlveo koefitsiendid on muutmisel või on sündmus lukus, siis ei ole Cashout saadaval.

9.5.1.3 Raha saab välja võtta nii prematch kui live kihlvedudes, nii üksik- kui mitmikpanustes ja oma valiku saab klient teha mitmete spordialade, nagu jalgpall, tennis, korvpall jne, vahel. OlyBet teeb oma parima, et cashout oleks saadaval, kuid mängu iseloomu tõttu ei pruugi see alati olla võimalik.

9.5.1.4 Kui klient soovib raha välja võtta, siis tuleb tal «Minu panused» sektsioonis klikkida cashout. Cashout funktsiooni võimalikkust on kerge märgata rohelise dollari märgi järgi. Kui klient otsustab täieliku cashouti kasuks, siis makstakse välja kogu summa ning kihlveo arvestamata sündmused piletit enam ei mõjuta. Pakutav preemium cashout sõltub valitud pileti sündmuste käigust ning summa võib olla algsest panuse summast väiksem ehk lubab maandada panusega seotud riske või suurem ehk klient saab välja võtta juba garanteeritud kasumi.

9.5.2. Osaline cashout

9.5.2.1 Osaliseks cashoutiks tuleb esmalt klikkida nupule „Minu Panused“ panusesedeli sees ning seejärel nupule „Cashout“. Ekraanile ilmub Cashout’i valikute aken, mille sees omakorda täiendav valik „Osaline Cashout“. Osalise Cashout’i teostamiseks tuleb esmalt sellel klikkida ning seejärel sisestada summa numbritega lahtrisse või liigutada liugurriba ja valida soovitud cashout’i summa. Kui summa on valitud, tuleb lihtsalt klikkida nupul «Cash out». Ülejäänud summa jääb mängu ja arvestatakse välja koos pileti sündmuste lõpptulemustega.

9.5.3. Automaatne cashout

9.5.3.1 Kui kihlvedu on sõlmitud, siis on kliendil võimalik aktiveerida ka selle automaatne cashout. See tähendab, kui klient soovib panust välja võtta teatud väärtusest alates, siis selle saavutamisel või ületamisel toimub raha väljamaksmine automaatselt.

9.5.3.2 Automaatse cashouti valimiseks tuleb kohe peale Cashout nupule (valikus „Minu Panused“) vajutamist klikkida ‘Auto’ ikoon, valida kihlveo cashouti künnis/väärtus ning vajutada «Loo reegel». Kui automaatne cashout on seadistatud, siis alammenüü «Auto» lubab reeglit jälgida ning vajadusel see üle kirjutada. Aktiivse automaatse cashouti tühistamiseks tuleb valida cashout, klikkida ‘Auto’ ikoon ning tühistada reegel. Uus automaatse cashouti reegel saab olla seadistatud peale eelmise tühistamist. Kihlveo automaatne cashout tühistatakse ka siis, kui klient otsustab käsitsi kihlveo summa osaliselt täielikult välja võtta.

9.5.4. Cashout arvutis ja mobiilseadmes

9.5.4.1 Pakutavaid Cashout summasid võib jälgida mitmel erineval moel. Kui kasutate OlyBet desktop versiooni, siis tuleb mängukontole sisse logida ja valida vastavalt prematch või Live kihlvedude sektsioon. Kui olete sisse logitud, siis leiate kõik oma cashout’id betslipis antud panuste ajaloo („Minu Panused“) valiku alt. Klikkides „Minu panused“, näete kõiki aktiivseid kihlvedusid, millel on võimalik cashout’i teha ning millisele summale seda pakutakse

9.5.4.2 Samuti on võimalik cashout’i teha mobiilist või tahvelarvutist. Selleks avage lehe üleval paremas nurgas olev menüü ja valige „Ootel panused“, et näha, millisele kihlveole on pakutud cashout’i. Cashout võimalust ja summat näete kihlveo info all. Kastikesele klikkides kuvatakse kihlveo ID ja palutakse kinnitada cashout’i summa.

9.5.5. Cashout’i reeglid ja tingimused

9.5.5.1 Raha saab välja võtta nii prematch kui live kihlvedudes, nii üksik- kui mitmikpanustes ja oma valiku saab klient teha mitmete spordialade, nagu jalgpall, tennis, korvpall jne, vahel.

9.5.5.2 Cashout aktsepteeritakse viivitusega. Juhul kui kihlveo koefitsiendid on muutmisel või on sündmus lukus, siis ei ole Cashout saadaval.

9.5.5.3 Kui täielik või osaline cashout oli edukas, siis kuvatakse seda kinnitav teade. Täieliku cashout’i puhul toimub koheselt ka kihlveo arvestus. Kihlveos olnud sündmuse tegelik tulemus piletit enam ei mõjuta.

9.5.5.4 Kuvatav cashout’i summa tähistab summat, mis õnnestunud cashout’i puhul kantakse koheselt mängukontole.

9.5.5.5 Kui otsustate käsitsi kihlvedu osaliselt või täielikult välja võtta, siis tühistatakse kõik selle kihlveoga seotud automaatsed cashouti seaded.

9.5.5.6 Tasuta kihlvedudele ei ole võimalik täielikku ega osalist cashout’i teha.

9.5.5.7 Cashout’iga kihlvedusid ei arvestata ühegi boonuse ega kampaania pakkumise läbimängimise kohustuse hulka.

9.5.5.8 OlyBet ei garanteeri, et cashout funktsioon on alati saadaval. Kui cashout on võimaldatud prematch kihlveole ja mängu alates ei ole seda meie Live panuste pakkumises antud, siis ei ole kihlveole cashout’i vormistada.

9.5.5.9 OlyBet jätab endale õiguse piirata osaliselt või täielikult kliendi või kliendigrupi jaoks cashout’i funktsiooni, kui on alust arvata, et klient või klientide grupp kuritarvitavad funktsiooni, kasutades pidevalt ära mängueelseid koefitsientide muutusi ja võttes kihlvedudest raha välja enne sündmuse algust.

9.5.5.10 OlyBet ei vastuta cashout funktsiooni puudumise eest tehnilise rikke korral. Kihlveo arvestus toimub vastavalt selle vastuvõtmise hetkel olnud tingimustele.

9.5.5.11 Kui klient on seadistanud automaatse cashout’i, kuid cashout ei ole kuni sündmuse lõpuni võimaldatud, siis toimub kihlveo arvestus sündmuse lõpptulemuse põhjal.

9.5.5.12 OlyBet jätab endale õiguse mis tahes spordiala, võistluse, pakkumise rea või panusetüübi puhul kihlvedusid, millele on saadaval cashout funktsioon, vastu võtta või keelduda.

9.5.5.13 OlyBet jätab endale õiguse cashout funktsiooni igal ajal (olenemata valitud sündmusest) muuta, piirata või eemaldada. Kõik sellised kihlveod jäävad kehtima ja arvestatakse vastavalt kihlveo sõlmimisel kehtinud tingimustele.

9.5.5.14 OlyBet jätab endale õiguse täieliku või osalise cashout’i arvestus tagasi võtta, kui on ilmnenud, et kihlveo pakkumine sai arvestatud vigaselt.

 

9.6. Peamised tulemustele panustamise variandid

9.6.1. Esimese meeskonna võit – on märgitud sümboliga «1» pakkumise real.

9.6.2. Viigiline tulemus – on märgitud sümboliga «Х».

9.6.3. Teise meeskonna võit – on märgitud sümboliga «2».

9.6.4. Esimese meeskonna võit või viik – on märgitud sümboliga «1X». Sellise tulemusega kihlveo võitmiseks on vajalik, et võidaks esimene meeskond või mäng lõppeks viigiga.

9.6.5. Esimese meeskonna võit või teise meeskonna võit – on märgitud sümboliga «12». Sellise tulemusega kihlveo võitmiseks on vaja, et võidaks esimene või teine meeskond.

9.6.6. Teise meeskonna võit või viik – on märgitud sümboliga «Х2». Sellise tulemusega kihlveo võitmiseks on vajalik teise meeskonna võit või viik.

9.6.7. Mängu tulemus (Match Result) – Mängu normaalaja tulemus, kus on valikus kolm panustamise võimalust «1», «2» ning «X». Antud valikut tehes ei osale panus lisaaja, bullitite, penaltite jms arvestuses, seetõttu on kõik valikutele «1» ning «2» tehtud panused normaalaja viigi puhul kaotanud.

9.6.8. Mängu võitja (Money Line/Match Winner/Winner of the Match) – Panus võtab arvesse mängu lõpliku tulemuse sh lisaaeg, bullitid, penaltid jms. Nimetatud valiku real on seetõttu üksnes «1» ning «2», puudub aga valik «X», sest normaalaja viigiga antud valik veel oma tulemust ei saavuta.

9.6.9. Händikäp-kihlveod – võistlustel osaleja võit, võttes arvesse händikäppe. Händikäpid antakse koos võidukoefitsientidega pakkumise real kõrvuti: «händikäp 1» «koefitsient 1». Händikäp – on korraldaja poolt võistluses osalejatele väravates/punktides/settides/sekundites jne antav ede ehk soodustus. Händikäp võib olla positiivne, negatiivne või null.

9.6.9.1 Händikäpid, mis on võistlejatele antud, lisatakse vastavale tulemusele, mida võistleja võistlusel saavutas. Kui saadud tulemus on valitud võistleja kasuks, siis loetakse ta võitjaks ja händikäpiga tehtud kihlvedu tema võidule loetakse võitnuks. Kui tulemus on vastaspoole kasuks, siis on kihlvedu kaotatud. Kui saadud tulemus händikäppi arvesse võttes on viik, siis võidukoefitsient sellise tulemuse puhul on «1» (viigita händikäpi puhul).

Näide: kui händikäp on +3.5 punkti kodumeeskonnale ja - 3.5 külalismeeskonnale ning lõppskoor on 76 - 79, siis tulemus arvutatakse ühekordse tehtena vastavalt händikäpi väärtusele, kas siis 76 + 3.5 = 79.5 ja 79.5 > 79, siis järelikult panus on võitev (kui panustati kodumeeskonnale), või 79 – 3.5 = 75.5 ja 75.5 < 76, siis järelikult panus on kaotanud (kui panustati külalismeeskonnale).

9.6.9.2 Traditsioonilised ehk viigiga händikäpid. Kihlvedu võidule või üldskoorile koos händikäpiga, mis on esitatud täisarvulise vahemikuna, nagu 0, 1, 2 jne. Ennustajal on võimalus valida kolme variandi vahel, kas panustada soosikule, näiteks Kodumeeskond (-1), Viigile händikäppi arvestades (-1/+1) või Külalismeeskonnale (+1).

Näide: kui händikäp kodumeeskonnale on (+1), mängija panustab külalismeeskonna võidule (-1) ja mängu tulemuseks on külalismeeskonna võit 1:2, on panus kaotanud, sest händikäppi arvestades jäi mäng viiki: 2+( -1)=1 ning 1=1, järelikult olnuks õige valik X (+1/-1).

9.6.9.3 Aasia händikäpid. Kihlvedu võidule või üldskoorile koos händikäpiga, mis on esitatud 0. vahemikega. Sellised kihlveod arvutatakse kahe panusena poole summaga: kummalgi kahest panusest on sama koefitsient ning üks panustest on täisarvulisel händikäpil ja kogusummal nagu 0, 1, 2 jne. Teine pool panusest moodustub niiöelda poolikutest händikäppidest ja kogusummadest, nendeks on 0.5, 1.5, 2.5 jne, kusjuures «poolik» peab asuma vahetult «täisarvulise» kõrval, näiteks aasia händikäp -0.75 koosneb panustest händikäppidele -1 ja - 0.5.

Juhul, kui Aasia händikäp on lisatud mitmik- või süsteempanusesse, arvutatakse see sama koefitsiendiga, nagu see oleks toimunud ka üksikpanuse puhul. Kui mõlemad Aasia händikäpi panustest võidavad, siis tagastatakse võidusumma piletil kirjas oleva koefitsiendi alusel, näiteks 1.85 x 50 eurot. Kui aga võidab ainult üks pool, näiteks händikäp panuse +0, puhul ning lõppskooriks jääb 0-0, siis makstakse +0 panuse eest raha tagasi koefitsiendiga «1» ning panuse teine pool korrutatakse piletil näidatud koefitsiendiga. Seega lõpptulemuseks on tagastus poole panuse pealt händikäp +0 eest 25 eurot ning võit händikäpi +0.5 eest summas 1.85 x 25 eurot, kokku 71.25 eurot. Kui mõlemad tavapanused kaotasid, loetakse kogu kihlvedu kaotanuks.

 

Võistkond   Aasia händikäp   Koefitsient
Real H=-0.25 (H1=0; H2= -0.5) 2.0
Barcelona H=+0.25 (H=0; H2= +0.5) 1.8

 

Näide 1: kui 200€ panus on tehtud Realile ja Real võidab: kaks tavapanust poole summaga võitsid ja võidusummaks on 100 x 2.0 + 100 x 2.0 = 400 eurot.

Näide 2: Kui mäng lõpeb viigiga: üks tavapanus poole summaga kaotas ja teine võitis koefitsiendiga «1» ning võidusummaks on 100 x 0.0 + 100 x 1.0 = 100 eurot.

Näide 3: Reali kaotuse korral: kaks tavapanust poole summaga kaotasid ja võidusummaks on 100 x 0.0 + 100 x 0.0 = 0 eurot.

Näide 4: Juhul kui 200 eurone panus on tehtud Barcelonale ja Barcelona võidab: kaks tavapanust poole summaga võitsid ja võidusummaks on 100 x 1.8 + 100 x 1.8 = 360 eurot.

Näide 5: Kui 200€ panus oli tehtud Barcelona võidule ja mäng lõpeb viigiga: üks tavapanus poole summaga kaotas ja teine võitis koefitsiendiga «1» ning võidusummaks on 100 x 1.8 + 100 x 1.0 = 280 eurot.

Näide 6: Barcelona kaotuse korral: kaks tavapanust poole summaga kaotasid ja võidusummaks on 100 x 0.0 + 100 x 0.0 = 0 eurot.

9.6.10. Kogusummad – kihlveod väravate/punktide/geimide jne kogusummale ehk üldskoorile, mis löödud/teenitud/kogutud võistlusel osaleja poolt. Pakkumise real on see kompaktsuse mõttes tähistatud terminiga «total». Selle võitmiseks on tarvis ära arvata, kas saavutatakse suurem või väiksem kogusumma, kui real välja pakutud (mõnel juhul ka täpselt välja pakutud kogusumma). Käesolevatest reeglitest lähtuvalt, võetakse tulemuse määramisel arvesse mängu normaalaeg, kui pakkumise real pole märgitud teisiti.

9.6.10.1 Kogusummade puhul pakutakse kahte panustamise viisi: kahe võimaliku tulemusega (alla või üle) või kolme tulemusega (alla, üle või võrdne). Kui esimese variandi puhul tulemus langeb kokku korraldaja poolt pakutud kogusummaga, siis võidukoefitsient nii «üle» kui ka «alla» ennustanud klientide jaoks saab olema «1». Kui kihlvedu kogusummale pakutakse kolme võimaliku tulemusega ja tulemus langeb täpselt kokku real välja pakutud kogusummaga, siis nii «üle» kui ka «alla» tehtud panused loetakse kaotanuks ning «võrdne» panused loetakse võitnuks.

9.6.10.2 Aasia händikäpi stiilis topeltpanust pakutakse ka kogusummale, mis on esitatud 0. vahemikega, mitte aga 0.5-ga (nt 2.25, 2.75, 3.25 jne). Sellist kihlvedu käsitletakse kahe sama koefitsiendiga (tava)panusena ja lähima totali tavaväärtusega (T1 = T - 0,25, T2 = T+ 0,25). Iga tavapanuse summa on pool topeltpanuse kogusummast.

Näide: Panus 1. Olgu panuseks „Üle 2.25“ värava mängus, koefitsiendiks 1.8 ning panuse suuruseks 200 eurot. Kui mängus löödi kaks väravat, siis võidud arvutatakse järgnevalt: Üks tavapanus kahest (Üle 2) tagastatakse koefitsiendiga «1» ja teine (Üle 2.5) kaotas. Võidusummaks on 100 x 1.0 + 100 x 0 = 100 eurot.

Panus 2. Olgu panuseks „Üle 2.75“ värava mängus, koefitsiendiks 1.8 ning p anuse suuruseks 200 eurot. Kui mängus löödi kolm väravat, siis võidud arvutatakse järgnevalt: Üks tavapanus kahest (Üle 3) võitis koefitsiendiga «1» ja teine (Üle 2.5) võitis pakutava koefitsiendiga ning makstakse välja. Võidusummaks on 100 x 1.0 + 100 x 1 .8 = 280 eurot.

Panus 3. Olgu panuseks „Üle 2.25“ värava mängus, koefitsiendiks 1.8 ning panuse suuruseks 200 eurot. Kui mängus löödi kolm väravad, siis võidud arvutatakse järgnevalt: Üks tavapanus kahest (Üle 2) võitis koefitsiendiga 1.8 ning teine (Üle 2.5) võitis samuti koefitsiendiga 1.8 ning makstakse välja. Võidusummaks on 100 x 1.8 + 100 x 1.8 = 360 eurot.

9.6.11. Mänguskoor. Mängu täpne lõppskoor pärast normaalaja lõppu.

9.6.12. Esimese poolaja /Kogu mängu tulemus. Esimese poolaja ja kogu mängu tulemuse ennustus. Pakkumise real kasutatakse järgnevat tähistust: W – võit (win), D – viik (draw). Esimesel kohal on esimese poolaja tulemus ja teisel kohal on kogu mängu tulemus. Näide: W2W1 tähendab, et teisena märgitud meeskond võidab esimese poolaja ja esimesena märgitud meeskond võidab kogu mängu. Üldse on võimalikud järgnevad 9 varianti: W1W1, W1D, W1W2, DW1, DD, DW2, W2W1, W2D, W2W2.

9.6.13. Panustamine iga perioodi (veerandi, kolmandiku, seti jne) produktiivsusele (millal lüüakse enim väravaid, visatakse punkte jne). Kihlvedu ennustab, millised perioodid (veerandid, kolmandikud, setid jne) saavad olema produktiivsemad või millised neist on võrdselt produktiivsed.

9.6.14. Skoor poolaegade kaupa (või muude perioodide kaupa). Vastavad veerud on pakkumises ära näidatud formaadis: 2:0, 3:0, 3:1 jmt.

9.6.15. Värava löömise meetod (vabalöök, penalti, pealöök, omavärav, muu löök). Kihlvedu «Vabalöögist» («From a free kick») loetakse võitnuks, kui pall lüüakse väravasse otse vabalöögist. Kihlvedu «Penaltist» («From a penalty kick») loetakse võitnuks, kui värav löödi otse penaltilöögist, arvesse läheb üksnes esimene penalti löök, mida väravavaht ei suuda tõrjuda. Kihlvedu «Pealöögist» («By a header») loetakse võitnuks, kui värav löödi mängija poolt peaga. Kihlvedu «Omavärav» («Own goal») loetakse võitnuks, kui registreeritakse omavärav (kui mängija lõi palli oma väravasse). Kihlveos «Muust löögist» («From a kick») ei lähe arvesse järgmised väravad: «Vabalöögist», «Penaltist», «Pealöögist», «Omavärav».

9.6.16. Lüüakse duubel («Will be a double»). See kihlvedu loetakse võitnuks, kui ükskõik milline mängija kahest meeskonnast lööb mängus vähemalt kaks väravat.

9.6.17. Lüüakse hattrick («Will be a hattrick»). See kihlvedu loetakse võitnuks, kui ükskõik milline mängija kahest meeskonnast lööb mängus vähemalt kolm väravat.

9.6.18. Lüüakse nelik («Will be four goals»). See kihlvedu loetakse võitnuks, kui ükskõik milline mängija kahest meeskonnast lööb vähemalt neli väravat antud mängus.

9.6.19. Kodumeeskond – Külalismeeskond (Home – Away) - Kodumeeskonna või külalismeeskonna võit võttes arvesse händikäpid. Võit määratakse väravate (punktide) vahe abil, mis on kogutud kodu- ja külalismeeskonna poolt, arvestades händikäppe. Kihlvedu viigiliste mängude, kodumeeskonna võitude ja külalismeeskonna võitude hulga peale ühel mängupäeval või kogu turniiril.

9.6.20. Paaris/Paaritu - panus paaris või paaritule "totali" arvule (nt väravate, kaartide, vigade jne arv). Kui sündmuse lõppedes on seis on "0", siis arvestatakse seda kui paaris numbrit ning panus "paaris totali arvule" võidab.

9.6.21. Osaleja lõpptulemus. Sellises kihlveos on tarvis ära arvata, millisesse etappi osaleja võistlusel jõuab (nt finaal, 1/8-finaal, veerandfinaal, poolfinaal jne), milline saab olema tema lõplik koht võistlusel (grupis, alagrupis vms), või see, kas ta jõuab järgmisele tasemele või mitte. Kui tulevikus peaks ükskõik mis põhjusel tühistatama osaleja jõudmise järgmisesse etappi, siis seda arvesse ei võeta ja väljamakse tehakse vastavalt aset leidnud võistluse tulemustele.

9.6.22. Järgmisele tasemele edasijõudmise kihlveod jäävad kehtima, kui osalejad mängivad omavahel mitmel korral ja muudetakse mängude järjestust koos koduväljakueelisega. Kui üks mängudest pole aset leidnud, on katkestatud või kui esimese mängu tulemust on muudetud, siis edasijõudmine määratletakse meeskonna (osaleja) tegeliku edasijõudmise põhjal järgmisele tasemele. Kui ühtegi mängu pole aset leidnud, siis selliste kihlvedude võidukoefitsiendiks arvestatakse «1».

9.6.23. Saavutatud/Saavutamata jäänud tulemus. Panus võidab või kaotab, sõltuvalt saavutatud või saavutamata jäänud tulemusest (kui pakkumise real ei ole märgitud teisiti). Näide: Tennisemängija loobus vigastuse tõttu edasisest võistlemisest peale 1/8 finaali. Sellisel juhul on tema turniirivõidule tehtud kihlvedu kaotanud, kuid kihlvedu, mis tehtud sellele, et ta jõuab 1/8-finaali, võitnud.

9.6.24. Korraldaja võib pakkuda lisaks teisi kihlveotüüpe.

 

9.7. Piirangud teatud tüüpi kihlvedudele mitmikpanustes.

9.7.1. Järgnevaid kihlveotüüpe ei saa lisada mitmikpanusesse rohkem kui ühel korral:

9.7.1.1 Jalgpallimängu skoor;

9.7.1.2 Tennisemängu (seti) skoor;

9.7.1.3 Esimese poolaja ja kogu mängu tulemus jalgpallis.

9.7.2. Mitmikpanusesse saab olla lisatud ainult üks omavahelises seoses olev tulemus.

 

9.8. Minimaalne panus ja maksimaalne võidusumma

9.8.1. Internetis tehtavatele panuste miinimumpiirang on üldjuhul 0.1€, kuid võib olla kõrgem, sõltuvalt panusetüübist või mängukeskkonnast. Maksimaalne panuse suurus lepitakse kokku korraldajatega. Maksimaalne võidusumma ühe piletiga kõigi kihlveotüüpide puhul on 12 000€. Lisaks sellele on maksimaalne võidusumma ühe päeva jooksul 35 000€ ja nädalas 65 000€. Kui võidusumma on suurem, siis makstakse välja vastavalt 12 000€, 35 000€ ja 65 000€. Maksimaalne võidukoefitsient on 1000. Kui koefitsient on suurem kui 1000, siis väljamakse aluseks olevaks koefitsiendiks loetakse 1000. Internetis tehtava panuse suurus ei tohi ületada kliendi saldot kontol, võttes arvesse veel toimumata kihlvedude summa ja võitude väljavõtmiseks nõutud summa.

 

9.9. Tulemuste, sündmuste ajakava, vaidlustekitavad küsimused

9.9.1. Kui mistahes põhjusel juba lõppenud sündmuse tulemus hiljem tühistatakse või muudetakse (meeskonna või mängijate diskvalifitseerimine, kohtunike otsus jne), siis kihlvedude arvestamisel jääb kehtima algne (tegelik) tulemus.

9.9.2. Arvesse võetakse kehtivad (tegelikud) tulemused, mis avaldatakse ametlikes protokollides või muudes infoallikates vahetult pärast sündmuse lõppu.

9.9.3. Korraldaja kasutab järgmisi ametlikke allikaid:

www.uefa.com – Meistrite Liiga, UEFA Cup, valikmängud ja EM (jalgpall);

www.fifa.com – Confederation Cup, valikmängud ja MM (jalgpall);

www.beto.gr – Kreeka jalgpall;

www.bundesliga.at – Austria jalgpall;

www.turkish-soccer.com – Türgi jalgpall;

www.rfpl.org – Venemaa jalgpall;

www.premierleague.com – Inglise jalgpall;

www.sportinglife.com – Inglise jalgpall;

www.gazzetta.it – Itaalia jalgpall;

www.bundesliga.de – Saksamaa jalgpall;

www.marca.com – Hispaania jalgpall;

www.lfp.es – Hispaania jalgpall;

www.lfp.fr – Prantsusmaa jalgpall;

www.mlsnet.com – USA jalgpall;

www.goalzz.com – jalgpall;

www.nfl.com – ameerika jalgpall (NFL);

www.basket.ru – Venemaa korvpall;

www.nba.com – korvpall (NBA);

www.euroleague.com – Euroliiga korvpall

www.ulebcup.com – ULEB korvpall;

www.nhl.com – jäähoki (NHL);

www.fhr.ru – Venemaa jäähoki;

www.rusbandy.ru – Venemaa jääpall;

www.atptennis.com – tennis (ATP);

www.wtatour.com – tennis (WTA);

www.mlb.com – pesapall (MLB);

www.eurohandball.com – Euroopa käsipall;

www.fide.com – male;

www.volley.ru – Venemaa võrkpall

9.9.4. Korraldaja võib kasutada teisi ametlikke allikaid, kui selleks on vajadust. Erandjuhtudel on korraldajal õigus kasutada videokordust, et selle põhjal määrata õige tulemus.

9.9.5. Klientide sündmuste tulemustega seotud kaebusi võetakse ülevaatamiseks vastu 14 päeva jooksul pärast sündmuse lõppu, kas emaili või posti teel, aadressil Pronksi 19, Tallinn.

 

9.10. Reeglid erinevatele spordialadele

9.11. Ameerika jalgpall

9.11.1. Ameerika jalgpalli panused võetakse vastu mängule koos võimaliku lisaajaga. Eranditeks on järgmised panustamise liinid: 1. Poolaeg/Mäng, „Võidu marginaal“, „4. veerandaja tulemus“.

9.11.2. Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud (näiteks esimese veerandaja tulemus, esimene poolaja tulemus jne), on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

9.11.3. Juhul, kui mäng on tühistatud või edasi lükatud enam kui 24 tunniks, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.11.4. Ameerika jalgpallile pakutakse järgnevaid kihlveotüüpe:

9.11.4.1 Mängu võitja - Kihlveo võitmiseks tuleb ennustada mängu võitja. Kihlveod võetakse vastu mänguajale koos lisaajaga.

9.11.4.2 Total - Juhul kui mängus löödud väravate (punktide) summa on võrdne panuse real pakutud väravate (punktide) summaga, siis Totalile vastuvõetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Sama reegel laieneb mängija või võistkonna individuaalsetele Total panustele. Kihlveod võetakse vastu mänguajale koos lisaajaga.

9.11.4.3 Händikäp - Kui händikäpi arvestusega on mängu lõppseis viigis, siis tagastatakse viigi võimaluseta (1-2) händikäp kihlvedu koefitsiendiga «1».

9.11.4.4 «1. poolaeg/Mäng» - Kihlvedu ennustab 1. poolaja (2 veerandaega) ja kogu mängu tulemust. Mängu lisaaega ei arvestata.

9.11.4.5 Veerandaja kihlveod Veerandaja kihlveotüübid: Veerandaja võitja, Võitja händikäpi arvestusega või Väravate (punktide) total. Milline võistkond juhib mängu peale nimetatud veerandaega ei ole Veerandaja kihlvedudes määrav. Mängu lisaaega ei arvestata.

9.11.4.6 Esimese/Viimase touchdowni skooriv mängija - Kihlvedu ennustab, kes mängijatest skoorib esimese või viimase touchdowni. Kihlvedu loetakse kehtivaks, kui panusereal nimetatud mängija osales mängus ning mängis vähemalt 1 sekundi. Vastasel juhul tagastatakse kõik sellele pakkumisele tehtud kihlveod koefitsiendiga «1».

9.11.4.7 1. poolaja panused - Kihlvedu ennustab, kes võidab mängu 1. poolaja. Kui mäng on peatatud või katkestatud enne 1. poolaja lõppu, siis kõik kihlveod antud pakkumise reale tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.11.4.8 Esimene/Järgmine efektiivne või resultatiivne mäng - Kihlvedu ennustab, milline on kohtumise esimene või järgmine efektiivne või resultatiivne mäng (touchdown, värav, safety ehk palliga mängija maha tõmbamine tema enda väljakutsoonis). Kui mäng katkestati enne esimest/järgmist efektiivset mänguolukorda, siis kõik kihlveod sellele pakkumise reale tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.11.4.9 Korraldaja võib panustamiseks pakkuda ka teisi kihlveotüüpe.

 

9.12. Austraalia jalgpall

9.12.1. Austraalia jalgpalli panused võetakse vastu mängule koos võimaliku lisaajaga. Eranditeks on järgmised panustamise liinid: 1. poolaeg/Mäng, „Võidu marginaal“, „4. veerandaja tulemus“.

9.12.2. Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud (näiteks esimese veerandaja tulemus, esimene poolaja tulemus jne), on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

9.12.3. Juhul, kui mäng on tühistatud või edasi lükatud enam kui 24 tunniks, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.12.4. Austraalia jalgpallile pakutakse järgnevaid kihlveotüüpe:

9.12.4.1 Mängu võitja - Kihlveo võitmiseks tuleb ennustada mängu võitja. Kihlveod võetakse vastu mänguajale koos lisaajaga.

9.12.4.2 Total - Juhul kui mängus löödud väravate (punktide) summa on võrdne panuse real pakutud väravate (punktide) summaga, siis Totalile vastuvõetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Sama reegel laieneb mängija või võistkonna individuaalsetele Total panustele. Kihlveod võetakse vastu mänguajale koos lisaajaga.

9.12.4.3 Händikäp - Kui händikäpi arvestusega on mängu lõppseis viigis, siis tagastatakse viigi võimaluseta (1-2) händikäp kihlvedu koefitsiendiga «1».

9.12.4.4 «1. poolaeg/Mäng» - Kihlvedu ennustab 1. poolaja (2 veerandaega) ja kogu mängu tulemust. Mängu lisaaega ei arvestata.

9.12.4.5 Veerandaja kihlveod - Veerandaja kihlveotüübid: Veerandaaja võitja, võitja händikäpi arvestusega või väravate (punktide) total. Milline võistkond juhib mängu peale nimetatud veerandaega ei ole Veerandaja kihlvedudes määrav. Mängu lisaaega ei arvestata.

9.12.4.6 1. poolaja kihlveod - Kihlvedu ennustab, kes võidab mängu 1. poolaja. Kui mäng on peatatud või katkestatud enne 1. poolaja lõppu, siis kõik kihlveod antud pakkumise reale tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.12.4.7 Korraldaja võib panustamiseks pakkuda ka teisi kihlveotüüpe.

 

9.13. Sulgpall

9.13.1. Kui üks mängijatest on enne kohtumise algust asendatud teise mängijaga, siis kõik kihlveod antud sündmusele tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.13.2. Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud, on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel. Kõik „Jõuab järgmisesse ringi“ kihlveod jäävad kehtima, kui mäng katkestatakse või peatatakse, kui mängija saab vigastada või diskvalifitseeritakse.

9.13.3. Sulgpallile pakutakse järgnevaid kihlveotüüpe:

9.13.3.1 Mängu võitja – Võitev kihlvedu ennustab mängu võitjat.

9.13.3.2 Seti võitja - Võitev kihlvedu ennustab seti võitjat.

9.13.3.3 Turniiri võitja - Kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui panusereal nimetatud mängija ei osalenud turniiril.

9.13.3.4 Järgmine serv - Kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui mängus ei järgne ühtki servi.

9.13.3.5 Mängu täpne skoor - Kui mäng on katkestatud või korraldaja poolt ettenähtud settide arv on jäänud mängimata, siis kõik kihlveod sellele pakkumisele tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.13.3.6 Korraldaja võib panustamiseks pakkuda ka teisi kihlveotüüpe.

 

9.14. Jääpall (Bandy)

9.14.1. Kihlveod võetakse vastu mängu normaalajale (90 minutit: kaks 45-minutilist poolaega või kolm 30-minutilist perioodi), kui pole öeldud teisiti.

9.14.2. Lisaaega (kaks 15-minutilist poolaega) arvestatakse järgmistes kihlvedudes: «Jõuab järgmisesse etappi», «Liigub kõrgemasse liigasse», «Turniiri võitja».

9.14.3. Juhul, kui mäng on tühistatud või edasi lükatud enam kui 24 tunniks, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.14.4. Mäng loetakse toimunuks, kui mängitud oli vähemalt 80 minutit. Kui mäng katkestati ning ei viidud 24 tunni jooksul lõpuni, siis kõik kihlveod arvestatakse mängu katkestamise hetkel ametlikku mängu protokolli kantud seisule.

9.14.5. Kui pakkumises nimetatud võistkond ei jõua turniiri järgmisesse etappi, siis toimub «Parem tulemus (turniiril)» kihlvedude arvestus vastavalt kogutud punktide summale. Kui võistkondade punkti seis on viigis, siis toimub kihlveo arvestus ametliku protokolli järjestuse/seisu järgi.

9.14.6. Korraldaja ei vastuta mänguaja võimalike muutumiste eest. Pakkumise real kuvatav teave on informatiivse olemusega ning õiget ja ajakohast infot soovitame jälgida mängu/turniiri korraldava organisatsiooni ressurssidest.

9.14.7. Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.14.8. Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud (1. poolaja tulemus, 1. värav jne.), on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

 

9.15. Pesapall

9.15.1. Kui ühel päeval toimub samade võistkondade vahel kaks mängu ja korraldaja on pakkunud kihlvedusid vaid ühele neist, siis lähtutakse kihlvedude arvestuses esimese mängu ametlikest tulemustest.

9.15.2. Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.15.3. Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.15.4. Kõik kihlvedude arvestused toimuvad lähtuvalt ametliku mängu korraldaja protollitud tulemustest (k.a lisa inningud, kui ei ole öeldud teisiti).

9.15.5. Kui mäng lõpeb viigiga ning Korraldaja kihlvedusid viigile ei pakkunud, siis kõik mängu võitjale vastu võetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.15.6. Mäng peetakse toimunuks, kui vähemalt 5 vooru (inning’t) on mängitud (4 ½ vooru, kui mängu juhib koduvõistkond).

9.15.7. Võistkonda, mis skoorib kõige rohkem pesa punkte (run) peale viimast mängitud vooru, loetakse võitjaks (v.a. juhul, kui koduvõistkond juhib ning mäng katkestatakse vooru esimeses pooles ehk top’is, sest sel juhul loetakse koduvõistkonda võitjaks). Juhul kui mäng katkestatakse või peatatakse enne eelnimetatud aega, siis kõik kihlveod antud sündmusele tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud, on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

9.15.8. Antud reegel kehtib kõikidele kihlvedudele, kui pole öeldud teisiti.

9.15.9. Erandid on:

9.15.9.1 « Live panustamine» - Mäng peab olema mängitud, et kihlveod jääksid kehtima. Juhul kui mäng katkestatakse või peatatakse enne eelnimetatud aega, siis kõik kihlveod antud sündmusele tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud, on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

9.15.9.2 Üle/Alla, Jooks+Löögid+Vead: Üle/Alla, Händikäp - Kihlveod loetakse kehtivaks, kui vähemalt 9 mängu vooru on mängitud (või 8 ½ vooru, kui juhib koduvõistkond). Kui mäng läheb võitja selgitamiseks lisaajale (lisavoorud), siis arvestatakse kihlveod vastavalt mängu ametlikule lõpptulemusele. Kui mäng lõpeb enne eelpool nimetatud aega, siis kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.15.9.3 Kodus-Võõrsil põhimõte (Kodu-/Külalisvõistkond) - Kihlveos osalevad vaid konkreetses pakkumises välja toodud samal päeval toimuvad mängud. Kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui kohtumises on mängitud alla 8 ½ - 9 vooru. Kihlveo arvestus toimub kodu- ning külalisvõistkonna skooritud jooksude (run’de) summa alusel. Juhul kui (pesade) jooksude summa on viigis kihlveos pakutuga, siis kõik kihlveod antud pakkumisele tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.15.10. Pesapallile pakutakse järgnevaid kihlveotüüpe:

9.15.10.1 Mängu võitja - Kihlveod mängu võitjale võetakse vastu mängu ajale koos lisavoorudega (extra inning’d).

9.15.10.2 Total: Üle/Alla - Kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui mängus skooritud jooksude (run’d) summa on võrdne pakkumise real toodud jooksude summaga. Sama reegel laieneb Võistkonna või mängija individuaalsetele Total kihlvedudele. Kõik Total: Üle/Alla kihlvedude arvestus toimub lisavoorude (Extra Innings) arvestusega.

9.15.10.3 Händikäp - Kui händikäpi arvestusega on mängu lõppseis viigis, siis tagastatakse viigi võimaluseta (1-2) händikäp kihlvedu koefitsiendiga «1».

9.15.10.4 Kihlvedude arvestus toimub lähtuvalt 8 ½ - 9 vooru tulemusest. Kui mäng läheb võitja selgitamiseks lisaajale (lisavoorud), siis arvestatakse kihlveod vastavalt mängu ametlikule lõpptulemusele. Kui mäng lõpeb enne eelpool nimetatud aega, siis kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

Erand: Kihlveod jäävad kehtima, kui mäng katkestatakse kahe võistkonna väga suure skoori vahega.

9.15.10.5 Kui händikäpi arvestusega on mängu lõppseis viigis, siis kihlvedu tagastatakse koefitsiendiga «1» (voor, millele kihlvedu sõlmiti, ei ole oluline).

9.15.10.6 Võistkonna Jooksud (Runs): Üle/Alla - Kihlveod võetakse vastu kihlveo real nimetatud võistkonna skooritud jooksude (run’de) arvule. Kihlvedude arvestus toimub lähtuvalt 8 ½ - 9 vooru tulemusest. Kui mäng läheb võitja selgitamiseks lisaajale (lisavoorud), siis arvestatakse kihlveod vastavalt mängu ametlikule lõpptulemusele. Kui mäng lõpeb enne eelpool nimetatud aega, siis kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.15.10.7 Jooksud (Run’d) + Löögid + Vead: Üle/Alla - Kihlveod võetakse vastu kahe võistkonna summaarselt skooritud jooksude (run’de), löökide ja vigade arvule. Juhul kui mängu (pesa jooksude) jooksude, löökide ja vigade summa on viigis kihlveos pakutuga, siis kõik kihlveod antud pakkumisele tagastatakse koefitsiendiga «1». Kihlveo tulemuste arvestus toimub vastavalt sündmuse korraldaja ametlikule protokollile. Kihlveod loetakse kehtivaks, kui vähemalt 9 mängu vooru on mängitud (või 8 ½ vooru, kui juhib koduvõistkond). Kui mäng lõpeb enne eelpool nimetatud aega, siis kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.15.10.8 Jooksude (Run’ide) + Löökide + Vigade Total: Paaris/Paaritu - Kihlvedu ennustab kas Jooksude, Löökide ja Vigade koguarv mängus on paaris või paaritu. Kihlveo tulemuste arvestus toimub vastavalt sündmuse korraldaja ametlikule protokollile. Kihlvedude arvestus toimub lähtuvalt 9 vooru (või 8 ½ vooru, kui juhib koduvõistkond) tulemusest. Kui mäng läheb võitja selgitamiseks lisaajale (lisa perioodid), siis arvestatakse kihlveod vastavalt mängu ametlikule lõpptulemusele. Kui mäng lõpeb enne eelpool nimetatud aega, siis kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Kui mängu lõppedes on Jooksude (Run’de), Löökide ja Vigade summa «0» (null), siis arvestatakse seda kui paaris numbrit ning võidab kihlvedu Paaris Totalile.

9.15.10.9 Total: Paaris/Paaritu Even / Odd - Kihlveo arvestus toimub vastavalt ametlikule skoorile peale 9. mängu vooru (või 8 ½ vooru, kui juhib koduvõistkond). Kui mäng läheb võitja selgitamiseks lisaajale (lisavoorud), siis arvestatakse kihlveod vastavalt mängu ametlikule lõpptulemusele. Kui mäng lõpeb enne eelpool nimetatud aega, siis kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Kui mängu lõppedes on seis «0:0» siis, arvestatakse seda kui paaris numbrit ning võidab kihlvedu Paaris Totalile.

9.15.10.10 Esimese Jooksu (Run’i) skooriv võistkond - Kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui mäng lõpeb seisuga «0:0».

9.15.10.11 Viimase Jooksu (Run’i) skooriv võistkond - Kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui mäng lõpeb seisuga «0:0».

9.15.10.12 Järgmise Jooksu (Run’i) skooriv võistkond - Kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui mängus ei skoorita järgmist Jooksu (ka mängu katkestused võetakse arvesse). Kihlveod jäävad kehtima, kui skooritakse Jooks ning seejärel toimub mängu katkestamine.

9.15.10.13 Esimene mängu periood: Üle/Alla (0.5) - Kihlveod on kehtivad ning arvestatakse vastavalt, kui mängu esimene voor on edukalt mängitud.

9.15.10.14 Esimese perioodi tulemus - Kihlveod on kehtivad ning arvestatakse vastavalt, kui mängu esimene voor on edukalt mängitud.

9.15.10.15 Esimese kodujooksu tüüp - Kihlvedu ennustab kas mängu esimene Kodujooks on ühe-, kahe-, kolmepunktine või neljapunktine Grand Salami või siis ei skoorita mängus ühtki Kodujooksu. Kihlveo arvestus toimub vastavalt ametlikule skoorile peale 9. mängu vooru (või 8 ½ vooru, kui juhib koduvõistkond). Kui mäng läheb võitja selgitamiseks lisaajale (lisavoorud), siis arvestatakse kihlveod vastavalt mängu ametlikule lõpptulemusele. Kui mäng lõpeb enne eelpool nimetatud aega, siis kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.15.10.16 Periood, milles skooritakse enim kodujookse - Kihlvedu ennustab perioodi/vooru, milles skooritakse enim kodujookse: Esimeses 4 ½ voorus (k.a. 5. vooru esimene pool ehk top), Järgnevas 5 voorus (alates 5. vooru teisest poolest) või skooritakse mõlemas perioodis võrdne arv kodujookse. Lisavoorude tulemus liidetakse juurde tulemustele, mis on saadud alates 5. vooru teisest poolest ehk bottom’ist.

9.15.10.17 Esimese jooksu (run’i) skooriv võistkond võidab - Võimalikud tulemused: «Jah» – kihlvedu võidab, kui esimese jooksu skoorinud võistkond võidab terve mängu; «Ei» – kihlvedu võidab, kui esimese jooksu skoorinud võistkond kaotab terve mängu.Kui mäng lõpeb viigiga, siis kõik kihlveod sellele pakkumise reale tagastatakse koefitsiendiga «1».Kui mäng lõpetatakse enne ametliku mänguaja lõppu, siis kõigi kihlvedude tulemused arvestatakse 5. vooru (4 ½ vooru järgselt, kui koduvõistkond juhib) järgsete ametlike tulemuste põhjal. Võistkond, millel on eelneva lõpuni mängitud vooru põhjal skooritu rohkem jookse (run’e), arvestatakse mängu võitjaks. Eelnimetatud reegel ei kehti, kui mäng katkestatakse vooru esimeses pooles ehk topis ning koduvõistkond juhib mängu. Sel juhul arvestatakse koduvõistkonda mängu võitjaks.

9.15.10.18 Esimese pitch’i (söödu) tulemus vooru topis (esimeses pooles): 4 valet (ball) söötu või mõni muu tulemus - Kihlvedu ennustab kas esimese pitch’i (söödu) tulemuseks on 4 valet (ball) söötu, 3 õiget söötu, jooks (run), kodujooks, viga või muu tulemus.

9.15.10.19 Esimene 3 jooksu skooriv võistkond - Kihlveo arvestus toimub vastavalt ametlikule skoorile peale 9. mängu vooru (või 8 ½ vooru, kui juhib koduvõistkond). Kui mäng läheb võitja selgitamiseks lisaajale (lisavoorud), siis arvestatakse kihlveod vastavalt mängu ametlikule lõpptulemusele. Kui mäng lõpeb enne eelpool nimetatud aega, siis kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

Erand: Üks võistkondadest skoorib 3 jooksu enne mängu peatamist/katkestamist.

9.15.10.20 Kodus-Võõrsil põhimõte (Kodu-/Külalisvõistkond) - Kihlveos osalevad vaid konkreetses pakkumises välja toodud samal päeval toimuvad mängud. Kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui kohtumises on mängitud alla 8 ½ - 9 vooru. Kihlveo arvestus toimub kodu- ning külalisvõistkonna skooritud jooksude summa alusel. Juhul kui (pesade) jooksude summa on viigis kihlveos pakutuga, siis kõik kihlveod antud pakkumisele tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.15.10.21 Divisjoni võitja - Kui mängude hooaega ükskõik mis põhjusel lühendatakse, siis toimub kihlvedude arvestus vastavalt hooaja ametlikule lõpptulemusele.

9.15.10.22 Korraldaja võib panustamiseks pakkuda ka teisi kihlveotüüpe.

 

9.16. Korvpall

9.16.1. Viigi võimalusega «Mängu võitja» kihlveod võetakse vastu mängu normaalajale.

9.16.2. Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik kihlveod peale punktis 3.6.14.16 toodud kihlvedude tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud (näiteks esimese veerandaja tulemus, esimene poolaja tulemus jne), on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

9.16.3. Kui mäng katkestatakse vähem kui 5 minutit enne ametlikku mänguaja lõppu, siis kihlveod sellele sündmusele jäävad kehtima.

9.16.4. Juhul kui mäng katkestatakse või peatatakse, kui ametliku mänguaja lõpuni on jäänud enam kui 5 minutit, siis kõik kihlveod sellele sündmusele tagastatakse koefitsiendiga. «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud (näiteks esimese veerandaja tulemus, esimene poolaja tulemus jne), on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

9.16.5. Live kihlveod loetakse kehtivaks, kui kõnealuse pakkumise tulemus on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud. Kõik muud Live kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.16.6. Juhul kui mäng on katkestatud või peatatud enam kui 24 tunniks, siis kihlveod, mis said sellele mängule sõlmitud, tagastatakse koefitsiendiga «1». Kihlveod jäävad kehtima, kui mäng viiakse lõpuni selle peatamisele järgneva 24 tunni jooksul.

9.16.7. «2. poolaja» ning «4. veerandaja» panuste arvestus toimub mängu normaalaja tulemuste järgi.

9.16.8. Kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui mängus skooritud punktide arv on võrdne pakkumises nimetatud punktide arvuga. Sama reegel laieneb järgmistele kihlvedudele: Veerandaja/Poolaja total, mängija/Võistkonna individuaalne total (k.a Lauapallide, Söötude, Vigade, Blokkide, Vahelt lõigete Üle/Alla kihlveod). Mängu, Poolaja, Veerandaja händikäp kihlveod. Kihlveod Mängijate statistikale ja teised kihlveod, kus ei ole täpne händikäp/total määratud.

9.16.9. Mängija statistika (Lauapallid, Söödud, Vead, Blokid, Vahelt lõiked: Üle/Alla) kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui pakkumise real nimetatud mängija ei osalenud kohtumises. Mängijate statistikat võrdlevad kihlveod (nt. Kes skoorib rohkem Lauapalle/Sööte/Vigu/Blokke?) tagastatakse koefitsiendiga «1», kui üks pakkumise real nimetatud mängijatest ei osalenud kohtumises.

9.16.10. Mängijate Total ning mängijate statistikat võrdlevad kihlveod võetakse vastu koos lisaajaga.

9.16.11. Kodus-Võõrsil põhimõte (Kodu-/Külalisvõistkond) - Kihlveos osalevad vaid konkreetses pakkumises välja toodud samal päeval toimuvad mängud. Kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui üks või enam kohtumisi on tühistatud või edasi lükatud.

9.16.12. Kui turniiri reeglid lubavad viiki jäänud kohtumist lõpetada ilma lisaaega mängimata ning kihlveo Korraldaja antud sündmusele viigi võimalust ei pakkunud, siis kõik sellised kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Kõik muud kihlveod (händikäpid, total jne) arvestatakse kohtumise ametlikest tulemustest lähtuvalt.

9.16.13. Kui turniiri määrus lubab võitjat selgitada kahe mängu koondtulemusena, siis võetakse kihlveo arvestamisel aluseks mängu normaalaeg. Kui kihlvedu on sõlmitud 2. kohtumisele, siis võetakse arvesse vaid 2. kohtumise normaalaeg. Teise kohtumise lõpus mängitav lisaaeg võetakse arvesse vaid kihlvedudes, mis on seotud võistkonna jõudmisega turniiri järgmisesse etappi/vooru jne.

Näide: 1. mängu tulemus on 85-80 ja 2. mängu tulemus 70-75. Kihlveod arvestatakse vaid normaalaja tulemuste järgi.

9.16.14. Korvpallile pakutakse järgnevaid kihlveotüüpe:

9.16.14.1 Mängu võitja - Kihlveo võitmiseks tuleb ennustada mängu võitja. Viigi võimalusega kihlveod võetakse vastu mänguajale koos lisaajaga. Kõik muud panused arvestatakse vastavalt lisaaja tulemustele.

9.16.14.2 Total - Juhul kui mängus löödud punktide summa on võrdne panuse real pakutud punktide summaga, siis Totalile vastuvõetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Sama reegel laieneb kihlvedudele, mis on vastu võetud Võistkonna või Mängija individuaalsele Totalile. Kõik kihlveod võetakse vastu mänguajale koos lisaajaga.

9.16.14.3 Händikäp - Kui händikäpi arvestusega on mängu punktide total viigis pakkumise real toodud punktide totaliga, siis tagastatakse händikäp kihlvedu koefitsiendiga «1». Sama reegel laieneb kihlvedudele, mis on vastu võetud Võistkonna või Mängija statistikale (punktide/vigade/blokkide total jne).

9.16.14.4 Lisaaeg: Jah/Ei - Kõik panused jäävad kehtima juhul kui mäng katkestatakse lisaajal.

9.16.14.5 Võistkonna individuaalne total - Kihlvedu ennustab, kas võistkonna mängus skooritud punktide total on Üle või Alla kihlveo pakkumises nimetatud punktide totali. Kui mängu punktide total on viigis pakkumise real toodud punktide totaliga, siis tagastatakse kihlvedu koefitsiendiga «1».

9.16.14.6 Resultatiivseim poolaeg - Mängu 2. poolaja kihlveod võetakse vastu mängu normaalajale. Mängu normaalaeg peab olema mängitud, et kõik kihlveod sellele jääksid kehtima.

9.16.14.7 Resultatiivseim veerandaeg - Kõik 4 veerandaega peavad olema mängitud, et kihlveod nimetatud mängule jääksid kehtima. Mängu lisaaega ei arvestata.

9.16.14.8 Võidu marginaal - Ennusta, kas mängu võitja võidab rohkema või vähema arvu punktidega, kui on etteantud mänguturu pakkumises.

9.16.14.9 Total: Paaris/Paaritu - Kihlvedu ennustab, kas kihlveo pakkumises nimetatud perioodi (Veerandaeg/Poolaeg/Mäng) skooritud punktide total on Paaris või Paaritu.

9.16.14.10 Võistkonna Lauapallid (Söödud/Blokid) Üle / Alla? - Mõlema võistkonna teenitud «Söötude/Blokkide: Üle/Alla» kihlveod.Võistkonna liikme diskvalifitseerimine, vigastus või lihtsalt keeldumine mängus osalemast ei mõjuta kihlvedude arvestust. Kihlveod võetakse vastu mänguajale koos lisaajaga.

9.16.14.11 Mängija Lauapallid (Söödud/Blokid/Vahelt lõiked/Punktid): Üle/Alla - Kihlvedu ennustab, kas mängija poolt kohtumises teenitud Lauapallide (Söötude/Blokkide/Vahelt lõigete/Punktide) koguarv on Üle/Alla pakkumises nimetatud totali. Mängija võistkonna nimi on pakkumise real märgitud lühendina mängija nime kõrval ning omab vaid informatiivset tähendust. Ebatäpsused mängija võistkonna nimes ei mõjuta kihlveo artvestust – kihlveod loetakse kehtivaks. Kihlvedu tagastatakse koefitsiendiga «1», kui pakkumise real nimetatud mängija ei osale kohtumises. Kihlveod võetakse vastu mänguajale koos lisaajaga.

9.16.14.12 Kõige rohkem Lauapalle (Sööte/Blokke) skooriv võistkond - Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Korraldaja pakub võistkondade tulemusi võrdlevaid kihlvedusid vaid turniiritabelis nimetud mängudele. Kihlveod eelnimetatud pakkumistele võetakse vastu mänguajale koos lisaajaga. Kihlvedu tagastatakse koefitsiendiga «1», kui mängija skoorib pakkumise real tooduga võrdse Lauapallide (Söötude/Blokkide/Vahelt lõigete/Punktide) koguarvu.

9.16.14.13 Kõige rohkem Lauapalle (Sööte/Vahelt lõikeid/Blokke/Punkte) skooriv mängija - juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Korraldaja pakub mängijate tulemusi võrdlevaid kihlvedusid vaid turniiritabelis nimetud mängudele. Kui pakkumise real nimetatud mängija ei osale kohtumises, siis kõik kihlveod sellele mängijale tagastatakse koefitsiendiga «1». Kui kihlveo pakkumise real nimetatud mängija skooritud Lauapallide (Söötude/Vaheltlõigete/Blokkide/Punktide) total võrdub pakkumise real toodud totaliga, siis tagastatakse kihlvedu koefitsiendiga «1». Kihlveod eelnimetatud pakkumistele võetakse vastu mänguajale koos lisaajaga, kui ei ole öeldud teisiti.

9.16.14.14 Milline võistkond skoorib mängus/poolajal/veerandajal esimesena 10 (20, jne) punkti? Kihlvedu ennustab, milline võistkond skoorib pakkumises nimetatud perioodil esimesena 10 (20, jne) punkti. Veerandaja kihlvedudes mängu lisaaega ei arvestata.

Kui ükski pakkumises olevatest võistkondades ei skoori pakkumise real antud punkte, siis tagastatakse kihlvedu koefitsiendiga «1».

9.16.14.15 Grupi etapi/Konverentsi/Divisjoni võitja - Selleks, et grupi etapi/konverentsi/divisjoni võitja kihlveod jääksid kehtima, peavad kõik nimetatud etapi/turniiri mängud olema toimunud. Vastasel juhul tagastatakse kihlveod koefitsiendiga «1».

Erand: Kihlveod, mis on vastu võetud võistkonnale, millel pole isegi teoreetilist võimalust nimetatud etapp võita (olenemata seni veel mängimata kohtumiste tulemustest), arvestatakse kaotanuks.

9.16.14.16 Play-off seeria tulemus (3-st parim/5-st parim/7-st parim) - Kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui võitja selgitamiseks vajalik kohtumiste arv (määratud turniiritabelis) ei ole toimunud.

9.16.14.17 Turniiri võitja - Kui turniiri võitjaks loetakse enam kui ühte võistkonda, siis «Turniiri võitjale» vastu võetud kihlvedude koefitsiendid jagatakse proportsionaalselt kõigi võitjate vahel.

9.16.14.18 Mängu esimene viga - Kihlvedu ennustab mängijat, kes teeb mängu esimesed 5-6 isiklikku viga (vigade arv oleneb turniiri määrustest). Tehnilisi vigu ning ebasportliku käitumise eest määratud vigu ei arvestata.

9.16.14.19 Jõuab järgmisesse etappi - Kihlveo arvestus toimub kohe peale pakkumises nimetatud etapi lõppu vastavalt selle ametlikult kinnitatud tulemustele. Juhul kui kohtumise üks võistkondadest ei saanud mängus osaleda (nt diskvalifitseerimine, osavõtust keeldumine jmt), siis arvestatakse kihlveod antud võistkonna edasipääsule kaotanuks.

9.16.14.20 Milline võistkond skoorib Mängu/Poolaja/Veerandaja esimesed punktid? Kihlvedu ennustab, milline pakkumises toodud võistkondadest skoorib pakkumise real nimetatud perioodil (poolaeg/veerandaeg jne) esimesed punktid.

9.16.14.21 Mängu/Poolaja/veerandaja viimase punkti skooriv võistkond - Kihlvedu ennustab, milline võistkond skoorib pakkumise real nimetatud ajavahemikus viimase punkti.

9.16.14.22 Mängu esimene punkt: Kolmene/Kahene/Vabavise - Kihlveo arvestamisel võetakse aluseks vaid mängukohtuniku poolt loetud punktid.

9.16.14.23 Korraldaja võib panustamiseks pakkuda ka teisi kihlveotüüpe.

 

9.17. Rannajalgpall

9.17.1. Kihlveod võetakse vastu mängu normaalajale (36 minutit: kolm 12-minutilist perioodi), kui pole öeldud teisiti.

9.17.2. Lisaaeg ja penaltite seeria võetakse arvesse järgmistes kihlvedudes: Mängu võitja, Jõuab järgmisesse etappi, Turniiri võitja jne.

9.17.3. Juhul, kui mäng on tühistatud või edasi lükatud enam kui 24 tunniks, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.17.4. Mäng loetakse toimunuks, kui kohtumisest on mängitud vähemalt 24 minutit.

9.17.5. Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.17.6. Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud (näiteks esimese perioodi tulemus, esimene värav jne), on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

9.17.7. Kihlveo korraldaja kasutab statistika ning tulemuste ametliku allikana järgmist ressurssi: https://www.beachsoccer.com/.

 

9.18. Rannavõrkpall

9.18.1. Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud (näiteks esimese seti tulemus jne), on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

9.18.2. Juhul, kui mäng on edasi lükatud enam kui 24 tunniks, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.18.3. Mängu toimumise koha muutmisel jäävad kõik kihlveod kehtima.

9.18.4. Kui üks mängijatest on asendatud teisega, siis kõik kihlveod selle kohtumisele tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.18.5. Kohtuniku otsus võtta võistkonnalt (karistusena) punkt kihlveo arvestust ei mõjuta.

9.18.6. Reegel mõjutab järgmisi kihlvedusid: Live kihlvedu «Skoorib esimesena 5/10/15/20» pakkumistele; Võistkond, mis võidab järgmise punkti.

9.18.7. Kihlveo arvestus toimub vastavalt sellele, kumb võistkond skoorib esimesena pakkumises nimetatud punktide summa ning edasisi kohtunikupoolsed punktide liigutamised või skoori muutused arvesse ei võeta. Samadel põhimõtetel toimub ka «Järgmise punkti skooriv võistkond» kihlvedude arvestus.

9.18.8. Rannavõrkpallile pakutakse järgnevaid kihlveotüüpe:

9.18.8.1 Mängu võitja - Kihlvedu ennustab kohtumise võitjat.

9.18.8.2 Total - Juhul kui mängus skooritud punktide summa on võrdne panuse real pakutud punktide summaga, siis Totalile vastuvõetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.18.8.3 Võistkonna individuaalne total - Juhul kui esimese või teise võistkonna skooritud punktide summa on võrdne panuse real pakutud punktide summaga, siis antud pakkumisele vastuvõetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.18.8.4 Geimide Total: Üle/alla - Kihlvedu ennustab kas geimide total mängus on üle või alla pakkumises nimetatud geimide totali. Kui mäng on peatatud /ei ole lõpuni viidud, siis kihlveod sellele tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.18.8.5 Milline võistkond skoorib esimesena 10/15 punkti? - Juhul kui mängu kohtunik otsustab juba fikseeritud mängu skoori muuta, siis kihlvedude arvestust antud otsus ei mõjuta. Kõik nimetatud pakkumisele vastu võetud kihlveod jäävad kehtima.

9.18.8.6 Geimide Total - Kihlveo arvestamine põhineb mängus mängitud geimide arvul. Juhul kui mängus skooritud punktide summa on võrdne panuse real pakutud punktide summaga, siis Totalile vastuvõetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.18.8.7 Geimi(de) Händikäp - Kihlveo arvestus toimub olenemata mängu lõppskooris.

9.18.8.8 Geimi täpne skoor - Kihlvedu ennustab mängu täpset geimide seisu. Kihlvedu ennustab mängutud geimide täpset skoori.

9.18.8.9 Turniiri võitja - Kui turniiri võitjaks loetakse enam kui ühte võistkonda, siis «Turniiri võitjale» vastu võetud kihlvedude koefitsiendid jagatakse proportsionaalselt kõigi võitjate vahel.

9.18.8.10 Mängu total: Paaris/Paaritu - Kihlvedu ennustab, kas mängus skooritud punktide koguarv on paaris või paaritu.

9.18.8.11 Geimide total: Paaris/Paaritu - Kihlvedu ennustab, kas kohtumises mängitud geimide koguarv on paaris või paaritu.

9.18.8.12 Korraldaja võib panustamiseks pakkuda ka teisi kihlveotüüpe.

 

9.19. Poksimine/MMA/UFC

9.19.1. Panused edasi lükatud võitlustele kehtivad 30 päeva. Kui kumbki võitleja asendatakse teise võitlejaga, on kõik kihlveod tühised ja panused tagastatakse.

9.19.2. Kihlveo eesmärgil loetakse, et võitlus on alanud siis, kui kõlab 1. raundi alguse kell.

9.19.3. Kui üks võitlejatest ei suuda järgmise vooru kellale reageerida, siis loetakse tema vastane eelmise vooru võitnuks.

9.19.4. Kui võitlus kuulutatakse kehtetuks, on kõik kihlveod tühised ja panused tagastatakse, välja arvatud turgudel, kus tulemus on juba kindlaks määratud.

9.19.5. Võitluse võitmiseks

9.19.5.1 Viigi puhul on kõik kihlveod tühised ja panused tagastatakse, kaasa arvatud juhul, kui võitlus lõpeb enamusviigiga. Kihlvedude tulemus põhineb ringis väljakuulutatud ametlikul tulemusel. Edasised apellatsioonid/muudatused ei mõjuta kihlvedude arveldust (välja arvatud juhul, kui muudatus tehti tulemuse väljakuulutamisel tehtud inimliku vea tõttu).

9.19.5.2 Kõigil kihlvedudel on mõju, olenemata võitluse raundide arvu muutustest.

9.19.6. Võitluse tulemus, viiepoolne / täpne võidumeetod

9.19.6.1 Arvelduse aluseks on ametlik deklareeritud tulemus.

9.19.6.2 Viik või tehniline viik – viik on punktikaardi viik. Tehniline viik on see, kui kohtunik peatab võitluse enne 5. vooru algust mis tahes põhjusel peale nokaudi, tehnilise nokaudi või diskvalifitseerimise.

9.19.6.3 Individuaalne võitleja A või B, KO või TKO alusel – nokaut (KO) on see, kui poksija ei tõuse pärast 10-ni lugemist püsti. Tehniline nokaut (TKO) on 3 nokaudi reegel või kui kohtunik astub ringi. Mis tahes nurka taganemine loetakse tehniliseks nokaudiks (TKO), välja arvatud juhul, kui võitluse tulemuse otsustavad hiljem kohtunike punktikaardid või kui võitlus kuulutatakse tühiseks.

Individuaalne võitleja A või B, vastava otsusega - see arvutatakse mis tahes järgmise tehnilise, enamus-, lahknevus- või ühehäälse otsuse alusel. See hõlmab ka diskvalifitseerimist.

9.19.6.4 Tehniline otsus – otsus põhineb kohtunike punktikaartide punktidel. Tehniline otsus põhineb kohtunike punktikaartidel mis tahes ajal, välja arvatud kavandatud raundide lõpus.

9.19.6.5 Enamusotsus – otsus põhineb kohtunike punktikaartide punktidel. Enamusotsus põhineb sellel, et kahe kohtuniku punktikaardil saab sama võitleja rohkem punkte kui teine, kuid kolmas kohtunik hindab mõlemat võitlejat võrdselt (viik).

9.19.6.6 Lahknevusotsus – otsus põhineb kohtunike punktikaartide punktidel. Lahknevusotsus põhineb sellel, et kahe kohtuniku punktikaardil saab sama võitleja rohkem punkte kui teine, kuid kolmas kohtunik hindab võitjaks teise võitleja.

9.19.6.7 Ühehäälne otsus – otsus põhineb kohtunike punktikaartide punktidel. Ühehäälne otsus on siis, kui sama võitleja saab kõigi kolme kohtuniku punktikaardil rohkem punkte kui teine.

9.19.6.8 Diskvalifitseeritud vastane – võitluse lõpetab enneaegselt KO, TKO või kohtunike otsus, kuna üks või mõlemad võistlejad on korduvalt vea teinud või muid reegleid rikkunud ja kohtunik kuulutab välja diskvalifitseeritud poksija, kes selle tulemusena kaotab võitluse automaatselt vastasele.

9.19.6.9 Kõigil kihlvedudel on mõju, olenemata võitluse raundide arvu muutustest.

9.19.7. Raundide koguarv

9.19.7.1 Poksi puhul (3-minutilised raundid) (arveldamise eesmärgil), kui on märgitud pool raundi, siis määratlevad 1 minut 30 sekundit vastavast raundist alumise või ülemise poole.

UFC puhul (5-minutilised raundid), kui on märgitud pool raundi, siis määratlevad 2 minutit 30 sekundit vastavast raundist alumise või ülemise poole.

9.19.7.2 Kui võitluse raundide arvu muudetakse pärast seda, kui antud turg on määratud, siis on kõigil kihlvedudel siiski mõju, välja arvatud juhul, kui uus raundide arv annab tulemuseks suurema kvoodi kui võideldud raundide koguarv.

9.19.8. Raundile või raundide grupile kihlvedude tegemine

9.19.8.1 Kui mingil põhjusel muudetakse raundide arvu võitluses, siis on juba raundile tehtud kihlveod tühised ja panused tagastatakse.

9.19.8.2 Kihlvedude mõistes tähendavad raundidele või raundide gruppidele tehtud kihlveod seda, et panus tehakse selles raundis või raundide grupis KO, TKO või diskvalifitseerimise teel võitmisele. Kui enne võitluse lõppu tehakse tehniline otsus (punktikaartide põhjal), siis arveldatakse kõik kihlveod otsusega võidu alusel.

9.19.9. Mängu käigus / reaalajas

9.19.9.1 Võitluse võitja, kolmepoolne – hõlmab viigi kvooti.

9.19.9.2 Viik tühistab kihlveod – viigi korral on kõik kihlveod tühised ja panused tagastatakse; see hõlmab võitlust, mis lõpeb enamusviigiga.

9.19.9.3 Võitluse võitja, kahepoolne – pakutakse võitluste puhul, kus viik pole võimalik, nt tšempionaat.

9.19.9.4 Võitluse tulemus, viiepoolne – viidatakse mängueelsele võitluse tulemusele.

9.19.9.5 Võitluse tulemus, neljapoolne – pakutakse võitluste puhul, kus viik pole võimalik, nt tšempionaat.

9.19.9.6 Kõik raundid, kahepoolne – kasutatakse raundide täiskvoote. Arveldusteks kasutatakse raundi, kus võitlus lõpeb. Kui võitleja lahkub oma toolile raundide vahel, nt 9.ja 10. raundi vahel, loetakse arvelduste eesmärgil viimaseks 9. raund, st viimane lõpuni võideldud raund.

9.19.9.7 Kihlveod raundide gruppidele / raundidele – arveldamise eesmärgil tähendavad raundidele või raundide gruppidele tehtud kihlveod seda, et panus tehakse selles raundis või raundide grupis KO, TKO või diskvalifitseerimise teel võitmisele. Kui enne võitluse lõppu tehakse tehniline otsus, siis arveldatakse kõik kihlveod otsusega võidu alusel. Kui võitleja lahkub oma toolile raundide vahel, nt 9.ja 10. raundi vahel, loetakse arvelduste eesmärgil viimaseks 9. raund, st viimane lõpuni võideldud raund. Võitluste puhul, kus viik pole võimalik, nt tšempionaat, ei arveldata viiki ega tehnilist viiki.

9.19.9.8 Võitlus lõpuni – arveldamise eesmärgil peab ametlik määratud arv raunde lõpule jõudma, et panuseid saaks positiivseteks lugeda.

9.19.10. Võitluse erijuhud

9.19.10.1 Nokaudi registreerimine

9.19.10.2 Arveldamise eesmärgil määratletakse nokaut juhtumina, kus võitleja lüüakse nokauti (KO) või saab kohustusliku 8-ni lugemise (kõik, mida kohtunik loeb libisemiseks, jääb arvestusest välja)..

 

9.20. Male

9.20.1. Juhul, kui mäng on tühistatud või edasi lükatud enam kui 24 tunniks, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.20.2. Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud, on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

9.20.3. Kihlveoed arvestatakse vastavalt ametlikele turniiri tulemustele. KIhlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui üks pakkumise real nimetatud mängijatest ei osalenud kohtumises.

9.20.4. Malele pakutakse järgnevaid kihlveotüüpe:

9.20.4.1 Mängu võitja - Kihlvedu ennustab mängu võitjat. Kui üks mängijatest keeldub kohtumises osalemast või ta diskvalifitseeritakse enne mängu algust, siis tagastatakse kõik antud pakkumisele vastu võetud kihlveod koefitsiendiga «1».

9.20.4.2 Turniiri võitja - Kui kahe või enama mängija turniiritabeli punktiseis on viigis, siis toimub antud pakkumisele vastu võetud kihlvedude arvestus vastavalt turniiri ametlikule protokollile.

9.20.4.3 Korraldaja võib panustamiseks pakkuda ka teisi kihlveotüüpe.

 

9.21. Rattasport

9.21.1. Kihlveod arvestatakse vastavalt ametlikele tulemustele poodiumi tseremoonial. Poodiumijärgsed diskvalifitseerimised kihlveo arvestust ei mõjuta.

9.21.2. Kui rattur katkestab võidusõidu, siis kõik kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.21.3. Kui pakkumise real nimetatud etapp on katkestatud või peatatud, siis kihlveod sellele tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.21.4. Tulemused, mis on võidusõidu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud, on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

9.21.5. Kui pakkumise real nimetatud võidusõit või etapp on tühistatud või edasi lükatud, siis kihlveod sellele tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on võidusõidu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud, on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

9.21.6. Rattaspordile pakutakse järgnevaid kihlveotüüpe:

9.21.6.1 Võidusõidu võitja - Kihlvedu ennustab võidusõidu võitjat. Juhul kui mõni ratturitest diskvalifitseeritakse, siis arvestatakse kihlveod vastavalt poodiumi tseremoonial välja kuulutatud tulemustele. Rattur, kes esimesena ületab finišijoone, loetakse võidusõidu võitjaks. Kui ükski võidusõidus osalevatest ratturitest ei ületa finišijoont, siis võitjaks loetakse ratturid, kes on läbinud enim etappe (või suurema vahemaa). Kui kaks või enam ratturit lõpetab sama palju etappe (või sama vahemaa), siis kõik kihlveod antud sündmusele arvestatakse vastavalt viimase etapi lõppedes deklareeritud klassifikatsiooni tulemustele

9.21.6.2 Etapi võitja - Kihlvedu ennustab etapi võitjat. Kihlveod ratturile, kes võidusõidus ei osalenud, tagastatakse koefitsiendiga «1». Juhul kui mõni ratturitest diskvalifitseeritakse, siis arvestatakse kihlveod vastavalt poodiumi tseremoonial välja kuulutatud tulemustele.

9.21.6.3 Kumb on parem (vastavalt võidusõidu tulemustele)? - Kihlvedu ennustab, kes ratturitest lõpetab võidusõidu kõrgemal kohal. Arvestus toimub vastavalt võidusõidu ametlikele lõpptulemustele. Mõlemad pakkumises nimetatud ratturid peavad pakkumises antud võistlust alustama, et kihlvedu jääks kehtima. Vähemalt üks nimetatud ratturitest peab võidusõidu lõpetama (ületama finišijoone), et kihlveod antud pakkumisele jääksid kehtima. Vastasel juhul tagastatakse kõik kihlveod koefitsiendiga «1». Kui pakkumises nimetatud kahest ratturis lõpetab võidusõidu (ületab finišijoone) vaid üks, siis võidusõidu lõpetanud ratturi tulemust arvestatakse paremaks ning tema tulemusele vastu võetud kihlveod on võitvad.

9.21.6.4 Kumb on parem (vastavalt etapi tulemustele)? - Kihlvedu ennustab, kes ratturitest lõpetab etapi kõrgemal kohal. Arvestus toimub vastavalt etapi ametlikele lõpptulemustele. Mõlemad pakkumises nimetatud ratturid peavad pakkumises antud etappi alustama, et kihlvedu jääks kehtima. Vähemalt üks nimetatud ratturitest peab etapi lõpetama, et kihlveod antud pakkumisele jääksid kehtima. Vastasel juhul tagastatakse kõik kihlveod koefitsiendiga «1». Kui pakkumises nimetatud kahest ratturis lõpetab etapi vaid üks, siis etapi lõpetanud ratturi tulemust arvestatakse paremaks ning tema tulemusele vastu võetud kihlveod on võitvad.

9.21.6.5 Kumb võistkond on parem (vastavalt võidusõidu tulemustele)? - Kihlvedu ennustab, milline võistkond lõpetab võidusõidu kõrgemal kohal. Vähemalt üks pakkumises nimetatud võistkondadest peab pakkumises antud võistlust alustama, et kihlvedu jääks kehtima. Vähemalt üks pakkumises nimetatud võistkondadest peab võidusõidu lõpetama (ületama finišijoone), et kihlveod antud pakkumisele jääksid kehtima. Vastasel juhul tagastatakse kõik kihlveod koefitsiendiga «1». Kui pakkumises nimetatud kahest võistkonnast lõpetab võidusõidu vaid üks, siis võidusõidu lõpetanud võistkonna tulemust arvestatakse paremaks ning selle võistkonna tulemusele vastu võetud kihlveod on võitvad.

9.21.6.6 Kumb võistkond on parem (vastavalt etapi tulemustele)? - Kihlvedu ennustab, milline võistkond lõpetab etapi kõrgemal kohal. Kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui pakkumises nimetatud võistkond ei osalenud pakkumises antud etapil. Vähemalt üks pakkumises nimetatud võistkondadest peab pakkumises antud etappi alustama, et kihlvedu jääks kehtima. Vähemalt üks pakkumises nimetatud võistkondadest peab etapi lõpetama, et kihlveod antud pakkumisele jääksid kehtima. Vastasel juhul tagastatakse kõik kihlveod koefitsiendiga «1». Kui pakkumises nimetatud kahest võistkonnast lõpetab etapi vaid üks, siis etapi lõpetanud võistkonna tulemust arvestatakse paremaks ning selle võistkonna tulemusele vastu võetud kihlveod on võitvad.

9.21.6.7 Mäe kuningas - Kihlveod arvestatakse vastavalt võistluse korraldaja ametlikele tulemusele. Igasugused võidusõidu järgsed muudatused või diskvalifitseerimised ei mõjuta kihlveo arvestust.

9.21.6.8 Punktide klassifikatsioon - Kihlvedu ennustab, kes ratturitest saavutab klassifikatsioonis maksimaalsed punktid. Kihlveod arvestatakse vastavalt võistluse korraldaja ametlikele tulemusele. Igasugused võidusõidu järgsed muudatused või diskvalifitseerimised ei mõjuta kihlveo arvestust.

9.21.6.9 Tulevad poodiumile - Kihlvedu ennustab võistluse esikolmikut ehk poodiumile jõudvaid sportlasi. Kihlveod arvestatakse vastavalt võistluse korraldaja ametlikele tulemusele. Igasugused võidusõidu järgsed muudatused või diskvalifitseerimised ei mõjuta kihlveo arvestust.

9.21.6.10 Korraldaja võib panustamiseks pakkuda ka teisi kihlveotüüpe.

 

9.22. Noolevisked

9.22.1. Juhul, kui mäng on tühistatud või edasi lükatud enam kui 24 tunniks, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.22.2. Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud, on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

9.22.3. Kui mäng on katkestatud, siis mängija, kellele on ametlikult määratud kohtumise võit, jõuab turniiri järgmisesse etappi.

9.22.4. Teistele pakkumistele vastu võetud kihlveod tühistatakse, kui ei ole öeldud teisiti:

9.22.5. Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud, on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

9.22.6. Nooleviskes pakutakse järgnevaid kihlveotüüpe:

9.22.6.1 Mängu võitja - Kihlvedu ennustab mängu tulemust. Viigi võimaluseta «Mängu võitja» kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui mäng lõpeb viigiga.

9.22.6.2 180-punktised visked mängus: Üle/Alla - Kihlvedu ennustab, kas mängus tuleb 180-punktiseid viskeid rohkem või vähem, kui kihlveo pakkumises nimetatud visete arv. Kihlvedu tagastatakse koefitsiendiga «1». Kihlvedu tagastatakse koefitsiendiga «1», kui 180-punktiste visete koguarv on võrdne pakkumise real toodud 180-punktiste visete arvuga. Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.22.6.3 Mängija 1/ Mängija 2 viskab 180-punktiseid viskeid: Üle/Alla - Kihlvedu ennustab, kas mängija skooritud 180-punktiste visete koguarv matšis on Üle/Alla pakkumise real toodud visete arvu. Kihlvedu tagastatakse koefitsiendiga «1». Kihlvedu tagastatakse koefitsiendiga «1», kui 180-punktiste visete koguarv on võrdne pakkumise real toodud 180-punktiste visete arvuga. Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.22.6.4 Etappide (Leg’de) händikäp (arvesse võetakse mängu täispikkuse) - Kihlvedu tagastatakse koefitsiendiga «1», kui kohtumises mängitud etappide koguarv (händikäpi arvestusega) on võrdne pakkumises nimetatud etappide arvuga.

9.22.6.5 Punane/Roheline duubel-lõpp - Kihlvedu ennustab etappide lõpetava viskesektori värvi. Kihlvedu kehtib, kui etapp on mängitud lõpuni.

9.22.6.6 Etapi duubel-lõpp: Üle/Alla 40.5 Kihlvedu ennustab, kas etapi duubel-lõpp on Üle/Alla 40.5. Kihlvedu kehtib, kui etapp on mängitud lõpuni.

9.22.6.7 Turniiri võitja - Kui turniiri võitjaks loetakse enam kui ühte mängijat, siis «Turniiri võitjale» vastu võetud kihlvedude koefitsiendid jagatakse proportsionaalselt kõigi võitjate vahel. Kihvedu tagastatakse koefitsiendiga «1», kui pakkumise real nimetatud mängija või võistkond ei osalenud mängus.

9.22.6.8 Korraldaja võib panustamiseks pakkuda ka teisi kihlveotüüpe.

 

9.23. E-sport

9.23.1. Kui ei ole öeldud teisiti, siis kõik kihlveod võetakse vastu lisa raundidega. Kui matš lõpeb viigiga, siis tagastatakse kihlvedu koefitsiendiga «1».

9.23.2. Kui üks matši osaleja diskvalifitseeritakse või ta keeldub mängu jätkamast, siis kõik nimetatud mängijale vastu võetud kihlveod loetakse kaotanuks. Kui üks matši osaleja diskvalifitseeritakse enne mängu algust, siis kõik nimetatud mängijale vastu võetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.23.3. Juhul, kui mäng on tühistatud või edasi lükatud enam kui 24 tunniks, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.23.4. Kui pakkumises nimetatud mängi on peatatud, kuid kohtunik avaldab mängu toimumise aja, siis peatatud mängu tulemusi kihlveos ei arvestata.

9.23.5. Kihlveo arvestus toimub turniiri/sündmuse korraldaja, mängu API’de (statistika rakendusliideste) või sündmuse ametlikus ülekandes edastatud tulemuste põhjal. Mängijale, kes ei osale võistlusel kihlvedusid vastu ei võeta. Mängu tulemuste ja Grupi kihlveo pakkumistel võidakse rakendada Reeglit number 4 (mahaarvamised).

9.23.6. Juhul kui mäng on edasi lükatud või katkestatud ning ei ole järgneva 48 tunni jooksul ettenähtud algusajast lõpetatud, siis loetakse sündmus mitte toimunuks ning kõik kihlveod sellele tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.23.7. Kui kihlveo pakkumises on ilmselgeid vigu, siis kõik sellele vastu võetud kihlveod tühistatakse.

9.23.8. Sündmuses osaleva võistkonna ametlik nimemuutus, ei mõjuta kihlveo arvestust.

9.23.9. Kui mäng algab ettenähtud ajast varem, siis kõik kihlveod, mis on vastu võetud peale mängu tegelikku algust, tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.23.10. Kihlveod, mis on sõlmitud enne mängu tegelikku algust jäävad kehtima.

9.23.11. Mängu võitja / Kaardi võitja (k.a. Jooksev või Järgmine) / Topeltvõimalus - kui mäng või kaart mängitakse seoses viiki jäämisega uuesti, siis kordusmäng loetakse uueks eraldiseisvaks sündmuseks.

9.23.12. Kui mäng on alanud, kuid ei ole lõpuni viidud, siis antud sündmusele vastu võetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1» (v.a. juhud, kui mängija on diskvalifitseeritud peale mängu algust). Kui üks võistkondadest või selle mängijatest on diskvalifitseeritud, siis vastane, kes mängu tulemusena pääseb järgmisesse etappi loetakse võitjaks ning kihlveo arvestus toimub antud mängija kasuks.

9.23.13. Kui mäng läheb kordamisele seoses erinevate ühenduste katkestustele, siis tagastatakse kihlvedu koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud, on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

9.23.14. Kui võit antakse ühele mängijale/meeskonnale vaikimisi ehk ilma et mäng oleks tegelikkuses alanudki, tagastatakse kõik sellele sündmusele vastu võetud kihlveod koefitsiendiga «1».

9.23.15. Kui kaart läheb mängijast sõltumatute tehniliste probleemide tõttu kordusmängimisele, siis prematch kihlveod jäävad kehtima ning arvestatakse vastavalt sündmuse korraldaja ametlikele tulemustele. Live kihlveod, mille tulemus ei ole veel selgunud, tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.23.16. Händikäp kihlveod / Kaardi total kihlveod / Täpse skoori kihlveod / ‘Race to’ Maps – kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui laetud kaartide arv on muudetud või erineb neist, mis on pakutud kihlveod real.

9.23.17. Kui mäng on alanud, kuid ei ole lõpuni viidud, siis sündmusele vastu võetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud, on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

9.23.18. «Võidab vähemalt ühe kaardi» - kui mäng on alanud, kuid ei ole lõpuni viidud, siis sündmusele vastu võetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud, on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

9.23.19. StarCraft II

9.23.19.1 Kaardi kihlveod: Kui mäng lõpeb viigiga, siis kõik «Võidab kaardi» kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.23.19.2 Võitev rass / Võitva mängija rahvus: Kui mäng on katkestatud, siis sündmusele vastu võetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud, on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

9.23.20. Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)

9.23.20.1 Viigivõimaluseta CS:GO kihlveod võetakse vastu mängule koos lisaajaga. Viigivõimalusega kihlveod võetakse vastu ainult mängu normaalajale.

9.23.20.2 Raundi kihlveod – kui mängu ettenähtud raundide arv on muudetud või erineb kihlveo pakkumises nimetatust, siis kõik kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Kui sündmus/kaart/raund on katkestatud, siis sündmusele vastu võetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud, on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

9.23.21. League of Legends (LOL)

9.23.21.1 Kaartide kihlveod: Kui mäng lõpeb viigiga, siis kõik «Võidab kaardi» kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.23.21.2 «First Blood» kihlveod: loevad vaid tapmised (kill’id), mis on toime pandud vastasvõistkonna või selle mängija osalusel.

9.23.21.3 «Kill» kihlveod: kihlveo arvestus toimub turniiri/sündmuse korraldaja, mängu API’de (statistika rakendusliideste) või sündmuse ametlikus ülekandes edastatud tulemuste põhjal.

9.23.21.4 «Monster» kihlveod: Kihlveo arvestus toimub turniiri/sündmuse korraldaja, mängu API’de (statistika rakendusliideste) või sündmuse ametlikus ülekandes edastatud tulemuste põhjal

9.23.21.5 «Ehitiste» kihlveod: Kõik «Hävitatud Ehitised» loetakse hävitatuks vastasvõistkonna või selle mängija poolt olenemata sellest, kas see toimub Tšempioni või Käsilase (Minion’i) osalusel või on tegemist taastatud ehitisega.

9.23.21.6 Võistkonna alistumise korral arvestatakse Tornide ja Inhibitoridega seotud kihlveod justkui võitja võistkond oleks hävitanud minimaalse arvu torne ja/või -Inhibitore, mida oleks vaja mängu võitmiseks.

9.23.21.7 Lisaehitised loetakse hävitatud võitja võistkonna poolt ning on limiteeritud 1 inhibitorini ning 5 tornini.

9.23.21.8 Võistkonna alistumise korral tagastatakse kõik «Järgmine hävitatud ehitis» kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.23.21.9 Kõik ajalised kihlveod arvestatakse vastavalt mängusisesele kellale. Kui sündmus on katkestatud, siis sündmusele vastu võetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.23.22. DOTA2

9.23.22.1 Kaartide kihlveod: Kui mäng lõpeb viigiga, siis kõik «Võidab kaardi» kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.23.22.2 «First Blood» markets: loevad vaid tapmised (kill’id), mis on toime pandud vastasvõistkonna või selle mängija osalusel.

9.23.22.3 «Kill» kihlveo arvestus toimub turniiri/sündmuse korraldaja, mängu API’de (statistika rakendusliideste) või sündmuse ametlikus ülekandes edastatud tulemuste põhjal.

9.23.22.4 «Creep» kihlveod: kihlveo arvestus toimub turniiri/sündmuse korraldaja, mängu API’de (statistika rakendusliideste) või sündmuse ametlikus ülekandes edastatud tulemuste põhjal. Kihlveo arvestus toimub vastavalt sellele, kes surmab Roshani, mitte selle järgi, kes vallutab tervise ja maagia punktid taastava purskkaevu.

9.23.22.5 « Ehitiste » kihlveod: Kõik «Hävitatud Ehitised» loetakse hävitatuks vastasvõistkonna või selle mängija poolt olenemata sellest, kas see toimub Kangelase või Creep’i osalusel või on tegemist taastatud ehitisega. Hävitatud barakkide number määratakse alati ametliku teadaoleva numbri järgi. See hõlmab nii "individuaalseid" kui ka "melee" barakke. Võistkonna alistumise korral arvestatakse Tornide ja Inhibitoridega seotud kihlveod justkui võitja võistkond oleks hävitanud minimaalse arvu torne ja/või -Inhibitore, mida oleks vaja mängu võitmiseks.

9.23.22.6 Võistkonna alistumise korral tagastatakse kõik «Järgmine hävitatud ehitis» kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.23.22.7 Kõik ajalised kihlveod arvestatakse vastavalt mängusisesele kellale. Kui sündmus on katkestatud, siis sündmusele vastu võetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».


9.24. Maahoki

9.24.1. Kihlveod võetakse vastu mängu normaalajale (70 minutit: kaks 35-minutilist poolaega või neli veerandit, millest iga üks 17 minutit ja 24 sekundit), kui pole öeldud teisiti.

9.24.2. Lisaaeg ja penaltite seeria võetakse arvesse järgmistes kihlvedudes: Mängu võitja, Jõuab järgmisesse etappi, Turniiri võitja jne.

9.24.3. Juhul, kui mäng on tühistatud või edasi lükatud enam kui 24 tunniks, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.24.4. Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud, on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

9.24.5. Mäng loetakse toimunuks, kui kohtumisest on mängitud vähemalt 60 minutit. Kui mäng oli katkestatud ning seda ei viidud järgneva 24 tunni jooksul lõpuni, siis kõik kihlveod antud kohtumisele arvestatakse vastavalt mängu finaalprotokollile.

9.24.6. «Kõrgem koht turniiri arvestuses» kihlveod

9.24.7. Kui võistkond ei saa grupi etapist edasi, siis arvestatakse kihlveod vastavalt turniiri ametliku protokolli tulemustele.

 

9.25. Saalihoki

9.25.1. Saalihoki on siseruumides (kõval kattel) aukudega plastpalliga mängitav jäähokisarnane võistkondlik mäng.

9.25.2. Lisaaeg ja penaltite seeria võetakse arvesse järgmistes kihlvedudes: Mängu võitja, Jõuab järgmisesse etappi, Turniiri võitja jne.

9.25.3. Juhul, kui mäng on tühistatud või edasi lükatud enam kui 24 tunniks, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.25.4. Mäng loetakse toimunuks, kui kohtumisest on mängitud vähemalt 50 minutit. Kui mäng oli katkestatud ning seda ei viidud järgneva 24 tunni jooksul lõpuni, siis kõik kihlveod antud kohtumisele arvestatakse vastavalt mängu katkemise ajal avaldatud finaalprotokollile.

9.25.5. Kõik saalihoki kihlveod võetakse vastu mängu normaalajale (60 minutit: kolm 20-minutilist perioodi), kui pole öeldud teisiti.

9.25.6. Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud, on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

 

9.26. Jalgpall

9.26.1. Kihlveod võetakse vastu mängu normaalajale (kaks 45-minutilist poolaega). Lisaaega ja penaltite seeriat ei arvestata, kui ei ole öeldud teisiti. Kohtunik võib lisada aega kummagi poolaja kestusele mängijate vahetuste, vigastuste jm viivituste tõttu. Väravad, mis on löödud ja kohtuniku poolt lisatud ajal, loetakse normaalaja hulka.

9.26.2. Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud enne normaalaja lõppu ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik peale antud sektsiooni 16. punktis toodud kihlvedude tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud, on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel. Juhul, kui mäng on tühistatud või edasi lükatud enam kui 24 tunniks, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.26.3. Kaartide puhul arvestatakse ainult neid kollaseid ja punaseid kaarte, mis on saadud mängijate poolt, kes olid antud hetkel mänguosalised. Ei arvestata kaarte, mille saavad vahetusmängijad, treenerid või muud võistkondade liikmed.

9.26.4. Kõik karistusena jagatud kaardid, mängust eemaldamised või muud sündmused/karistused, mis on toimunud peale mängu lõpetavat kohtuniku vilet, kihlveo arvestust ei mõjuta.

9.26.5. Kõik karistusena jagatud kaardid, mängust eemaldamised või muud sündmused/karistused, mis on toimunud kahe poolaja vahel ei mõjuta 1. ja 2. poolaja kihlvedusid, kuid võetakse arvesse mängu lõpptulemuses.

9.26.6. Jalgpallile pakutakse järgnevaid kihlveotüüpe:

9.26.6.1 Mängu võitja - Kihlvedu võetakse vastu mängu võitjale. Kihlvedu arvestatakse vastavalt normaalaja tulemustele.

9.26.6.2 Total - Juhul kui mängus löödud väravate summa on võrdne panuse real pakutud väravate summaga, siis Totalile vastuvõetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Sama reegel laieneb mängija või võistkonna individuaalsetele Total panustele.

9.26.6.3 Händikäp - Kui händikäpi arvestusega on mängu lõppseis viigis, siis tagastatakse viigi võimaluseta (1-2) händikäp kihlvedu koefitsiendiga «1». Mängu periood (1. või 2. poolaeg) kihlveo arvestust ei mõjuta. Sama reegel laieneb Kaartide, Nurgalöökide ning muudele händikäp kihlvedudele.

9.26.6.4 Topeltvõimalus - Korraldaja pakub järgmisi kihlvedusid.

1X – Kihlvedu võidab, kui 1. võistkond võidab või lõpeb mäng viigiga

X2 – Kihlvedu võidab, kui 2. võistkond võidab või lõpeb mäng viigiga

12 – Kihlvedu võidab, kui 1. võistkond või 2. võistkond võidab mängu

9.26.6.5 Mängija skoorib vähemalt 1 värava - Kihlveos on aluseks vaid need väravad, mis on kohtuniku poolt arvestatud ning mis on löödud vastasvõistkonna väravasse. Kui pakkumise real nimetatud mängija ei osalenud mängus, siis kõik temale vastu võetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.26.6.6 Jõuab järgmisesse etappi - Antud pakkumisele vastu võetud kihlvedude arvestus toimub, kui pakkumises nimetatud võistkond on ära mänginud vastava turniiri seeria/etapi viimase mängu. Kihlvedu on võitev, kui pakkumise real nimetatud võistkond pääseb järgmisesse etappi. Vahemängude või muude turniiri etappide tulemusi arvesse ei võeta. Mängujärgsed tulemuste või protokolli muutmised kihlveo arvestust ei mõjuta.

9.26.6.7 «X-võistkonna» Individuaalne total - Kihlvedu ennustab, kas pakkumises nimetatud võistkonna skooritud väravate arv on üle või alla pakkumises antud väravate arvu. Kihlvedu tagastatakse koefitsiendiga «1», kui mängus skooritud väravate arv on võrdne pakkumise real nimetatud väravate Totaliga. Kihlveos on aluseks vaid need väravad, mis on kohtuniku poolt arvestatud ning mis on löödud vastasvõistkonna väravasse. Omaväravaid antud kihlveo pakkumises ei arvestata.

9.26.6.8 Turniiri võitja - Kihlveo arvestus toimub lähtuvalt turniiri finaalmängu tulemustest. Mängujärgsed tulemuste või protokolli muutmised kihlveo arvestust ei mõjuta. Kihlvedu loetakse kaotanuks, kui pakkumise real nimetatud võistkond ei kvalifitseeru turniiris osalema, diskvalifitseeritakse või kui võistkond ise loobub turniiris osalemast.

9.26.6.9 Alagrupi võitja - Kihlveo arvestus toimub, kui on mängitud pakkumise real nimetatud alagrupi viimane mäng. Mängujärgsed tulemuste või protokolli muutmised kihlveo arvestust ei mõjuta.

9.26.6.10 Esimesena skooriv võistkond - Kui esimene löödud värav on omavärav, siis värav arvestatakse vastasvõistkonna kasuks.

9.26.6.11 Järgmisena skooriv võistkond - Kui järgmine löödud värav on omavärav, siis värav arvestatakse vastasvõistkonna kasuks.

9.26.6.12 Viimasena skooriv võistkond - Kui viimasena löödud värav on omavärav, siis värav arvestatakse vastasvõistkonna kasuks. Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.26.6.13 Mõlemad võistkonnad skoorivad: Jah/Ei - Kihlvedu ennustab, kas mõlemad võistkonnad skoorivad või mitte. Omaväravad arvestatakse vastasvõistkonna kasuks.

9.26.6.14 Total: Paaris/Paaritu - Kui mängu lõpptulemus on «0:0», siis loetakse tulemus paarisarvuks ning kihlvedu «Total: Paaris» on võitev.

9.26.6.15 Mängu tulemus (viigita) - Kui normaalaja tulemusel on mängu skoori viigis, siis kõik antud pakkumisele vastu võetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.26.6.16 Mängus skooritud väravate koguarv - Kihlvedu ennustab mängus skooritud väravate koguarvu. Kihlveos arvestatakse vaid normaalajal skooritud väravaid (k.a kohtuniku määratud lisaminutid). Lisaaega ega penaltite seeriat kihlveos ei arvestata. Omaväravad arvestatakse vastasvõistkonna kasuks.

9.26.6.17 Võistkonna väravate total - Kihlvedu ennustab pakkumise real nimetatud võistkonna skooritud väravate arvu. Kihlveos arvestatakse vaid normaalajal skooritud väravaid (k.a kohtuniku määratud lisaminutid). Lisaaega ega penaltite seeriat kihlveos ei arvestata. Omaväravad arvestatakse vastasvõistkonna kasuks.

9.26.6.18 Kõik statistika kihlveod (Suluseisud, Vead, Nurgalöögid, Värava pealelöögid) arvestatakse vastavalt mängu finaalprotokollile.

9.26.6.19 Esimese poolaja/Mängu tulemus - Kihlvedu ennustab 1. poolaja ning terve mängu tulemuse.

9.26.6.20 Esimese värava skooriv mängija - Kihlvedu ennustab, milline mängija skoorib mängu esimese värava. Kõik pakkumise real nimetatud mängijale vastu võetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui mängija ei osalenud mängus. Juhul kui esimese värava skoorib mängija, keda korraldaja kihlveoks välja ei pakkunud, siis kõik antud pakkumise reale sõlmitud kihlveod arvestatakse kaotanuks.

Erand: Kihlveod mängijale, kes ei ole esimese värava skoorimise hetkeks veel mänguväljakule tulnud. Need kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Kui mängu esimene skooritud värav on omavärav (k.a. pakkumise real nimetatud mängija omavärav), siis kihlvedu loetakse kaotanuks.

Erand: Kihlveod mängijale, kes ei ole esimese värava skoorimise hetkeks veel mänguväljakule tulnud. Need kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.26.6.21 Viimase värava skooriv mängija - Kihlvedu ennustab, milline mängija skoorib mängu viimase värava. Kõik pakkumise real nimetatud mängijale vastu võetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui mängija ei osalenud mängus. Juhul kui viimase värava skoorib mängija, keda korraldaja kihlveoks välja ei pakkunud, siis kõik antud pakkumise reale sõlmitud kihlveod arvestatakse kaotanuks.

Erand: Kihlveod mängijale, kes ei osalenud mängus, tagastatakse koefitsiendiga «1». Kui mängu viimane skooritud värav on omavärav (k.a. pakkumise real nimetatud mängija omavärav), siis kihlvedu loetakse kaotanuks.

Erand: Kihlveod mängijale, kes ei ole esimese värava skoorimise hetkeks veel mänguväljakule tulnud. Need kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.26.6.22 Mängu täpne skoor - Kihlvedu ennustab mängu täpset skoori. Kui mängu lõppskoor erineb kõigis pakkumises olnud tulemustest, siis võitvaks kihlveoks on «Mõni muu» pakkumise variant.

9.26.6.23 Võidu marginaal - Kihlvedu ennustab, kui suure väravate vahega mäng võidetakse või et mäng jääb viiki.

9.26.6.24 Nurgalöögid: Üle/Alla - Kihlvedu tagastatakse koefitsiendiga «1», kui mängus löödud nurgalöökide arv on võrdne pakkumise real antud nurgalöökide totaliga. Kihlveo arvestus toimub ainult võistkondade poolt reaalselt löödud nurgalöökide alusel. Kohtuniku poolt määratud, kui võistkonna poolt mitte löödud nurgalööke kihlveos ei arvestata. Kui võistkond peab mis tahes põhjusel nurgalööki kordama, siis läheb kihlveo arvestusse kahest löögist kirja vaid üks.

9.26.6.25 Mängu 1. nurgalöök - Kihlvedu ennustab mängu esimest nurgalööki. Kui mängus ei lööda ühtegi nurgalööki, siis tagastatakse antud pakkumisele vastu võetud kihlveod koefitsiendiga «1». Kihlveo arvestus toimub ainult võistkondade poolt reaalselt löödud nurgalöökide alusel. Kohtuniku poolt määratud, kui võistkonna poolt mitte löödud nurgalööke kihlveos ei arvestata.

9.26.6.26 Mängu viimane nurgalöök - Kihlvedu ennustab mängu viimast nurgalööki. Kui mängus ei lööda ühtegi nurgalööki, siis tagastatakse antud pakkumisele vastu võetud kihlveod koefitsiendiga «1». Kihlveo arvestus toimub ainult võistkondade poolt reaalselt löödud nurgalöökide alusel. Kohtuniku poolt määratud, kui võistkonna poolt mitte löödud nurgalööke kihlveos ei arvestata.

9.26.6.27 Esimese nurgalöögi aeg - Kihlvedu ennustab aja perioodi, millal lüüakse mängu esimene nurgalöök. Kui mängus ei lööda ühtegi nurgalööki, siis tagastatakse antud pakkumisele vastu võetud kihlveod koefitsiendiga «1». Kihlveo arvestus toimub vastavalt mängu esimese nurgalöögi löömise ajale.

9.26.6.28 Kõige rohkem nurgalööke skooriv võistkond - Kihlveo arvestus toimub ainult võistkondade poolt reaalselt löödud nurgalöökide alusel. Kohtuniku poolt määratud, kui võistkonna poolt mitte löödud nurgalööke kihlveos ei arvestata. Kui võistkond peab mis tahes põhjusel nurgalööki kordama, siis läheb kihlveo arvestusse kahest löögist kirja vaid üks. Pakkumise variant «Viik» on võitev, kui mängus ei lööda ühtegi nurgalööki.

9.26.6.29 Nurgalöökide total: Paaris/Paaritu - Kui mängus ei lööda ühtegi nurgalööki, siis «Nurgalöökide total: Paaris» kihlvedu arvestatakse võitvaks. Kihlveo arvestus toimub ainult võistkondade poolt reaalselt löödud nurgalöökide alusel. Kohtuniku poolt määratud, kui võistkonna poolt mitte löödud nurgalööke kihlveos ei arvestata. Kui võistkond peab mis tahes põhjusel nurgalööki kordama, siis läheb kihlveo arvestusse kahest löögist kirja vaid üks.

9.26.6.30 Võistkond võidab vähemalt ühe poolaja - Kihlvedu ennustab, kas pakkumise real nimetatud võistkond võidab vähemalt ühe poolaja. Korraldaja pakub järgmisi kihlvedusid: «Jah» – kihlveo pakkumise real nimetatud võistkond võidab mängu 1. või 2. poolaja. Kihlvedu kaotab, kui poolaja seis jääb viiki või pakkumise real nimetatud võistkond kaotab mõlema poolaja. «Ei» – kihlveo pakkumise real nimetatud võistkond ei võida kumbagi poolaega.

9.26.6.31 Võistkond võidab mõlemad poolajad - Kihlvedu ennustab, kas pakkumise real nimetatud võistkond võidab mõlemad poolajad. Korraldaja pakub järgmisi kihlvedusid: «Jah» – kihlveo pakkumise real nimetatud võistkond võidab nii 1. kui 2. poolaja. Kihlvedu kaotab, kui pakkumise real nimetatud võistkond kaotab kas või ühe poolaja. «Ei» – kihlveo pakkumise real nimetatud võistkond ei võida mõlemat poolaega.

9.26.6.32 Esimese värava löömise ajavahemik - Kihlvedu ennustab ajavahemikku, millal skooritakse mängu esimene värav. Kui mäng lõpeb seisuga «0:0», siis kihlvedu arvestatakse kaotanuks.

9.26.6.33 Viimase värava löömise ajavahemik - Kihlvedu ennustab ajavahemikku, millal skooritakse mängu viimane värav. Kui mäng lõpeb seisuga «0:0», siis kihlvedu arvestatakse kaotanuks.

9.26.6.34 Kõige produktiivsem poolaeg - Kihlvedu ennustab, kummal kahest poolajast on löödud väravaid rohkem või on kummalgi poolajal löödud väravate arv võrdne. Mängu lisaaega kihlveos ei arvestata.

9.26.6.35 Võistkonna kõige produktiivsem poolaeg - Kihlvedu ennustab, kas võistkonna skooritud väravate arv mõlemal poolajal on võrdne, või skoorib pakkumise real nimetatud võistkond 1. poolajal rohkem väravaid kui 2. poolajal (või vastupidi). Mängu lisaaega kihlveos ei arvestata. Omaväravad arvestatakse vastasvõistkonna kasuks.

9.26.6.36 Esimese värava löömise tüüp - Kihlvedu ennustab värava löömise viisi. Korraldaja pakub järgmisi värava löömise kihlvedusid:

Löögist

Pealöögist

Penalti löögist

Karistuslöögist

Omaväravast

Väravaid ei skoorita

9.26.6.37 Kui esimene värav skooritakse penalti löögis, siis ainus võitev kihlveo variant on «Penalti löögist». Kihlveod teistele pakkumistele arvestatakse kaotanuks. Kui esimene värav skooritakse peaga, siis ainus võitev kihlveo variant on «Pealöögist». Kihlveod teistele pakkumistele arvestatakse kaotanuks. Kui esimene värav on omavärav, siis ainus võitev kihlveo variant on «Omavärav». Kihlveod teistele pakkumistele arvestatakse kaotanuks.

9.26.6.38 Esimesena kollase kaardi saav võistkond - Kihlvedu ennustab, milline võistkonna mängija saab esimesena kollase kaardi. Kui vastavalt mängu protokollile on mängu esimesed kollased kaardid näidatud järjestikku kahele või enam mängijale (erinevatest võistkondadest), siis ainus võitev kihlveo pakkumine on «Mõlemad võistkonnad korraga». Kui korraldaja ei ole sellist kihlveo varianti välja pakkunud, siis kõik kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Kui mängus ei näidata ühtegi kollast kaarti, siis ainus võitev kihlveo variant on «Mängus ei näidata ühtegi kollast kaarti». Kui korraldaja ei ole sellist kihlveo varianti välja pakkunud, siis kõik kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.26.6.39 Kõige rohkem kollaseid kaarte saav võistkond - Kahekordne kollane kaart, mis viib mängija väljakult eemaldamiseni, loetakse punaseks kaardiks. Mängija, kes on kohtunikult teeninud kaks kollast kaarti ning kellele on lõpptulemusena näidatud punast kaarti, saab kaartide kihlvedude arvestamisel ühe kollase ning ühe punase kaardi. Hoiatuste (kollased kaardid) loendamisel võetakse arvesse üksnes kaardid, mida näidatakse meeskonna mängijatele, kes vahetult osalevad (väljakul) antud mängus. Varumängijatele, treenerile või muule võistkonna personalile näidatud kollased kaardid kihlveo arvestust ei mõjuta. Ükski kollane kaart, mis on näidatud mängijale peale mängu lõpetavat kohtuniku vilet, ei mõjuta kihlveo arvestust. Kõik kollased kaardid, mis on mängijatele näidatud kahe poolaja vahepausil, arvestatakse mängu lõpptulemuses, kuid ei võeta neid ei loeta 1. ja 2. mängu poolaja arvestuses.

9.26.6.40 Võistkonna kollased kaardid: Üle/Alla Kihlvedu ennustab, kas pakkumise real nimetatud võistkonna mängijatele näidatud kollaste kaartide koguarv on üle või alla pakkumise real antud kaartide arvu. Mängija, kes on kohtunikult teeninud kaks kollast kaarti ning kellele on lõpptulemusena näidatud punast kaarti, saab kaartide kihlvedude arvestamisel ühe kollase ning ühe punase kaardi. Hoiatuste (kollased kaardid) loendamisel võetakse arvesse üksnes kaardid, mida näidatakse meeskonna mängijatele, kes vahetult osalevad (väljakul) antud mängus. Varumängijatele, treenerile või muule võistkonna personalile näidatud kollased kaardid kihlveo arvestust ei mõjuta. Ükski kollane kaart, mis on näidatud mängijale peale mängu lõpetavat kohtuniku vilet, ei mõjuta kihlveo arvestust. Kõik kollased kaardid, mis on mängijatele näidatud kahe poolaja vahepausil, arvestatakse mängu lõpptulemuses, kuid ei võeta neid ei loeta 1. ja 2. mängu poolaja arvestuses.

9.26.6.41 Mängu esimene kollane kaart - Kõik kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui mängus ei näidata ühtegi kollast kaarti. Kihlveo arvestuses lähtutakse kollase kaardi näitamise reaalsest ajast.

9.26.6.42 Kollaste kaartide total: Paaris/Paaritu - Kui mängus ei näidata ühtegi kollast kaarti, siis «0» (nulli) arvestatakse kui paaris numbrit ning võidab kihlvedu Paaris Totalile. Ükski kollane kaart, mis on näidatud mängijale peale mängu lõpetavat kohtuniku vilet, ei mõjuta kihlveo arvestust. Kõik kollased kaardid, mis on mängijatele näidatud kahe poolaja vahepausil, arvestatakse mängu lõpptulemuses, kuid ei võeta neid ei loeta 1. ja 2. mängu poolaja arvestuses.

9.26.6.43 Kaardipunktide kogusumma: mängijate teenitud kaardipunkte arvutatakse järgnevalt: kollane kaart – 1 punkti, punane – 2 punkti. Kui mängija teenib teise kollase kaardi, millele järgneb punane kaart, siis teist kollast kaarti ei loeta, seega võib mängija saada maksimaalselt 3 kaardipunkti.

9.26.6.44 Võistkond lööb omavärava - Kihvedu ennustab, kas pakkumise real nimetatud võistkond lööb omavärava või mitte.

9.26.6.45 Võistkond skoorib mängu mõlemal poolajal - Korraldaja pakub järgmisi kihlvedusid: «Jah» – pakkumise real nimetatud võistkond skoorib mõlemal poolajal vähemalt ühe värava. «Ei» – pakkumise real nimetatud võistkond ei skoori vähemalt ühel poolajal ühtegi väravat.

9.26.6.46 Võitja selgub - Korraldaja pakub järgmisi kihlvedusid: Normaalajal – kihlvedu võidab, kui mängu võitja selgub kohtumise normaalajal (k.a. kohtuniku poolt lisatud lisaminutid). Lisaajal – kihlvedu võidab, kui mäng jääb normaalaja lõppedes (k.a. kohtuniku poolt lisatud lisaminutid) viiki ning võitja selgub kohtumise lisaajal. Penaltite seeriaga – kihlvedu võidab, kui mäng jääb lisaaja lõppedes (k.a. kohtuniku poolt lisatud lisaminutid) viiki ja kohtumise võitja selgub penaltite seerias.

9.26.6.47 Esimesena skooriv võistkond võidab mängu - Kihlvedu ennustab, kas esimese värava skooriv võistkond võidab terve mängu. Korraldaja pakub järgmisi kihlvedusid:

«Juhtiv võistkond võidab» – esimese värava skooriv võistkond võidab mängu.

« Juhtiv võistkond kaotab » – esimese värava skooriv võistkond kaotab mängu.

«Liider – Viik» – mäng lõpeb resultatiivne viik (null-null viiki ei arvestata)

«Väravaid ei skoorita» – mäng lõpeb null-null viigiga (0:0)

9.26.6.48 Poolaeg (1. või 2.), millal skooritakse esimene värav - Kihlveos arvestatakse vaid kohtuniku poolt ära loetud väravaid.

9.26.6.49 Mängule juurde lisatud lisaminut(id) - Kihlveo arvestus toimub vastavalt 4. kohtuniku poolt poolaja lõpus näidatud lisaminutite arvule. Tegelikku mängitud aega kihlveos ei arvestata.

9.26.6.50 Eemaldamised (punased kaardid): Jah/Ei - Kihlvedu ennustab, kas mõni mängijates saab kohtumise käigus punase kaardi ning eemaldatakse väljakult või mitte. Punaste kaartide loendamisel võetakse arvesse üksnes kaardid, mida näidatakse meeskonna mängijatele, kes vahetult osalevad (väljakul) antud mängus. Varumängijatele, treenerile või muule võistkonna personalile näidatud punased kaardid kihlveo arvestust ei mõjuta. Ükski punane kaart, mis on näidatud mängijale peale mängu lõpetavat kohtuniku vilet, ei mõjuta kihlveo arvestust.

9.26.6.51 Esimese vahetuse tegev võistkond - Kihlvedu ennustab, milline võistkond teeb mängu esimese vahetuse. Kui mängus ei tehta ühtegi vahetust, siis osutub võitvaks «Vahetuse ei tehta» kihlvedu. Kui mõlemad võistkonnad teevad oma esimese vahetuse samaaegselt, siis osutub võitvaks «Mõlemad võistkonnad üheaegselt» kihlvedu. Vahetused, mis toimusid sama pausi ajal (olenemata selle pikkusest), loetakse toimunuks samaaegselt.

9.26.6.52 Parem tulemus - Kihlvedu ennustab kumb võistkond saavutab turniiri klassifikatsioonis parema tulemuse. Kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui mõlemad pakkumise real nimetatud võistkonnad kukuvad turniiritabelist välja samas play-off etapis. Kui mõlemad pakkumise real nimetatud võistkonnad kukuvad Maailmameistri võistluste turniiritabelist välja alagrupi etapis, siis võitjaks loetakse võistkonda, kes on ametliku turniiri protokolli järgi alagrupis kõrgemal kohal. Kui mõlemad võistkonnad saavutavad alagrupis sama koha, siis kõik kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.26.6.53 Turniiri enim väravaid löönud mängija - Kihlveos arvestatakse vaid nimetatud mängija kõnealusel turniiril lööduid väravaid. Pakkumise real mängija kõrval antud võistkonna nime lühend on vaid informatiivne. Omaväravaid ei arvestata. Kui turniiril enim väravaid löönuks loetakse enam kui ühte mängijat, siis «Turniiri enim väravaid löönud mängija» pakkumisele vastu võetud kihlvedude koefitsiendid jagatakse proportsionaalselt enim väravaid löönud mängijate arvuga. 1. poolaja tulemusele vastu võetud kihlveod arvestatakse lähtuvalt ametlikule protokollile peale 45-minutilist mänguaega (k.a. lisaminutid). Kui kohtumise 1. poolaeg ei ole lõpuni mängitud, siis kõik selle poolaja tulemusele vastu võetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.26.6.54 Mängu tulemus ja Mõlemad skoorivad: Jah/Ei

W1 ja mõlemad skoorivad: Jah – kihlvedu võidab, kui mõlemad võistkonnad skoorivad, kuid mängu võidab Võistkond 1.

W1 ja mõlemad skoorivad: Ei – kihlvedu võidab, kui Võistkond 1 võidab mängu ning samas hoiab oma värava puhtana.

X ja mõlemad skoorivad: Jah – kihlvedu võidab, kui mõlemad võistkonnad skoorivad, ning mängu lõpptulemuseks on viik.

Х ja mõlemad skoorivad: Ei – kihlvedu võidab, kui kumbki võistkondadest ei skoori ning mäng jääb null-null viiki.

W2 ja mõlemad skoorivad: Jah – kihlvedu võidab, kui mõlemad võistkonnad skoorivad, kuid mängu võidab Võistkond 2.

W2 ja mõlemad skoorivad: Ei – kihlvedu võidab, kui Võistkond 2 võidab mängu ning samas hoiab oma värava puhtana.

9.26.6.55 Korraldaja võib panustamiseks pakkuda ka teisi kihlveotüüpe.

 

9.27. Saalijalgpall

9.27.1. Kihlveod võetakse vastu mängu normaalajale (40 minutit: kaks 20-minutilist poolaega), kui pole öeldud teisiti.

9.27.2. Lisaaeg ja penaltite seeria (6-meetrised pealelöögid) võetakse arvesse järgmistes kihlvedudes: Jõuab järgmisesse etappi, Turniiri võitja jne.

9.27.3. Juhul, kui mäng on tühistatud või edasi lükatud enam kui 24 tunniks, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.27.4. Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud, on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

9.27.5. Mäng loetakse toimunuks, kui kohtumisest on mängitud vähemalt 35 minutit. Kui mäng oli katkestatud ning seda ei viidud järgneva 24 tunni jooksul lõpuni, siis kõik kihlveod antud kohtumisele arvestatakse vastavalt mängu katkemise ajal avaldatud finaalprotokollile.

9.27.6. Statistika kihlveod arvestatakse järgmistes allikates avalikustatud infole:

Saalijalgpall. Hispaania meistrivõistlused: http://www.lnfs.es

Saalijalgpall. Itaalia meistrivõistlused: http://www.divisionecalcioa5.it

Saalijalgpall. Poola meistrivõistlused: http://futsalekstraklasa.pl

Saalijalgpall. Portugali meistrivõistlused: http://www.futsalportugal.com

Saalijalgpall. Venemaa meistrivõistlused: http://www.amfr.ru

Saalijalgpall. Rumeenia meistrivõistlused: http://www.frf.ro

Saalijalgpall. Tšehhi meistrivõistlused: http://www.fotbal.cz

Saalijalgpall. Jaapani meistrivõistlused: http://www.fleague.jp

 

9.28. Gaeli jalgpall

9.28.1. Kihlveod võetakse vastu mängu normaalajale (60 minutit: kaks 30-minutilist poolaega), kui pole öeldud teisiti. Kui mängu normaalaeg lõpeb viigiga, siis läheb mäng kordamiselev või mängitakse lisaaeg (kaks 10-minutilist poolaega).

9.28.2. Mäng peab olema mängitud lõpuni, et kõik sellele vastu võetud kihlveod jääksid kehtima. Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud, on aluseks.

9.28.3. Kihlveo arvestus toimub mängu lõpptulemuse alusel (värav = 3 puntki, individuaalne punkt = 1).

9.28.4. Näiteks, kui 1. Võistkonna tulemus on 0-18 (0 väravat ja 18 individuaalset punkti) ja 2. Võistkonna tulemus on 2-10 (2 väravat ja 10 individuaalset punkti), siis võidab mängu 1. Võistkond skooriga 18-16. Nimelt on 1. Võistkonna skooritud 18 individuaalset punkti on parem tulemus, kui 2. Võistkonna kahest väravast ja 10 individuaalsest punktist skooritud 16 punkti.

9.28.5. Juhul, kui mäng on tühistatud või edasi lükatud enam kui 24 tunniks, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

 

9.29. Käsipall

9.29.1. Kihlveod võetakse vastu mängu normaalajale, kui pole öeldud teisiti.

9.29.2. Mängu lisaaja tulemus ei mõjuta 2. poolaja erinevatele tulemustele vastu võetud kihlvedude arvestust.

9.29.3. Kõik kihlveod arvestatakse nii turniiri/liiga ametlike statistiliste tulemuste põhjal kui ka mängu ülekannete info alusel. Juhul kui turniiri või liiga ametlik statistika erineb ülekandes näidatust, siis toimub kihlvedude arvestus vastavalt kihlveo korraldajale teadaolevatele andmetele

9.29.4. Juhul, kui mäng on katkestatud või edasi lükatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud, on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

9.29.5. Käsipallile pakutakse järgnevaid kihlveotüüpe:

9.29.5.1 Mängu võitja - Kihvedu ennustab mängu võitjat. Kihlveod võetakse vastu mängule koos lisaajaga.

9.29.5.2 Total - Kihlvedu tagastatakse koefitsiendiga «1», kui mängus skooritud väravate arv võrdub kihlveo pakkumises nimetatud väravate arvuga. Sama reegel laieneb võistkonna või mängija individuaalse totali kihlvedudele.

9.29.5.3 Händikäp - Kui händikäpi arvestusega on mängu lõppseis viigis, siis tagastatakse viigi võimaluseta (1-2) händikäp kihlvedu koefitsiendiga «1».

9.29.5.4 Esimene/Järgmine/Viimane penalti (7-meetri vise): Jah/Ei «Jah» penalti (7-meetri vise) peab olema visatud esimesest katsest. «Ei» penalti (7-meetri vise) ei ole esimesel katsel edukas. Väravavaht hoiab värava ära või tabab pall latti/posti ega ületa värava joont.

9.29.5.5 Esimese värava skooriv võistkond - Kihlvedu ennustab, milline võistkond viskab mängu esimese värava.

9.29.5.6 Järgmise värava skooriv võistkond - Kihlvedu ennustab, milline võistkond viskab mängu järgmise värava. Kui mängus ei visata järgnevat väravat, siis kõik kihlveod antud pakkumisele tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.29.5.7 Viimase värava skooriv võistkond - Kihlveod võetakse vastu mängu normaalajale (lisaaega ei arvestata).

9.29.5.8 Mängu esimesed 5/10/15/20 väravat skooriv võistkond - Kihlvedu ennustab, milline võistkond skoorib mängus esimesena pakkumise real nimetatud väravate arvu. Kui pakkumise real nimetatud väravate arv ei ole mängus skooritud, siis kihlveod antud pakkumisele tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.29.5.9 Poolaja esimesed 5/10/15/20 väravat skooriv võistkond - Kihlvedu ennustab, milline võistkond skoorib 1. või 2. poolajal esimesena pakkumise real nimetatud väravate arvu. Kui pakkumise real nimetatud väravate arv ei ole mängus skooritud, siis kihlveod antud pakkumisele tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.29.5.10 Topeltvõimalus - Korraldaja pakub järgmisi kihlvedusid:

1X – Kihlvedu võidab, kui 1. võistkond võidab või lõpeb mäng viigiga

X2 – Kihlvedu võidab, kui 2. võistkond võidab või lõpeb mäng viigiga

12 – Kihlvedu võidab, kui 1. võistkond või 2. võistkond võidab mängu

9.29.5.11 Esimese poolaja ja terve mängu tulemus - Kihlvedu ennustab esimese poolaja ja terve mängu tulemust.

9.29.5.12 Produktiivseim poolaeg - Kihlvedu tagastatakse koefitsiendiga «1», kui mõlemas poolajas skooritud väravate arv on võrdne.

9.29.5.13 Total: Paaris/Paaritu; 1. (2.) võistkonna total: Paaris/Paaritu - Kui mängu lõppedes on seis «0:0» siis, arvestatakse seda kui paaris numbrit ning võidab kihlvedu Paaris Totalile.

9.29.5.14 Jõuab järgmisesse etappi - Kihlveo arvestus toimub kohe peale pakkumises nimetatud etapi lõppu vastavalt selle ametlikult kinnitatud tulemustele. Juhul kui kohtumise üks võistkondadest ei saanud mängus osaleda (nt diskvalifitseerimine, osavõtust keeldumine jmt), siis arvestatakse kihlveod antud võistkonna edasipääsule kaotanuks.

9.29.5.15 Turniiri võitja - Kui turniiri võitjaks loetakse enam kui ühte võistkonda, siis «Turniiri võitjale» vastu võetud kihlvedude koefitsiendid jagatakse proportsionaalselt kõigi võitjate vahel.

9.29.5.16 Alagrupi võitja - Kõik alagrupi mängud peavad olema peetud, et kihlveod jääksid kehtima. Kui mäng oli ametlikult lõpuni mängid, kuid selle tulemus oli kohtuniku otsusega muudetud või tühistatud, siis kõik kihlveod antud kohtumisele jäävad kehtima. Kui üks võistkondadest keeldus kohtumisest või oli diskvalifitseeritud, siis kõik kihlveod antud võistkonnale arvestatakse kaotanuks.

9.29.5.17 Korraldaja võib panustamiseks pakkuda ka teisi kihlveotüüpe.

 

9.30. Hurling

9.30.1. Kihlveod võetakse vastu mängu normaalajale (70 minutit: kaks 35-minutilist poolaega), kui pole öeldud teisiti. Kui mängu normaalaeg lõpeb viigiga, siis läheb mäng kordamiselev või mängitakse lisaaeg (kaks 10-minutilist poolaega).

9.30.2. Mäng peab olema mängitud, et kihlveod jääksid kehtima. Juhul kui mäng katkestatakse ega peeta 24 tunni jooksul peale selle katkestamist lõpuni, siis kõik kihlveod antud sündmusele tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud, on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

9.30.3. Kihlveo arvestus toimub mängu lõpptulemuse alusel (värav = 3 puntki, individuaalne punkt = 1).

9.30.4. Näiteks, kui 1. Võistkonna tulemus on 0-18 (0 väravat ja 18 individuaalset punkti) ja 2. Võistkonna tulemus on 2-10 (2 väravat ja 10 individuaalset punkti), siis võidab mängu 1. Võistkond skooriga 18-16. Nimelt on 1. Võistkonna skooritud 18 individuaalset punkti on parem tulemus, kui 2. Võistkonna kahest väravast ja 10 individuaalsest punktist skooritud 16 punkti.

9.30.5. Juhul, kui mäng on tühistatud või edasi lükatud enam kui 24 tunniks, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».


9.31. Jäähoki

9.31.1. Siseriiklikud ning rahvusvahelised jäähoki meistrivõistluste kihlveod võetakse vastu mängu normaalajale, kui pole öeldud teisiti.

9.31.2. Juhul, kui mäng on tühistatud või edasi lükatud enam kui 24 tunniks, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.31.3. Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud, on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

9.31.4. Viigivõimaluseta kihlvedu mängu võitjale (võidab Võistkond 1/Võistkond 2) võetakse vastu mängule koos lisaaja ja penalti seeriaga.

9.31.5. Kihlveod « Väravate Total: Üle/Alla» pakkumistes antakse kõikidele samal päeval toimuvatele kohtumistele, kui pole öeldud teisiti. Juhul, kui mäng on katkestatud või edasi lükatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.31.6. Mängu võitja/Händikäp/«1»-perioodi total/Karistused nagu ka kõik teised mängu perioodi kihlvedude variandid arvestatakse vastavalt pakkumise real nimetatud perioodil löödud väravate, määratud karistuste jne põhjal.

9.31.7. Jäähokile pakutakse järgnevaid kihlveotüüpe:

9.31.7.1 Mängu võitja - Kihlvedu ennustab mängu tulemust. Viigivõimaluseta (Võistkond 1 või Võistkond 2) kihlveod võetakse vastu mängule koos lisaaja ning penaltite seeriaga; Viigivõimalusega (Võistkond 1, viik või Võistkond 2) kihlveod võetakse vastu mängu normaalajale (Lisaaega ja Penaltite seeriat ei arvestata).

9.31.7.2 Total - Kihlveod Ameerika ning muude jäähoki liigadele võetakse vastu mängu normaalajale.

9.31.7.3 Viigi võimalusega Total: Üle/Alla kihlveod võetakse vastu mängu normaalajale.

9.31.7.4 Viigi võimaluseta Total: Üle/Alla kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui mängus skooritud väravate arv on võrdne pakkumise real nimetatud väravate totaliga.

9.31.7.5 Võistkonna individuaalne total - Kihlveod Ameerika ning muude jäähoki liigadele võetakse vastu mängu normaalajale. Viigi võimalusega Total kihlveod võetakse vastu mängu normaalajale.

9.31.7.6 Viigi võimaluseta Total kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui mängus skooritud väravate total on võrdne pakkumise real antud totaliga.

9.31.7.7 Total: Üle/Alla kihlvedudes võetakse arvesse vaid väravad, mis on löödud vastasvõistkonna värava raamidesse.

9.31.7.8 Mängija total: Üle/Alla - Total: Üle/Alla kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui pakkumise real nimetatud mängija ei osalenud mängus. Olenemata turniirist või liigast, võetakse kõik Total: Üle/Alla kihlveod vastu mängu normaalajale.

9.31.7.9 Händikäp - Kihlveod Ameerika ning muude jäähoki liigadele võetakse vastu mängu normaalajale. Kui händikäpi arvestusega on mängu lõppseis viigis, siis tagastatakse viigi võimaluseta (1-2) händikäp kihlvedu koefitsiendiga «1».

9.31.7.10 Juhib peale «X»-minutit - Kihlvedu ennustab, milline Võistkond juhib peale pakkumise real nimetatud aega. Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». « Juhib peale «X»-minutit» kihlveod arvestatakse vastavalt pakkumise real antud aja skoorile mängus.

Näide: Peale esimest 5 minutit mängu juhtiv võistkond määratakse siis, kui mängitud on täpselt 5:00 minutit.

9.31.7.11 Alagrupi võitja (Konverents/Divisjon) - Kui mängu hooaega on lühendatud, siis kõik kihlveod antud pakkumisele arvestatakse vastavalt mängude korraldaja ametlikule tulemuste protokollile.

9.31.7.12 Turniiri võitja - Kihlveod arvestatakse vastavalt turniiri finaalmängu ametlikele. Mängujärgsed tulemuste või protokolli muutmised kihlveo arvestust ei mõjuta. Juhul kui kohtumise üks võistkondadest ei saanud mängus osaleda (nt diskvalifitseerimine, osavõtust keeldumine jmt), siis arvestatakse kihlveod antud võistkonna võidule kaotanuks. Kui turniiri võitjaks loetakse enam kui ühte võistkonda, siis «Turniiri võitjale» vastu võetud kihlvedude koefitsiendid jagatakse proportsionaalselt kõigi võitjate vahel.

9.31.7.13 Jõuab järgmisesse etappi - Kihlveo arvestus toimub kohe peale pakkumises nimetatud etapi viimase mängu lõppu vastavalt selle ametlikult kinnitatud tulemustele. Juhul kui kohtumise üks võistkondadest ei saanud mängus osaleda (nt diskvalifitseerimine, osavõtust keeldumine jmt), siis arvestatakse kihlveod antud võistkonna edasipääsule kaotanuks. Kõik antud pakkumisele vastuvõetud kihlveod loetakse kehtivaks ning vastasvõistkonda arvestatakse sel juhul kohtumise võitnuks.

9.31.7.14 Play-off seeria võitja (3. parim/5. parim/7. parim) - Kõik kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui turniiri võitmiseks vajalik kohtumiste arv (avaldatud turniiri määruses) ei ole toimunud.

9.31.7.15 Esimese värava skooriv mängija - Kihlvedu ennustab mängijat, kes lööb mängu esimese värava. Kui esimese värava löönud mängijat ei ole kihlveo pakkumise real antud, siis kõik sellele pakkumise reale vastu võetud kihlveod arvestatakse kaotanuks. Kui pakkumise real nimetatud mängija ei osalenud kohtumises, siis kõik sellele pakkumise reale vastu võetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Kui kohtumise esimene värav on omavärav (isegi, kui selle lööb pakkumise real nimetatud mängija), siis kõik sellele pakkumise reale vastu võetud kihlveod arvestatakse kaotanuks. Kihlveos arvestatakse vaid normaalajal löödud väravaid (lisaaega ja penaltite seeriat ei arvestata).

9.31.7.16 Kõige suurem värava pealelöökide arv - Kihlvedu ennustab, milline võistkond teeb mängus kõige rohkem värava pealelööke. Kihlveod Ameerika ning muude jäähoki liigadele võetakse vastu mängu normaalajale. Kihlveod arvestatakse vastavalt turniiri korraldaja ametlikele tulemustele. Ühtki teist mängude tulemuste ja muude andmete allikaid ei arvestata.

9.31.7.17 Värava pealelöökide arv: Üle/Alla - Kihlveod arvestatakse vastavalt turniiri korraldaja ametlikele tulemustele. Ühtki teist mängude tulemuste ja muude andmete allikaid ei arvestata. Kihlveod Ameerika ning muude jäähoki liigadele võetakse vastu mängu normaalajale. Juhul kui mängus tehtud värava pealelöökide arv on võrdne pakkumise real nimetatud Totaliga, siis kõik kihlveod antud pakkumisele tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.31.7.18 « Värava pealelöökide » händikäp - Kihlveod arvestatakse vastavalt turniiri korraldaja ametlikele tulemustele. Ühtki teist mängude tulemuste ja muude andmete allikaid ei arvestata. Kui händikäpi arvestusega on värava pealelöökide arv võrdne pakkumise real toodud värava pealelöökide totaliga, siis tagastatakse händikäp kihlvedu koefitsiendiga «1». Kihlveod Ameerika ning muude jäähoki liigadele võetakse vastu mängu normaalajale.

9.31.7.19 Topeltvõimalus (Mäng/Periood) - Korraldaja pakub järgmisi kihlvedusid.

1X – Kihlvedu võidab, kui 1. võistkond võidab või lõpeb mäng viigiga

X2 – Kihlvedu võidab, kui 2. võistkond võidab või lõpeb mäng viigiga

12 – Kihlvedu võidab, kui 1. võistkond või 2. võistkond võidab mängu

«Topeltvõimalusega» kihlveod võetakse vastu mängu normaalajale (lisaaega ja penaltite seeriat ei arvestata).

Topeltvõimalus – Juhib peale «X»-minutit - Kihlvedu ennustab, milline Võistkond juhib peale pakkumise real nimetatud aega. Võimalikud kihlveo pakkumiste variandid on toodud Jäähoki sektsiooni punktis 7.15. Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud, on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel. «Juhib peale «X»-minutit» topeltvõimalusega kihlveod arvestatakse vastavalt pakkumise real antud aja skoorile mängus.

Näide: Peale esimest 5 minutit mängu juhtiv võistkond määratakse siis, kui mängitud on täpselt 5:00 minutit.

9.31.7.20 Mõlemad võistkonnad skoorivad: Jah/Ei - Kihlvedu ennustab, kas mõlemad kohtumises osalevad võistkonnad löövad mängus värava või mitte. Kõik omaväravad arvestatakse vastasvõistkonna kasuks.

9.31.7.21 Võidu marginaal - Olenemata turniirist või selle korraldaja riigist, võetakse kõik kihlveod antud pakkumisele vastu mängu normaalajale (lisaaeg ja penaltite seeriat ei arvestata).

9.31.7.22 Esimese värava löömise aeg - Kihlvedu ennustab ajavahemikku, millal skooritakse esimene värav.

9.31.7.23 Mängu täpne skoor - Mängu täpse skoori kihlveod võetakse vastu kohtumise normaalajale (lisaaega ja penaltite seeriat ei arvestata). Kui mängu tegelik lõpptulemus erineb kõigust pakkumise real antud skoori variantidest, siis «Mõni muu skoor» kihlvedu loetakse võitvaks.

9.31.7.24 2-minutiliste karistuste total (pakkumises nimetatud perioodil/vahemikul) - Iga 2-minutilist karistust loetakse kahe eemaldamisena. Iga 4-minutilist karistust (2+2 minutit) loetakse kahe eemaldamisena kestvusega 2 minutit. Kõik karistused, mis on antud enne perioodi algust (kohtuniku vilet) arvestatakse eelmisesse perioodi. Karistused, mis on antud mängu lõpus, arvestatakse samuti eelmisesse perioodi (kolmandasse või lisaaega). Hilinenud karistusi, mida ei viidud täide seoses skooritud väravaga, ei arvestada ka siis, kui need on üles loetud mängu finaalprotokollis.

9.31.7.25 Resultatiivseim periood - Kihlveod võetakse vastu kohtumise normaalajale (lisaaega ja penaltite seeriat ei arvestata). Kui kaks või enam perioodi lõpeb sama resultatiivselt, siis antud pakkumise reale vastu võetud kihlveod loetakse kaotanudks.

9.31.7.26 Mängija skoorib 3 väravat - Omaväravad loetakse vastasvõistkonna kasuks. Kihlveod võetakse vastu kohtumise normaalajale (lisaaega ja penaltite seeriat ei arvestata).

9.31.7.27 Mängu total: Paaris/Paaritu - Kui mängu lõppedes on seis «0:0» siis, arvestatakse seda kui paaris numbrit ning võidab kihlvedu Paaris totalile. Kihlveod Ameerika ning muude jäähoki liigadele võetakse vastu mängu normaalajale (lisaaega ja penaltite seeriat ei arvestata).

9.31.7.28 Võistkonna total: Paaris/Paaritu - Kui mängu lõppedes on seis «0:0» siis, arvestatakse seda kui paaris numbrit ning võidab kihlvedu Paaris totalile.

9.31.7.29 Mängu esimese värava skooriv võistkond - Kui mängu esimeseks väravaks on omavärav, siis loetakse see vastasvõistkonna kasuks. Kihlveod võetakse vastu kohtumise normaalajale (lisaaega ja penaltite seeriat ei arvestata).

9.31.7.30 Mängu järgmise värava skooriv võistkond - Kui mängu järgmiseks väravaks on omavärav, siis loetakse see vastasvõistkonna kasuks. Kihlveod võetakse vastu kohtumise normaalajale (lisaaega ja penaltite seeriat ei arvestata).

9.31.7.31 Mängu viimase värava skooriv võistkond - Kui mängu viimaseks väravaks on omavärav, siis loetakse see vastasvõistkonna kasuks. Kihlveod võetakse vastu kohtumise normaalajale (lisaaega ja penaltite seeriat ei arvestata).

9.31.7.32 Esimese värava skooriv võistkond võidab mängu - Kihlveo pakkumised: «Jah» – esimese värava skoorinud võistkond võidab mängu. «Ei» – esimese värava skoorinud võistkond kaotab mängu. Kihlveod antud pakkumisele võetakse arvesse koos mängu lisaaja ja penaltite seeriaga.

9.31.7.33 Mäng läheb lisaajale: Jah/Ei - Kõik «Mäng läheb lisaajale:Jah» kihlved loetakse võitnuks, kui mäng on ametlikult viidud lisaajale, kuid see jäi mingil tehnilisel põhjusel mängimata.

9.31.7.34 Resultatiivsem periood (perioodide võrdlus) - « Resultatiivsem periood (perioodide võrdlus) » kihlveod arvestavad vaid pakkumise real nimetatud perioodides skooritud väravaid. Mängu lisaaja tulemus ei mõjuta antud pakkumise arvestust. Kihlveod võetakse vastu kohtumise normaalajale (lisaaega ja penaltite seeriat ei arvestata).

9.31.7.35 Jõuab järgmisesse etappi - Kihlveo arvestus toimub lähtuvalt ametlikest tulemustest, kui on mängitud pakkumise real nimetatud turniiri etapi viimane mäng. Mängujärgsed tulemuste või protokolli muutmised kihlveo arvestust ei mõjuta. Kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui pakkumise real nimetatud võistkond ei kvalifitseeru turniirile, diskvalifitseeritakse või loobub ükskõik mis põhjusel turniiril osalemast.

9.31.7.36 Karistusminutite total - Kihlvedu ennustab, kas karistusminutite total minutites on üle või alla pakkumise real nimetatut Totalist. Kihlveod Ameerika ning muude jäähoki liigadele võetakse vastu mängu normaalajale (lisaaega ja penaltite seeriat ei arvestata). Kihlvedu tagastatakse koefitsiendiga «1», kui pakkumise real nimetatud karistusminutite total minutites võrdub tegeliku mängus antud karistusminutite arvuga.

9.31.7.37 Karistusminutite händikäp - Kihlveod Ameerika ning muude jäähoki liigadele võetakse vastu mängu normaalajale (lisaaega ja penaltite seeriat ei arvestata). Händikäp kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui pakkumise real nimetatud karistusminutite total minutites on händikäpi arvestusega võrdne mängu tegeliku karistusminutitega.

9.31.7.38 Mängija väravate ja söötude total - Kihlvedu ennustab, kas mängija poolt kohtumises skooritud väravate ja söötude total on üle või alla pakkumise real nimetatud totali. Kihlvedu tagastatakse koefitsiendiga «1», kui pakkumise real nimetatud väravate ja söötude total on võrdne mängu tegeliku väravate ja söötude Totaliga.

9.31.7.39 Mängupäeva kohtumiste väravad: Üle/Alla - Kihlveos osalevad vaid konkreetses pakkumises välja toodud samal päeval toimuvad mängud. Kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui üks või enam kohtumisi on tühistatud või edasi lükatud ega ole järgneva 24 tunni jooksul toimunud.

9.31.7.40 Korraldaja võib panustamiseks pakkuda ka teisi kihlveotüüpe.

 

9.32. Mixed jalgpall

9.32.1. Mixed jalgpall on mäng, kus kihlveos võrreldakse kahe võistkonna reaalsetes mängudes saavutatud tulemusi. Kihlveo arvestus toimub mõlema võistkonna toimunud väravate summa põhjal.

9.32.2. Juhul, kui mäng on tühistatud või edasi lükatud enam kui 24 tunniks, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

Näide:

Manchester United ja Real Madrid (Mix’itud matš) mängivad oma rahvusliiga mänge:

Premier League: Manchester United 2:1 Everton

La Liga: Real Madrid 3:1 Valencia

Mix’itud matši tulemus: Manchester United 2:3 Real Madrid

 

9.33. Motosport

9.33.1. Allolevad reeglid laienevad järgnevatele aladele: Vormel 1, Moto GP, Saksa DTM, WTTC, Superbike, Super sport, Trial ja muud tüüpi motospordi alad.

9.33.2. Kihlveod (järjestus ja punktid) arvestatakse vastavaltametlikele tulemusele poodiumi tseremoonial. Poodiumijärgsed diskvalifitseerimised kihlveo arvestust ei mõjuta.

9.33.3. Kvalifikatsiooni võitjale vastu võetud kihlveod arvestatakse vastavalt ametlikele kvalifikatsiooni tulemustele.

9.33.4. Piloote soojendusringile signaliseerivat märget arvestatakse võidusõidu algusena.

9.33.5. Kõik piloodid, kes on rivistunud soojendusringile, loetakse võidusõitu alustanuks.

9.33.6. Pakutakse järgnevaid kihlveotüüpe:

9.33.6.1 Sõidu võitja – Pilooti, kes on võidusõidu finaalprotokolli järgi esimesel kohal, loetakse sõidu võitjaks. Kui pakkumise real nimetatud piloot keeldub osalemast või ei rivistu stardipositsioonile, siis kõik antud pakkumisele vastu võetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.33.6.2 Tulevad poodiumile - Kihlvedu ennustab võistluse esikolmikut ehk poodiumile jõudvaid sportlasi. Kui pakkumise real nimetatud piloot keeldub osalemast või ei rivistu stardipositsioonile, siis kõik antud pakkumisele vastu võetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.33.6.3 Karika võitja - Kui pakkumise real nimetatud piloot ei rivistu stardipositsioonile üheski karika etapis/võidusõidus, siis kõik antud pakkumisele vastu võetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.33.6.4 Karika Top 3 - Kihlvedu ennustab Karika esikolmikusse jõudvaid sportlasi. Kui pakkumise real nimetatud piloot ei rivistu stardipositsioonile üheski karika etapis/võidusõidus, siis kõik antud pakkumisele vastu võetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Kihlveod arvestatakse vastavalt ametlikele Karika tulemusele.

9.33.6.5 Konstruktorite karika Võitja - Kihlvedu ennustab, milline Konstruktorite tiim võidab pakkumise real nimetatud hooajal Konstruktorite karika. Kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui pakkumise real nimetatud konstruktorite tiim diskvalifitseeritakse või on enne hooaja algust otsustanud karika võidusõitudes mitte osaleda. Muudel juhtudel jäävad kihlveod kehtima.

9.33.6.6 Kes on parem? - Kihlvedu ennustab, kes pakkumise real nimetatud pilootide paarist lõpetab võidusõidu kõrgemal positsioonil. Kui kummalgi pakkumise real nimetatud pilootidest ei õnnestu võidusõitu lõpetada, siis loetakse võitjaks see piloot, kes läbis rohkem sõiduringe. Kui üks pilootidest katkestab sõidu, kuid teine lõpetab sõidu edukalt, siis loetakse võidusõidu finišijoone ületanud piloodi kasuks tehtud kihlvedu võitvaks. Kui piloot läbib rohkem sõiduringe, kuid seejärel diskvalifitseeritakse, siis kihlveod piloodile, kes on läbinud vähem sõiduringe (ka siis, kui läbitud oli vaid 1 ring) loetakse võitnuks. Kihvedu tagastatakse koefitsiendiga «1», kui mõlemad pakkumise real nimetatud piloodid diskvalifitseeritakse peale võrdse arvu sõiduringide läbimist.

9.33.6.7 Milline konstruktorite tiim teenib rohkem punkte? Kihlvedu ennustab kumb pakkumise real nimetatud konstruktorite paarist teenib rohkem punkte. Kui kumbki konstruktor ei teeni võidusõidus ühtegi punkti, siis see konstruktorite tiim, kelle võidusõidus teenitud kohtade summa on madalam (kõrgemad tulemused), loetakse võitjaks. Kihlveod loetakse kehtivaks, kui vähemalt üks pakkumises nimetatud konstruktorite pilootidest rivistub stardipositsioonil.

Näide: Esimese konstruktorite tiimi piloodid lõpetavad sõidu 3. ja 9. kohal ning teise konstruktorite tiimi piloodid lõpetavad sõidu 7. ja 8. kohal. Kuna esimese konstruktorite tiimi kohtade summa on 12 ning see on parem kui teise konstruktorite tiimi kohtade summa (15), siis loetakse kihlveod esimese konstruktorite tiimi paremale tulemusele võitnuks.

9.33.6.8 Katkestab sõidu: Jah/Ei - Kihlvedu ennustab, kas pakkumise real nimetatud piloot katkestab või ei katkesta sõidu. Piloot, kes on vastavalt ametlikule protokollile võidusõidule kvalifitseerunud «X ringide arvu händikäpiga liidrist», kuid katkestas võidusõidu enne finišijoone ületamist, loetakse võidusõidu edukalt lõpetanuks. Piloot, kes on vastavalt võidusõidu protokollile loetud võidusõidu lõpetanuks (olenemata sellest, kas ta ka tegelikkuses finišijoone ületas), arvestatakse finišeerivate hulka. Kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui pakkumise real nimetatud piloot ei rivistunud stardipositsioonil. Kõik kihlveod arvestatakse vastavalt võidusõidu ametlikule protokollile. Poodiumijärgsed protokolli muutmised või diskvalifitseerimised kihlveo arvestust ei mõjuta.

9.33.6.9 Kiireim ring - Kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui pakkumise real nimetatud piloot ei tulnud stardi positsioonile.

9.33.6.10 Piloot teenib hooaja järelejäänud võidusõitudel rohkem punkte - Kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui pakkumise real nimetatud piloot ei ole üheski järgnevad hooaja sõidus osalenud.

9.33.6.11 Ralli katsete panustamine - Kui katse katkestatakse enne selle lõppu, siis otsustatakse võitja vastavalt ametlikule teatatud tulemusele, kui see antakse.

9.33.6.12 Ralli katse võitja - Panused otsustakse vastavalt sellele, kes on ametlikus allikas määratud võitjaks, isegi kui kaks sõitjat saavad nominaalselt sama katseaja.

9.33.6.13 Ralli „Head-to-Head“ / Kumb lõpetab kõrgemal - Kui sõitja või auto duelle pakutakse, siis loetakse võitjaks parima lõppkoha saavutanut. Kui üks või enam sõitjaid rallit või katset ei alusta, või kumbki neist tulemust ei saa, siis panused tühistatakse. Kui kõik sõitjad alustavad rallid või katset, aga vaid üks neist tulemuse saab, siis panused jäävad kehtima.

9.33.6.14 Ralli liider pärast päeva - Panused otsustakse vastavalt sellele, kes oli ralli liider päeva lõpus ralli kohaliku aja järgi.

9.33.6.15 Ralli katkestamine - Kõik katkestamisega seotud turud põhinevad sellel, mida loeb ametlik allikas katkestamiseks. Näiteks loeb WRC Super Rally süsteemiga jätkavat sõitjat katkestanuks.

9.33.6.16 Korraldaja võib panustamiseks pakkuda ka teisi kihlveotüüpe.

 

9.34. Ragbi liiga, Ragbi liit

9.34.1. Kihlveod võetakse vastu mängu normaalajale (80 minutit + lisaminutid), kui pole öeldud teisiti. Kui mängu normaalaeg lõpeb viigiga, siis läheb mäng kordamisele või mängitakse lisaaeg (kaks 10-minutilist poolaega).

9.34.2. Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud, on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

9.34.3. Juhul, kui mäng on tühistatud või edasi lükatud enam kui 24 tunniks, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.34.4. Erand: Kõik edasilükatud mängule vastu võetud kihlveod jäävad kehtima, kui mängu korraldaja avaldab viivitamatult mängu toimumise uue aja. Edasilükatud mäng peab toimuma sama nädala (esmaspäev-pühapäev, GMT ajatsoon) raames.

9.34.5. Ragbi liigale pakutakse järgnevaid kihlveotüüpe:

9.34.5.1 Mängu võitja - Kihlvedu ennustab mängu tulemust normaalajal (lisaaega ei arvestata).

9.34.5.2 Total - Juhul kui mängus löödud punktide summa on võrdne panuse real pakutud punktide summaga, siis Totalile vastuvõetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Sama reegel laieneb mängija või võistkonna individuaalsetele «Total» panustele.

9.34.5.3 Händikäp - Kui händikäpi arvestusega on mängu lõppseis viigis, siis tagastatakse viigi võimaluseta (1-2) händikäp kihlvedu koefitsiendiga «1».

9.34.5.4 Topeltvõimalus - Korraldaja pakub järgmisi kihlvedusid.

1X – Kihlvedu võidab, kui 1. võistkond võidab või lõpeb mäng viigiga

X2 – Kihlvedu võidab, kui 2. võistkond võidab või lõpeb mäng viigiga

12 – Kihlvedu võidab, kui 1. võistkond või 2. võistkond võidab mängu

9.34.5.5 Jõuab järgmisesse etappi - Kihlveo arvestus toimub kohe peale pakkumises nimetatud etapi lõppu vastavalt selle ametlikult kinnitatud tulemustele. Kihlvedu on võitev, kui pakkumise real nimetatud võistkond jõuab turniiri järgmisesse etappi.

9.34.5.6 Vahemängude või muude turniiri etappide tulemusi arvesse ei võeta. Mängujärgsed tulemuste või protokolli muutmised kihlveo arvestust ei mõjuta.

9.34.5.7 Võistkonna individuaalne total - Kihlvedu ennustab, kas võistkonna mängus skooritud punktide total on Üle või Alla kihlveo pakkumises nimetatud punktide totali. Kui mängu punktide total on viigis pakkumise real toodud punktide totaliga, siis tagastatakse kihlvedu koefitsiendiga «1». Kõik löödud omaväravad arvestatakse vastasvõistkonna kasuks. Individuaalse totali kihlvedudes võetakse arvesse vaid väravad, mis on löödud vastasvõistkonna värava raamidesse.

9.34.5.8 Turniiri võitja Kihlveo arvestus toimub lähtuvalt turniiri finaalmängu tulemustest. Mängujärgsed tulemuste või protokolli muutmised kihlveo arvestust ei mõjuta. Kihlvedu tagastatakse koefitsiendiga «1», kui pakkumise real nimetatud võistkond ei kvalifitseeru turniiris osalema, diskvalifitseeritakse või kui võistkond ise loobub turniiris osalema.

9.34.5.9 Eemaldamised (punased kaardid): Jah/Ei Kihlvedu ennustab, kas mõni mängijatest saab kohtumise käigus punase kaardi ning eemaldatakse väljakult või mitte. Punaste kaartide loendamisel võetakse arvesse üksnes kaardid, mida näidatakse meeskonna mängijatele, kes vahetult osalevad (väljakul) mängus. Varumängijatele, treenerile või muule võistkonna personalile näidatud punased kaardid kihlveo arvestust ei mõjuta.

9.34.5.10 Mängus näidatakse kollane kaart: Jah/Ei Kihlvedu ennustab, kas mõni mängijates saab kohtumise käigus kollase kaardi. Varumängijatele, treenerile või muule võistkonna personalile näidatud kollased kaardid kihlveo arvestust ei mõjuta.

9.34.5.11 Total: Paaris/Paaritu - Kui mängu lõppedes on seis «0:0» siis, arvestatakse seda kui paaris numbrit ning võidab kihlvedu Paaris Totalile.

9.34.5.12 Esimese poolaja/Mängu tulemus - Kihlvedu ennustab 1. poolaja ning terve mängu tulemuse.

9.34.5.13 Esimese värava skooriv mängija - Kihlvedu ennustab, milline mängija skoorib mängu esimese värava. Kõik pakkumise real nimetatud mängijale vastu võetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui mängija ei osalenud mängus. Juhul kui esimese värava skoorib mängija, keda korraldaja kihlveoks välja ei pakkunud, siis kõik antud pakkumise reale sõlmitud kihlveod arvestatakse kaotanuks.

Erand: Kihlveod mängijale, kes ei ole esimese värava skoorimise hetkeks veel mänguväljakule tulnud. Need kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

Erand: Kui mängu esimene skooritud värav on omavärav (k.a. pakkumise real nimetatud mängija omavärav), siis kihlvedu loetakse kaotanuks.

Erand: Kihlveod mängijale, kes ei ole esimese värava skoorimise hetkeks veel mänguväljakule tulnud. Need kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.34.5.14 Viimase värava skooriv mängija - Kihlvedu ennustab, milline mängija skoorib mängu viimase värava. Juhul kui viimase värava skoorib mängija, keda korraldaja kihlveoks välja ei pakkunud, siis kõik antud pakkumise reale sõlmitud kihlveod arvestatakse kaotanuks.

Erand: Kihlveod mängijale, kes ei osalenud mängus, tagastatakse koefitsiendiga «1».

Erand: Kui mängu viimane skooritud värav on omavärav (k.a. pakkumise real nimetatud mängija omavärav), siis kihlvedu loetakse kaotanuks.

Erand: Kihlveod mängijale, kes ei ole esimese värava skoorimise hetkeks veel mänguväljakule tulnud.

9.34.5.15 Mängu täpne skoor - Kihlvedu ennustab mängu täpset skoori. Kui mängu lõppskoor erineb kõigis pakkumises olnud tulemustest, siis kõik antud pakkumisele vastu võetud kihlveod loetakse kaotanuks.

9.34.5.16 Võidu marginaal - Kihlvedu ennustab, kui suure väravate vahega mäng võidetakse või et mäng jääb viiki.

9.34.5.17 Korraldaja võib panustamiseks pakkuda ka teisi kihlveotüüpe.

 

9.35. Snuuker

9.35.1. Mängu võitja - Kui mäng on katkestatud ajal, kui vähemalt üks freim on mängitud, siis mängija, kes on ametlikult pääsenud turniiri järgmisesse etappi, loetakse võitjaks.

9.35.2. Freimide total/ Freimide händikäp/Eripakkumised - Selleks, et nimetatud pakkumisele vastu võetud kihlveod jääksid kehtima, peavad kõik turniiri määruste kohaselt paika pandud freimid olema mängitud. Kõik antud pakkumise reale vastu võetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», võitja on selgunud enne, kui turniiri määruste kohaselt paika pandud freimide arv sai mängitud. Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud, on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

9.35.2.1 Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud (näiteks esimese freimi tulemus jne), on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

9.35.2.2 Juhul, kui mäng on tühistatud või edasi lükatud enam kui 24 tunniks, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Kui mängijale määratakse freimi tehniline kaotus, siis kõik Total ja Händikäp kihlveod antud freimile tagastatakse koefitsiendiga «1».

Erand: Tulemused, mis on selleks hetkeks juba selgunud, on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

9.35.3. Turniiri võitja - Kõik kihlveo pakkumises nimetatud mängija võidule vastu võetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui mängija keeldus või lihtsalt ei osalenud nimetatud mängus.

9.35.4. «X-Freim»: 1. sisse löödud värviline pall

Kihlvedu ennustab freimi esimese sisse löödud värvilise palli (kollane, roheline, pruun, sinine, roosa või must) värvi.

9.36. Sumo/Maadlus/Triatlon

9.36.1. Juhul, kui mäng on tühistatud või edasi lükatud enam kui 24 tunniks selle algsest algusajast, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.36.2. Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud, on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

9.36.3. Kõik matšile/võistlusele vastu võetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui üks osaleja/sportlane on asendatud teisega.

9.36.4. Pakutakse järgnevaid kihlveotüüpe:

9.36.4.1 Matši/Võistluse tulemus- Kihlvedu ennustab Matši/Võistluse võitjat.

9.36.4.2 Turniiri võitja - Kihlveo arvestus toimub lähtuvalt turniiri finaalmatši/-võistluse tulemustest.

9.36.4.3 Matši-/Võistlusjärgsed tulemuste või protokolli muutmised kihlveo arvestust ei mõjuta. Kihlvedu tagastatakse koefitsiendiga «1», kui pakkumise real nimetatud osaleja/sportlane ei kvalifitseeru turniiris osalema, diskvalifitseeritakse või kui osaleja/sportlane ise loobub turniiris osalemast.

9.36.4.4 Korraldaja võib panustamiseks pakkuda ka teisi kihlveotüüpe.

 

9.37. Lauatennis

9.37.1. Kui mängija diskvalifitseeritakse või ta loobub ükskõik mis põhjusel kohtumises edasi osalemast, siis kõik tulemused, mis on mängu katkemise hetkeks selgunud jäävad kehtima. Kõik teised kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1» ka siis, kui kihlveo lõpptulemus on ilmselge.

9.37.2. Kui üks mängijatest on enne kohtumise algust asendatud teise mängijaga, siis kõik kihlveod antud sündmusele tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.37.3. Kui mäng on katkestatud või peatatud, siis kõik kihlveod (v.a. need, mille tulemused on juba selgunud) tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.37.4. Kõik „Jõuab järgmisesse ringi“ kihlveod jäävad kehtima, kui mängija saab vigastada või diskvalifitseeritakse, kuid pääseb siiski ametlike tulemuste põhjal järgmisesse etappi.

9.37.5. Lauatennisele pakutakse järgnevaid kihlveotüüpe:

9.37.5.1 Mängu võitja - Kihlvedu ennustab mängu võitjat.

9.37.5.2 Seti võitja - Kihlvedu ennustab pakkumise real nimetatud seti võitjat. Kui pakkumise real nimetatud sett on katkestatud või peatatud, siis kõik antud pakkumisele sõlmitud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.37.5.3 Võidab järgmise servi - Kui mängus ei järgne ühtegi servi, siis kõik antud pakkumisele vastu võetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.37.5.4 Punktide total: Üle/Alla - Kihlvedu ennustab, kas pakkumise real nimetatud mängija kohtumises skooritud punktide arv on üle või alla pakkumise real nimetatud punktide arvu. Kihlvedu tagastatakse koefitsiendiga «1», kui mängija poolt kohtumises skooritud punktide arv on võrdne pakkumise real nimetatud punktide arvuga.

9.37.5.5 Händikäp (punktid) - Kui händikäpi arvestusega on mängus skooritud punktide arv võrdne pakkumise real nimetatud punktide arvuga, siis antud pakkumise reale vastu võetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.37.5.6 Mängija, kes esimesena skoorib «X» arvu punkte - Kui mäng on peatatud, siis kõik kihlveod antud pakkumise reale tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.37.5.7 Korraldaja võib panustamiseks pakkuda ka teisi kihlveotüüpe.

 

9.38. Tennis

9.38.1. Händikäp ja Total kihlveod on tennise mängudes näidatud pakkumise real geimides.

9.38.2. Seti täpne skoor. Seti täpse skoori kihlvedude tulemuse variandid antakse pakkumise real järgnevalt: 2:0, 2:1, 3:0, 3:1 jne.

9.38.3. Kui mänguformaat on muudetud (näiteks maksimaalne settide arv), siis kõik kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Mängu väljakukattel on vaid informatiivne tähendus. Väljakukatte või toimumise koha muutumisel jäävad kõik kihlveod kehtivaks.

9.38.4. Kui üks mängijatest on enne kohtumise algust asendatud teise mängijaga, siis kõik kihlveod antud sündmusele tagastatakse koefitsiendiga «1». Erand: Võistkondlikud mängud, milles on toimunud mängija(te) vahetus, jäävad kõik kihlveod kehtima.

9.38.5. Kõik kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1», kui üks eelnevalt teatavaks tehtud paarismängu osalejatest on asendatud. Kui paarismängu osalejaid nimeliselt ei avaldatud, siis jäävad kõikide tulemuste peale vastu võetud kihlveod kehtima.

9.38.6. Kui mängija loobub või diskvalifitseeritakse, siis juba tulemust omavad kihlveod jäävad kehtima. Kõik teised kihlveod tagastatakse, isegi kui tulemused on ilmsed, sealhulgas:

Mängu, settide ja geimide tulemused

Mängu, settide ja geimide händikäpid

Mängu, settide ja geimide kogusummad

Mängu, settide ja geimide täpsed skoorid

Muud sedalaadi erikihlveod.

9.38.7. Kihlveod jäävad kehtima järgmistel juhtudel: Tennise väljakukatte vahetus, Toimumiskoha vahetus, välisväljaku vahetus siseväljaku vastu.

9.38.8. Turniiri võitjale vastu võetud kihlveod eeldava mängija osalemist turniiri mängudes. Kui mängija keeldub või loobub osalemast, siis tagastatakse kõik kihlveod koefitsiendiga «1».

9.38.9. Kui tennisemäng on katkestatud, pole lõpetatud samal päeval ning edasi lükatud, siis sellele tehtud kihlveod kehtivad turniiri lõpuni, mille piires mäng toimub, kuni mäng on läbi või üks osalejatest loobub edasi mängimast.

9.38.10. Otsustava seti puhul on Total kihlveod näidatud pakkumise real punktides (1 punkt = 1 geim).

 

9.39. Ühendkuningriigi ja Iirimaa hobuste võiduajamised

9.39.1. Hilised eemaldamised:

9.39.1.1 Kui hobune eemaldatakse enne stardipositsioonidele asumist või otsustab stardikohtunik hobuse jooksust välja jätta, tagastatakse eemaldatud hobusele vastu võetud kihlveod ja nende võitudelt tehakse mahaarvamised Tattersalls kihlvedude 4. reegli alusel.

9.39.1.2 Mitteosaleja hinna alusel tehtavad mahaarvamised:

Koefitsient kümnendarvuna Mahaarvamise %
1.12 või madalam 90%
1.13-1.19 85%
1.20-1.27 80%
1.28-1.33 75%
1.34-1.44 70%
1.45-1.57 65%
1.58-1.66 60%
1.67-1.83 55%
1.84-1.99 50%
2.00-2.24 45%
2.25-2.59 40%
2.60-2.79 35%
2.80-3.39 30%
3.40-4.19 25%
4.20-5.49 20%
5.50-6.99 15%
7.00-10.99 10%
11.00 ja suurem Mahaarvamist ei toimu

9.39.1.3 Kui enne stardikohtadele asumist jäetakse jooksust välja (eemaldatakse) kaks või enam hobust, ei tehta mahaarvamisi kokku rohkem kui 90c 1 € kohta.

9.39.1.4 Kui hobuse eemaldamise järel luuakse uus koefitsientide turg, siis teostatakse tabloohindadega vastu võetud kihlvedude võitudelt ülaltoodud mahaarvamised. Kui pärast uue koefitsientide turu avamist eemaldatakse veel mõni hobune, siis tehakse esialgsel pakkumise real tabloohindadega tehtud panuste võitudelt lisamahaarvamisi vastavalt eemaldatud hobus(t)e hinnale esialgsel turul.

9.39.1.5 Uuelt kihlveo pakkumiselt tehakse mahaarvamised hetkehinna järgi.

9.39.1.6 Ülaltoodud mahaarvamised laienevad ka fikseeritud koefitsiendiga jooksude hobusele, mis jooksus ei osalenud. Mahaarvamist ei tehta, kui selle summa on võrdne või alla 0,05€.

9.39.2. Kihlvedude vastuvõtt ja arvestus:

9.39.2.1 Hobuste võidusõidu kihlveod võetakse vastu Jockey Club ja Irish Horseracing Regulatory Board (IHRB) sätetatud reeglite põhjal. Kihlveod hobuste võiduajamistele arvestatakse vastavalt joosku ametlikele tulemustele. Suurbritannia ja Iirimaa hobuste võidusõidus pakutakse «Võidu-kohakihlvedu», kus makstakse võit välja nii ametliku võidusõidu protokolli alusel kui ka selle järgi, milline võidusõidu hobustest ületab esimesena finišijoone (first past the post). Antud reegel laieneb «Võidusõidu võitja» üksikpanustele, mitmikpanustele kui pikaajalistele panustele. Seda tüüpi kihlveole ei ole seatud ühtki piirangut.

9.39.2.2 Eranditeks on järgmised kihlveod: Grand National; Pikaajalised kihlveod (AntePost); Tühistatud jooksud (Walkover); panus, mis tehtud vale raja võitnud hobusele; kohtuniku eksimuse tõttu võitjaks kuulutatud valik; panus, mis tehtud hobusele, kelle võidusõitja ei mahtunud kaalulimiidi sisse või puudus kaalumiselt; Favoriidi kihlveod; 2 hobuse võidusõit

9.39.2.3 Kaalumisejärgsed tulemuste muudatused (nt. rahuldatud apellatsioon), kihlveo arvestust ei mõjuta.

9.39.2.4 Kihlveod võetakse vastu samal päeval toimuvale võidusõidule, kui pakkumise real ei ole öeldud teisiti.

9.39.2.5 Mõned erandid on siiski lubatud. Näiteks, pühapäevasele sõidule valmistatakse ja prinditakse kihlveokaardid juba laupäeval.

9.39.2.6 Kõik UK ja Iirimaa hobuste võiduajamise kihlveod võetakse vastu ja arvestatakse lähtuvalt stardihinnast (SH). Stardi koefitsient pakutakse välja vahetult enne võidusõidu algust. Kui tagastatakse OlyBet SH või kihlveo äride poolt välja kuulutatud SH, siis toimub kihlvedude (v.a. avatud, pikaajaliste ja fikseeritud koefitsientidega juhud) arvestus vastavalt sellele hinnale. Kui SH ei tagastata ja avatud, pikaajalisi või fikseeritud koefitsiente ei ole antud, siis toimub kihlveo arvestus vastavalt viimasele ülekandele.

9.39.3. Favoriidi kihlveod:

9.39.3.1 Favoriidiks on hobune, kellele pakutakse kihlvedusid kõige madalama koefitsiendiga. Stardihinnaga «Favoriidi» kihlveod võetakse vastu hobuste võidujooksus ning hurdajooksus (muid sündmusi ega tabloohindasid ei arvestata). Kui tagastatakse OlyBet SH või kihlveo äride poolt välja kuulutatud SH, siis toimub kihlvedude arvestus ülekande põhjal vastavalt sellele hinnale. Kui kihlvedu on sõlmitud hobusele, keda ei ole favoriidina pakutud, siis toimub kihlveo arvestus vastavalt käesolevate reeglite punktile 3.29.2.

9.39.3.2 Kui «Favoriidi» kihlvedu on vastu võetud, kuid kaks või enam hobust alustab jooksu madalaima koefitsiendiga, siis vastu võetud kihlveo summa jagatakse proportsionaalselt kõigi favoriitide vahel. Näiteks, kui jooksus osaleb kaks hobust võrdse ja seejuures kõige madalama kihlveo koefitsiendiga, siis need hobused on liit-favoriidid 1-2 ja suuruselt järgmise koefitsiendiga hobune on jooksu 3. favoriit.

9.39.3.3 Üksik-kihlveod võidusõidu favoriidile tagastatakse koefitsiendiga «1», kui kihlveo võidusumma on võrdne või väiksem selle kihlveo sõlmimise hinnast. Näide:1/1 liit-favoriit, 3/1 liit-favoriit neljast jne. Selline olukorra tekkimisel akumuleeritud kihlveos, toimub kihlveo arvestus «Hobune ei osalenud võidusõidus» põhimõttel.

9.39.3.4 Hobuste võidujooksus võetakse vastu «Võitja» ning «Võidu-kohakihlveod esimesele ja teisele favoriidile».

9.39.3.5 Kui hobune on võidujooksust eemaldatud (mitte stardikohtuniku otsusega), kuid on sellegipoolest jäänud favoriidiks, siis kõik kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Kihlveod ei kandu teisele favoriidile.

9.39.4. Avatud koefitsiendid:

9.39.4.1 Avatud koefitsiendid on enne sündmuse algust kehtivad koefitsiendid.

9.39.4.2 Sündmuste ning võidusõitude koefitsiendid on muutuvad.

9.39.4.3 Juhul, kui klient soovib sõlmida kihlvedu avatud või fikseeritud koefitsientidega, siis peab ta ise määrama valitud kihlveo koefitsiendi.

9.39.4.4 Kui hobune on võistluselt eemaldatud ning seejuures on rakendatud Tattersalls kihlvedude 4. reegel, siis peale eemaldamist ei saa üheski kihlveos rakendada avatud koefitsiente. Erand: peale hobuse eemaldamist on avatud uus koefitsientide turg.

9.39.4.5 Pikaajalised kihlveod avatud või fikseeritud koefitsiendiga on reguleeritud OlyBet stardihinnaga kihlvedude sõlmimise reeglitega. Arvestus toimub vastavalt võidusõitu alustanud hobuste arvule, mitte hobuste arvule, mis oli koefitsientide turu avaldamise hetkel välja pakutud.

9.39.4.6 Avatud koefitsiendiga pakume nimelisi ja nummerdatud kihlvedusid 2 või enama arvu hobuste võidusõitudele.

9.39.4.7 Kui klient sõlmib omal valikul kihlveo avatud või fikseeritud koefitsiendiga, siis vastavat koefitsienti loetakse läbivalt piletis olevate sündmuste arvestuse aluseks.

9.39.4.8 Kui pikaajalistes panustes eemaldatakse hobune enne stardipositsioonile asumist, siis kihlveod antud hobuse pakkumisele tagastatakse. Teiste samale jooksule vastu võetud kihlvedude stardihinnast tehakse aga mahaarvestused vastavalt Tattersalls kihlvedude 4. reeglile ja aluseks võetakse koefitsient, mis kehtis hobuse eemaldamise hetkel. Kui vaatamata mitteosalevale hobusele jõuti kihlveole avada uus turg, siis toimub mahaarvamine originaalpakkumise turul vastavalt eemaldatud hobuse viimati väljaöeldud koefitsiendile.

 

9.40. Võrkpall

9.40.1. Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud (nt. 1. geimi tulemus, 2. geimi tulemus jne), on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

9.40.2. Juhul, kui mäng on tühistatud või edasi lükatud enam kui 24 tunniks, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.40.3. Händikäp ja Total kihlveod on võrkpallide mängudes näidatud pakkumise real punktides. Kui pakkumise real ei ole öeldud teisiti, siis mängitakse võrkpallis 1-4 geim kuni 25 punktini.

9.40.4. Geimide täpse skoori kihlvedude tulemuse variandid antakse pakkumise real järgnevalt: 3:0, 3:1 jne.

9.40.5. Kui mängu formaati või turniiri määrusi on muudetud (nt. 1-4 geim mängitakse 21 punktini), siis «Mängu võitja», «Geimi võitja» ja «Täpne skoor» kihlveod arvestatakse vastavalt kihlveo vastuvõtmise hetkel pakutud koefitsientidele. Kõik teised kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.40.6. Kui kohtunik on otsustanud võistkonda karistada ning annab punkti vastasvõistkonnale, siis kõik kihlveod arvestatakse vastavalt kohtuniku langetatud otsusele.

9.40.7. Kuldse Geimi tulemus ei mõjuta kihlveo arvestust. Juhul, kui (seeria/grupi) võitja selgitamiseks mängitakse Kuldne geim, siis kõik mängule vastu võetud kihlveod arvestatakse vastavalt kuldse geimi eelsele seisule.

9.40.8. Kuldse geimi tulemus mõjutab järgnevate kihlvedude tulemust: «Jõuab järgmisesse etappi», «Etapi/Alagrupi tulemus», «Turniiri võitja»

9.40.9. Võrkpallile pakutakse järgnevaid kihlveotüüpe:

9.40.9.1 Mängu võitja - Kihvedu ennustab mängu/sündmuse võitjat.

9.40.9.2 Total - Juhul kui mängus skooritud punktide summa on võrdne panuse real pakutud punktide summaga, siis Totalile vastuvõetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.40.9.3 Võistkonna Individuaalne total - Juhul kui esimene/teine võistkond skoorib mängus pakkumise real nimetatuga võrdse summa punkte, siis võistkonna individuaalsele totalile vastuvõetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.40.9.4 Geimide total: Üle/Alla - Kihlvedu ennustab, kas kohtumises mängitud geimide arv üle või alla kihlveo pakkumise real antud geimide arvu. Kui mäng on peatatud ja ei ole lõpuni viidud, siis tagastatakse kihlveod koefitsiendiga «1».

9.40.9.5 Kohtumises mängitakse 5. geim: Jah/Ei - Kui mäng peatatakse/katkestatakse seisul 2:2, siis jäävad kõik 5. geimi peale vastu võetud kihlveod kehtima. Kihlveo arvestus toimub vastavalt tegelikule tulemusele, kas 5. geim mängitakse või mitte.

9.40.9.6 Mängu esimesed 5/10/15/20 punkti skooriv võistkond - Kui võistkond skoorib pakkumises nimetatud punktide summa ning seejärel otsustab kohtunik võistkonnalt punkti maha arvata, siis kihlveo arvestust see ei mõjuta.

9.40.9.7 Geimide total - Kihlveo arvestus toimub kohtumises lõpuni mängitud geimide alusel. Kui mäng on peatatud või katkestatud, siis tagastatakse kõik kihlveod koefitsiendiga «1».

9.40.9.8 Geimide händikäp - Geimi lõppskoor ei mõjuta kihlveo arvestust.

9.40.9.9 Täpne skoor geimides - Kui mäng on peatatud või katkestatud, siis tagastatakse kõik kihlveod koefitsiendiga «1».

9.40.9.10 Turniiri võitja - Kui turniiri võitjaks loetakse enam kui ühte võistkonda, siis «Turniiri võitjale» vastu võetud kihlvedude koefitsiendid jagatakse proportsionaalselt kõigi võitjate vahel.

9.40.9.11 Alagrupi võitja - Selleks, et alagrupi võitja kihlveod jääksid kehtima, peavad kõik pakkumise real nimetatud alagrupi mängud olema toimunud. Juhul kui kohtumise üks võistkondadest ei saanud alagrupis osaleda (nt diskvalifitseerimine, osavõtust keeldumine jmt), siis arvestatakse kihlveod antud võistkonna edasipääsule kaotanuks.

9.40.9.12 1–3 geimi tulemus - Kihlvedu ennustab esimese 3 geimi tulemust.

9.40.9.13 Mängu total: Paaris/Paaritu - Kihlvedu ennustab, kas mängu total on paaris või paaritu.

9.40.9.14 Geimide total: Paaris/Paaritu - Kihlvedu ennustab, kas kohtumises mängitud geimide total on paaris või paaritu.

9.40.9.15 Korraldaja võib panustamiseks pakkuda ka teisi kihlveotüüpe.

 

9.41. Veepall

9.41.1. Kihlveod võetakse vastu mängu normaalajale, kui pole öeldud teisiti.

Erand: «Jõuab järgmisesse etappi» kihlveod.

9.41.2. Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on mängu katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud, on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

9.41.3. Juhul, kui mäng on tühistatud või edasi lükatud enam kui 24 tunniks, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.41.4. «Veerandaja võitja», «Veerandaja total: Üle/Alla», «Veerandaja händikäp» kihlveod arvestatakse vastavalt pakkumise real nimetatud perioodil skooritud väravatele arvule. Kihlveod 4. veerandajal skooritud väravate arvule ei arvesta lisaaja tulemusi, kui pole öeldud teisiti.

9.41.5. «Poolaja võitja», «Poolaja total: Üle/Alla», «Poolaja händikäp» kihlveod arvestatakse vastavalt pakkumise real nimetatud perioodil skooritud väravatele arvule. Kihlveod 2. poolajal skooritud väravate arvule ei arvesta lisaaja tulemusi, kui pole öeldud teisiti.

9.41.6. Veepallile pakutakse järgnevaid kihlveotüüpe:

9.41.6.1 Mängu võitja - Kihlvedu ennustab mängu võitjat. Kihlveod võetakse vastu mängu normaalajale.

9.41.6.2 Händikäp - Kui händikäpi arvestusega on mängu lõppseis viigis, siis tagastatakse kihlvedu koefitsiendiga «1». Periood, millele kihlvedu sõlmiti, ei ole oluline.

9.41.6.3 Total - Juhul kui mängus skooritud väravate summa on võrdne panuse real pakutud väravate summaga, siis Totalile vastuvõetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.41.6.4 Võistkonna Individuaalne total - Juhul kui pakkumises nimetatud võistkonna skooritud punktide summa on võrdne panuse real pakutud punktide summaga, siis antud pakkumisele vastuvõetud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.41.6.5 Jõuab järgmisesse etappi - Kihlveod võetakse vastu mängule koos võimaliku lisaaja ja penaltite seeriaga

9.41.6.6 Total: Paaris/Paaritu - Kui mängu total on «0» (null), siis arvestatakse seda kui paaris numbrit ning võidab kihlvedu Paaris Totalile.

9.41.6.7 Korraldaja võib panustamiseks pakkuda ka teisi kihlveotüüpe.

 

9.42. Talisport

9.42.1. Spordialad:

Mäesuusatamine

Laskesuusatamine

Bobisõit

Murdmaasuusatamine

Vigursuusatamine / Lumelaua trikid (Aerials)

Kelgutamine

Kahevõistlus

Kiiruisutamine

Skeleton

Suusahüpped

Lumelauasõit

9.42.2. Kui võistluse distants või etappide arv on muudetud, siis kõik kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.42.3. Juhul, kui võistlus on tühistatud või edasi lükatud enam kui 24 tunniks, siis kõik sellele võistlusele tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.42.4. Juhul, kui võistlus on katkestatud või peatatud ning ei ole 24 tunni jooksul lõpuni viidud, siis kõik sellele võistlusele tehtud kihlveod tagastatakse koefitsiendiga «1». Tulemused, mis on võistluse katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud, on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

9.42.5. Kui võistlus on katkestatud ning ei ole jätkamiseks viidud muule rajale, siis tagastatakse kihlveod koefitsiendiga «1».

Erand: Tulemused, mis on võistluse katkestamise või peatamise hetkeks juba selgunud, on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel.

9.42.6. Kihlveo arvestus toimub kohe peale pakkumises nimetatud võistluse lõppu vastavalt selle ametlikult kinnitatud tulemustele. Võistlusjärgsed tulemuste või protokolli muutmised kihlveo arvestust ei mõjuta.

9.42.7. Talispordi aladele pakutakse järgnevaid kihlveotüüpe:

9.42.7.1 Võistluse võitja - Kihlvedu ennustab võistluse võitjat. Kihlveod sportlasele, kes ei osalenud võistluses, tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.42.7.2 Tulevad poodiumile - Kihlvedu ennustab võistluse esikolmikut ehk poodiumile jõudvaid sportlasi. Kihlveod sportlasele, kes ei osalenud võistluses, tagastatakse koefitsiendiga «1».

9.42.7.3 Kes on parem? - Kihlvedu ennustab, milline sportlane saavutab võistluses kõrgema koha. Kihlveod sportlasele, kes saavutas võistluses kõrgema koha, loetakse võitnuks. Kihlveo arvestus toimub kohe peale pakkumises nimetatud võistluse lõppu vastavalt selle ametlikult kinnitatud tulemustele. Võistlusjärgsed tulemuste või protokolli muutmised kihlveo arvestust ei mõjuta. pakkumises nimetatud sportlasest ei osalenud stardis/sõidus/võistluses, siis tagastatakse kihlvedu koefitsiendiga «1». Kui võistluses ei osalenud vaid üks nimetatud sportlastest, siis arvestatakse kihlveod vastase kasuks.

9.42.7.4 Korraldaja võib panustamiseks pakkuda ka teisi kihlveotüüpe.

 

9.43. Eripanused

9.43.1. Kui panus koosneb mitmest sündmusest (Mängija A ja Mängija B võidab või Tiim A ja Tiim B võidab), siis juhul kui üks sündmustest tühistatakse selle tõttu, et sündmust ei toimunud või mängija selles ei osalenud, siis tühistatakse kogu panus.

9.43.2. Kõik mängijad loetakse sündmuses osalenuks, kui nad on käinud väljakul ning mängust osa võtnud, sõltumata sellest kui pikalt nad sündmuses osalesid..

 

9.44. Bet Builderi reeglid

9.44.1. Bet Builderi üldised tingimused

9.44.1.1 Bet Builder võimaldab kombineerida üksiku sündmuse sees erinevaid valikuid ühte panusesse.

9.44.1.2 Selleks, et Bet Builderi panust teha saaks, tuleb teha vähemalt 2 valikut.

9.44.1.3 Bet Builderiga tehtud panust koheldakse kui üksikpanust, kus panuse võidukoefitsienti näidatakse kliendile pärast kõikide valikute tegemist Bet Builderi sees.

9.44.1.4 Bet Builder on saadaval OlyBeti tavalise spordipanustamise keskkonna osana.

9.44.1.5 Bet Builder on saadaval vaid valitud sündmustel ja võistlustel ning selle saadavus ei ole OlyBeti poolt garanteeritud.

9.44.1.6 Klient peab enne panuse panemist veenduma, et tema tehtud valikud klapivad sellega, mis on panuselehel. OlyBet ei tagasta ühtegi Bet Builderi panust, mis on ekslikult asetatud.

9.44.2. Bet Builderi tulemuste otsustamine

9.44.2.1 Bet Builderi panuse võitmiseks peavad kõik valitud sündmused juhtuma.

9.44.2.2 Bet Builderis ei ole “jagatud” võitjaid.

Näiteks: kui jalgpallimängus tehakse valik sellele, et “Tiim A saab enim nurgalööke” ning mäng lõppeb nii, et Tiim A ja Tiim B said mõlemad võrdselt nurgalööke, siis loetakse valik “Tiim A saab enim nurgalööke” kaotanuks, sest nad ei saanud rohkem nurgalööke kui Tiim B.

9.44.2.3 Bet Builderi panust loetakse otsustatuks kohe, kui selle tulemus on selge ning jääb kehtima isegi siis, kui mäng hiljem katkestatakse või lõpetatakse algsest teistsuguse formaadiga.

9.44.2.4 Kui vähemalt üks Bet Builderi valikutest on kinnitatud kaotatuks, määratakse sellel hetkel kogu panus kaotanuks.

9.44.2.5 Kui kõik Bet Builderi valikud on kinnitatud võitnuks, määratakse panus võitnuks sellel hetkel, kui viimase valiku tulemus on kinnitatud.

9.44.2.6 Kui Bet Builderi panuses on sees mängija, kes ei osale sündmusel, loetakse kogu panus kehtetuks ja panus tagastatakse kliendile.

9.44.2.7 Mängijat loetakse osalejaks, kui ta siseneb mänguareenile ja osaleb mängus, sõltumata sellest kui pikk tema osavõtt oli.

9.44.2.8 OlyBet jätab endale õiguse kehtestuks tunnistada või tagastada ükskõik, milline Bet Builderi panus, kui kliendile anti selgelt vale koefitsient või jagati väärat infot.

9.44.2.9 OlyBet jätab endale õiguse pöörata ümber panuse tulemus, kui valikute tulemuse määramisel tehti eksimus.

9.44.3. Edasilükkamine, ärajätmine ja muudatused toimumiskohaga

9.44.3.1 Juhul, kui sündmus lükatakse edasi või jäetakse ära, siis tühistatakse kõik Bet Builderi panused juhul, kui sündmus ei jätku aja jooksul, mis on täpsustatud nendes reeglites sektsioonis “Spordispetsiifilised Bet Builderi reeglid”.

9.44.3.2 Kui sündmus katkestatakse pärast algust, siis kehtib Bet Builderi panustele järgnev:

1) Kui Bet Builderi panuse tulemus oli juba enne katkestamist otsustatud, jääb kehtima tulemus katkestamise hetkel.

2) Kõik lahtised Bet Builderi panused tagastatake kui sündmus ei jätku aja jooksul, mis on täpsustatud nendes reeglites sektsioonis “Spordispetsiifilised Bet Builderi reeglid”.

9.44.3.3 Kui sündmuse toimumiskoht muutub, tagastatakse kõik sellele tehtud panused.

Erandiks siin on pesapall, kus tagastus tehakse juhul, kui muutub mängu ametlik määratlus sellele, kumb meeskond on kodus ja kumb võõrsil.

9.44.4. Spordispetsiifilised Bet Builderi reeglid

9.44.4.1 Jalgpalli Bet Builder

9.44.4.1.1 Kõik jalgpallile tehtud Bet Builderi panused otsustatakse 90 minuti normaalaja ning kohtuniku antud üleaja põhjal. Erandiks on juhud, kus valikute tegemise juures on selgelt välja toodud, et valik kehtib või kaasab spetsiifilist mänguperioodi.

9.44.4.1.2 Kõik otsustamata Bet Builderi panused jalgpallisündmusele, mis on katkestatud, edasi lükatud või ära jäetud, tagastatakse kui sündmus ei jätku 48 tunni jooksul algsest plaanitud algusajast.

9.44.5. Ameerika jalgpalli Bet Builder

9.44.5.1 Kõik Ameerika jalgpallile tehtud Bet Builderi panused otsustatakse koos üleajaga. Erandiks on juhud, kus valikute tegemise juures on selgelt välja toodud, et valik kehtib või kaasab spetsiifilist mänguperioodi.

9.44.5.2 Kõik teise poolaja ja neljanda veerandi valikud sisaldavad potentsiaalset lisaaega, kui seda mängitakse.

9.44.5.3 Kõik otsustamata Bet Builderi panused Ameerika jalgpalli sündmusele, mis on katkestatud, edasi lükatud või ära jäetud, tagastatakse kui sündmus ei jätku sama nädala kavas. Näiteks NFL-is kestab ühe nädala kava neljapäevast kolmapäevani. See ei kehti kohamängude ja hooaja lõppfaasi mängudele, kus kõik Bet Builderi panused kehtivad kuni mäng on ametlikult lõpuni mängitud.

9.44.6. Pesapalli Bet Builder

9.44.6.1 Kõik pesapalli Bet Builderi panused otsustatakse koos lisa mänguvoorudega. Erandiks on juhud, kus valikute tegemise juures on selgelt välja toodud, et valik kehtib või kaasab spetsiifilist mänguperioodi.

9.44.6.2 Kõik pesapallile tehtud Bet Builderi panused tühistatakse, kui sündmus ei alga samal kalendripäeval, mil mäng toimumispaiga kohaliku aja järgi alagma pidi.

9.44.6.3 Kõik otsustamata Bet Builderi panused pesapallimängule, mis katkestatakse, tagastatakse, kui sündmus ei jätku 36 tunni jooksul sündmuse algsest plaanitud algusajast.

9.44.7. Korvpalli Bet Builder

9.44.7.1 Kõik korvpalli Bet Builderi panused otsustatakse koos lisaajaga. Erandiks on juhud, kus valikute tegemise juures on selgelt välja toodud, et valik kehtib või kaasab spetsiifilist mänguperioodi.

9.44.7.2 Kõik otsustamata Bet Builderi panused korvpallisündmusele, mis on katkestatud, edasi lükatud või ära jäetud, tagastatakse kui sündmus ei jätku 24 tunni jooksul algsest plaanitud algusajast.

9.44.8. Jäähoki

9.44.8.1 Kõik jäähoki Bet Builderi panused otsustatakse koos üleaja ja bullititega. Erandiks on juhud, kus valikute tegemise juures on selgelt välja toodud, et valik kehtib või kaasab spetsiifilist mänguperioodi.

9.44.8.2 Mängijate löödud väravaid bullitites otsustamise käigus ei loeta. Küll loetakse lisaväravat, mis lisatakse mänguskooris tiimile, kes bullitite seeria võitis ning seda loetakse osaks nii kogu väravate arvus kui ka meeskonna väravate arvus.

9.44.8.3 Kõik otsustamata Bet Builderi panused jäähokisündmusele, mis on katkestatud, edasi lükatud või ära jäetud, tagastatakse kui sündmus ei jätku 24 tunni jooksul algsest plaanitud algusajast.

9.44.9. MMA Bet Builder

9.44.9.1 MMA võitlusi otsustatakse Bet Builderi panuste puhul vastavalt võitlusmatil teatatud tulemusele. Kaebused või järgnevad muudatused võitjale ei vii panuse ümberarvutamiseni. Erandiks on juhud, kui muudatus sündis sellest, et võitlusmatil anti inimliku eksituse tõttu teada vale tulemus.

9.44.9.2 Kõik Bet Builderi panused, mis on asetatud edasilükatud MMA sündmustele, mille uus toimumisaeg on kaugemal kui algne plaanitud alguskuupäev, tühistatakse. Erandiks sellele on sündmused, mida on pakutud nominaalse algusajaga ja mida uuendatakse siis, kui ameltik algusaeg on kinnitatud.

9.44.9.3 Kui võitluses vahetatakse üks või mõlemad võitlejad, tühistatakse kui Bet Builderi panused.

9.44.9.4 Kui mängu eel muudetakse plaanitud raundide arvu, siis tühistatakse kõik Bet Builderi panused. Segaduse vältimiseks tuleb mainida, et sündmus võidakse uuesti panustele avada pärast seda, kui panuste vastuvõtmine on kohandatud parandatud raundide arvule. Pärast seda tehtud panused jäävad kehtivaks.

9.44.10. MMA spetsiifiliste sündmuste reeglid Bet Builderis

1) Milline on võidu meetod? – Võidu meetodid sellel turul koosnevad järgnevast:

A) Nokaut (KO):

i. Võitleja katkestab vigastuse tõttu

ii. Võitlus katkestatakse arsti või ühe võitleja võistkonna/nurga poolt

iii. Võitlus peatatakse kohtuniku poolt olukorras, kus üks või mõlemad võitlejad on seismas või matil, juhul kui seda stoppi ei loeta ametlikult alistumiseks

iv. Kohtuniku poolt ühe võitleja diskvalifitseerimine

B) Alistumine:

i. Võitleja annab kohtunikule verbaalselt märku alistumisest

ii. Kohtunik peatab võitluse tap-out’I järel

iii. Kohtunik peatab võitluse tehnilise alistumise järel

C) Otsus:

i. Ühehäälne, enamus- ja jagatud otsus

ii. Tehniline otsus

2) Millal võitlus lõppeb? – Otsusega saadud võidud ei loe, kui valik on tehtud sellele, et võitlus lõppeb viimases raundis (3. raundis 3-raundises võitluses või 5. raundis 5-raundises võitluses). Kui võitlus lõppeb raundide vahel võitleja katkestamise või arsti sekkumise tõttu, siis loetakse, et võitlus lõppes sellele eelnenud raundis.

3) Kui pikalt kestab võitlus? – Need turud kaasavad valikuid, kus võitluse pikkust saab ennustada sekundites, minutites või raundides.

4) Minutid: Need turud on jaotatud minutiste vahedega, alustades 0.5-st (0.5, 1.5, 2.5 minutit jne). Kui võitlus lõppeb olukorras, kus minutist on möödas täpselt 30 sekundit (nt 0:30, 1:30, 2:30), siis loetakse, et esimene pool minutit oli läbi saanud ning seega lõppes võitlus järgneva poole minuti sees.

Raundid: Neid turge pakutakse 1 raundi kaupa, alustades 0.5-st (üle/alla 0.5, 1.5, 2.5 raundi jne). Kui võitlus lõppeb täpselt keset raundi (2:30 5-minutises raundis), siis loetakse, et esimene pool raundist oli läbi ja seega oli võitlus jõudnud juba järgmisesse poolde raundist.

9.44.11. Ragbi liiga ja Ragbi liidu Bet Builder

9.44.11.1 Kõik ragbi liiga ja ragbi liidu Bet Builderi panused otsustatakse koos lisaajaga.

9.44.11.2 Kõik teise poolaja turud kaasavad lisaaega, kui see peaks aset leidma.

9.44.11.3 Kõik otsustamata Bet Builderi panused, mis on tehtud katkestatud, edasilükatud või ära jäetud ragbi liiga või ragbi liidu sündmusele tagastatakse, kui sündmus ei jätku 24 tunni jooksul algsest plaanitud algusajast.

9.44.12. Austraalia jalgpalli Bet Builder

9.44.12.1 Kõik Austraalia jalgpalli Bet Builderi panused ostustakse koos lisaajaga.

9.44.12.2 Kõik teise poolaja turud kaasavad lisaaega, kui see peaks aset leidma.

9.44.12.3 Kõik otsustamata Bet Builderi panused, mis on tehtud katkestatud, edasilükatud või ära jäetud Austraalia jalgpalli sündmusele tagastatakse, kui sündmus ei jätku 24 tunni jooksul algsest plaanitud algusajast.

9.44.13. Kriketi Bet Builder

9.44.13.1 Kõik kriketi panused otsustakse tulemuse põhjal, mis oli tavaliste inningute järel mängu tulemus. Bet Builderi panused kriketile ei kaasa lisa-inninguid, Super Overeid, One Over Eliminatoreid või muid meetodeid, mille põhjal viigiliste mängude võitjaid otsustatakse.

9.44.13.2 Kui kriketi mängu kestvust on lühendatud (ühe või enama palli võrra) kas siis ilma või muude faktorite tõttu, siis tagastatakse kõik otsustamata Bet Builderi panused. Selle reegli jaoks on otsustamata panus see, kus panus polnud veel otsustatud enne, kui kinnitati, et mängitakse vähem Overeid.

9.44.13.3 Kõik otsustamata Bet Builderi panused, mis on tehtud katkestatud, edasilükatud või ära jäetud kriketi sündmusele tagastatakse, kui sündmus ei jätku 24 tunni jooksul algsest plaanitud algusajast.


9.45. Fantasy Sport reeglid

9.45.1. Reeglites kasutatavad terminid

9.45.1.1 Osaleja – Kasutaja, kes on kinnitanud oma osavõtmist Fantasy mängus läbi panuse tegemise.

9.45.1.2 Mängija – päriselu isik, kes osaleb päriselu sündmustel ja kelle tulemusest sõltub Osaleja tehtud panuse võit või kaotus. Mängija statistiliste sündmuste pealt määratakse talle igal mängunädalal Fantasy punkte.

9.45.1.3 Fantasy Sport (edaspidi: "Fantasy") – mäng, kus Osaleja loob Mängijatest koosnevaid Fantasy võistkondi, mille eesmärk on teenida võimalikult palju Fantasy punkte, mida antakse vastavalt päriselus toimuvatele statistilistele sündmustele. Võistkonnad pannakse punktide järgi paremusjärjestusse, mille alusel käib võidu ja võidusumma selgitamine.

9.45.1.4 Fantasy punktid (edaspidi: "punktid") – punktid, mida võistkond teenib või kaotab läbi Mängijate statistiliste esituste. Võistkond teenib punkte, kui Mängija tegevus on edukas ning kaotab punkte, kui Mängija tegevus ei ole edukas.

9.45.1.5 Fantasy võistkond (edaspidi: "võistkond") – kooslus Mängijatest, kelle Osaleja on mängus osalemiseks koostanud.

9.45.1.6 Päevane Fantasy Sport (edaspidi: "Päevane Fantasy") – lühikeses formaadis panuse struktuur, milles tulemus selgub valitud Mängijate ühest mängust valitud mängunädalal.

9.45.1.7 Hooaja Fantasy Sport (edaspidi: "Hooaja Fantasy") – pikas formaadis panuse struktuur, mis kestab enam kui ühe mängunädala ning mille mängunädalate vahel võib Osaleja oma võistkondades muudatusi teha. Sellise panuse võit ja võidusumma selgub Mängijate tulemuslikkusest läbi mänguhooaja.

9.45.1.8 Mängunädal – piiratud ajavahemik, mille jooksul mänge mängitakse. Valides mängu detailidest “Kohtumised” on võimalik näha, millised mängunädalad sinna alla kuuluvad ja millised mängud iga mängunädala moodustavad.

9.45.1.9 Sisseost – panus, mille kasutaja maksab selle eest, et mängus osaleda.

9.45.1.10 Auhinnafond – võidusumma, mis makstakse kõige täpsemalt ennustanud Osalejatele. Võidusummaks võib teatud juhtudel olla ka Sisseost kõrgema panusega mängule.

9.45.1.11 Detailsed reeglid, mängude kestvus ja formaat on kättesaadavad kui nupust Detailid.

9.45.2. Fantasy võistkonna koostamine

9.45.2.1 Kasutaja peab oma võistkonda mängijaid valides arvestama antud mängu reeglite ja piirangutega.

9.45.2.2 Detailsetes reeglites võib olla sätestatud võistkonna koostamisele teatud piirangud virtuaalse eelarve näol, mille piires kasutaja peab mängijaid valima.

9.45.2.3 Kui Mängijate valikule kehtib virtuaalne eelarve, siis tuleb kasutajal Fantasy keskkonnas valida mängijaid nii, et valitud mängijate virtuaalne hind mahub virtuaalsesse kogueelarvessse. Mängijate virtuaalse hinna määrab OlyBet ja see võib olla ajas muutuv. Virtuaalsed hinnad on määratud OlyBeti poolt nii, et mängijad, kellelt oodatakse rohkem fantasy punkte, on kõrgema hinnaga.

9.45.2.4 OlyBet võib valikus olevaid mängijaid muuta ka pärast panustamise avamist Osalejatele, kui selgub, et valikus on liigseid või puuduvaid mängijaid.

9.45.2.5 Osaleja võib oma võistkonnas muudatusi teha kuni mängu alguseni.

9.45.2.6 Sama mängija võib kuuluda mitmesse erinevasse Fantasy võistkonda.

9.45.2.7 Hooaja Fantasy puhul võivad reeglid lubada Osalejal kahe mängunädala vahel võistkonna mängijatevalikus muudatusi teha. Muudatuste tegemine võib tähendada punktide vähendamist või virtuaalse eelarve vähendamist. See on täpsustatud detailsetes reeglites ja kommunikeeritud muudatuste tegemise käigus.

9.45.3. Fantasy punktide teenimine

9.45.3.1 Igal mängunädalal teenib või kaotab võistkond antud mängunädalaks valitud mängijate statistiliste esituste põhjal punkte.

9.45.3.2 Statistiliste sündmuste puntkiarvestusega saab tutvuda oma Fantasy võistkonna vaates, kasutades selleks nuppu "Punktiarvestus”.

9.45.3.3 Punktiarvestus sõltub detailsetest reeglitest ja spordialast.

9.45.3.4 Sõltuvalt mängust võivad olla kasutusel reeglid, mis võimendavad üksikute mängijate teenitud punkte. See on samuti välja toodud detailsetes reeglites. Näide: tihti tuleb kasutajal määrata võistkonna luues või muutes roll "Kapten", kelle punktidele on määratud suurendatud kordaja.

9.45.4. Auhindade jaotamine

Võidusummade suurus sõltub üldjuhul võistkondade arvust, kuid võib ka olla osaliselt või täielikult garanteeritud OlyBet’i poolt. Võidusummade suurused on välja toodud detailsetes reeglites.

9.45.5. Kohtade jaotus võrdsete punktide korral

9.45.5.1 Päevases Fantasys saab võrdsete punktide korral kõrgema koha Võistkond, kes kulutas oma valitud koosseisule kõige väiksema summa oma virtuaalsest eelarvest.

9.45.5.1.1 Erandiks on jälituse stiilis mäng, kus kõrgema koha saab Võistkond, kelle mängijad teenisid enim punkte (kaasaarvatud "Kapteni boonus").

9.45.5.1.2 Kui selle tulemusena Võistkonnad ikka võrdseks jäävad, siis määratakse võrdsetele Võistkondadele võidusummaks nende omavaheline keskmine.

9.45.5.1.3 Kui auhinnaks on pääs kõrgemale mängule, siis asendatakse see võrdsete Võistkondade puhul rahalise auhinnaga.

9.45.5.1.4 Hooaja Fantasys võrdsete punktide korral kohtade jaotust ei toimu ning samadel punktidel lõpetanud Võistkondade võidusumma jagatakse nende vahel võrdselt.

9.45.6. Sündmuste edasilükkumised, katkestamised ja ärajäämised ning tehnilised probleemid

9.45.6.1 Juhul, kui mängu osaks on päriselu sündmus, mis on edasilükatud, katkestatud või ära jäetud, siis kehtivad erinevad reeglid vastavalt spordile, millega saab detailsemalt tutvuda sektsioonis “Abi”.

9.45.6.2 Kui OlyBet’i mängukeskkonda tabab suurem tehniline probleem, mille tagajärjel on vaja mänge tühistada, siis tühistatakse ja tagastatakse kõik panused. Väiksemate tehniliste probleemide puhul, mis ei takista mängukogemust liialt, jätkub mäng tavalisel moel. See, kas tehniline probleem on suurem või väiksem, jääb OlyBet’i otsustada.

9.45.6.3 Kui mängud tühistatakse tehnilise või mõne välise põhjuse tõttu (päriselu sündmuste ärajäämine, edasilükkamine või katkestamine), saavad Osalejad panuse tagastuse 3 tööpäeva jooksul pärast mängude tühistamist.

9.45.7. Tulemuste allikas ja kontroll

9.45.7.1 Mängukorraldaja saab tulemusi erinevalt statistikapakkujatelt.

9.45.7.2 Osaleja näeb oma Võistkondadesse valitud Mängijate teenitud punkte Võistkonna vaates. Mängukeskkonnas Mängija peale vajutades on võimalik näha detailset infot selle kohta, milliste statistiliste näitajate pealt Mängija täpselt ja kui palju punkte teenis.