Privaatsuspoliitika

OlyBet klientide isikuandmete töötlemise teavitus

Kehtiv alates: 09.03.2023

1.     Üldsätted

1.1.   Käesolev teavitus selgitab klientide isikuandmete töötlemist OlyBeti mängukeskkonnas veebilehtedel www.olybet.ee ja www.olybet.eu ja klientide õigusi seoses isikuandmete töötlemisega.

1.2.   Isikuandmete vastutav töötleja on OB Holding 1 OÜ (edaspidi OLYBET) registrikoodiga 14975047, aadressiga Pronksi 19, Tallinn 10124, Eesti, +3726671250, [email protected].

1.3.   OLYBET andmekaitsespetsialisti kontaktid on: [email protected], +372 667 1250, Pronksi 19, Tallinn 10124.

1.4.   OLYBET rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta isikuandmeid loata juurdepääsu, ebaseadusliku avalikustamise, juhusliku kaotsimineku, muutmise, hävitamise või muu ebaseadusliku töötlemise eest. Vajalike organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmete rakendamist nõuame ka oma koostööpartneritelt, kellele kooskõlas käesolevate tingimustega isikuandmeid edastame. Küll aga isegi igasuguste asjakohaste tehniliste ning korralduslike kaitsemeetmete kasutamisel jäävad alles riskid, et isikuandmete töötlemisega seotud rikkumine võib aset leida näiteks küberründe, elektrikatkestuse, tarkvaravea või mõne andmetele ligi pääseva isiku pahatahtliku tegevuse tulemusel. Sel juhul rikkumise tuvastamisel teeme kõiki mõistlikke pingutusi, et minimeerida klientidele tulenevat riski.

1.5.   Isikuandmete töötlemise sätted võivad sisalduda ka kliendi ja OLYBET vahel sõlmitud lepingutes. Sellisel juhul kohaldatakse sätete omavahelise vastuolu korral lepinguga kokkulepitut.

1.6.   Kui OLYBET muudab isikuandmete töötlemise teavitust, siis avaldab ta uuendatud versiooni oma kodulehel www.olybet.ee ning www.olybet.eu.

2.     Kliendi õigused tema isikuandmete töötlemisel

2.1.   Kliendil on õigus saada teavet kas OLYBET töötleb tema isikuandmeid ning juhul kui töötleb, saada eelnimetatud andmetest koopia.

2.2.   Kliendil on õigus nõuda teda puudutavate ebaõigete isikuandmete parandamist.

2.3.   Kliendil on õigus igal ajal tagasi võtta isikuandmete töötlemise nõusolek (nt otseturunduse nõusolek), kui töötlemine põhineb nõusolekul. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.

2.4.   Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist. OLYBET saab kustutada andmed, mida töödeldakse nõusoleku või õigustatud huvi alusel, kui OLYBET huvid ei kaalu üle kliendi huve. Kustutamise õigus ei kohaldu andmetele, mida töödeldakse seadusliku kohustuste täitmiseks või lepingu alusel, kuni seadusest tulenev kohustus või lepingust tulenev kohustus kehtib.

2.5.   Kliendil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete (eelkõige õigustatud huvil põhinevale) töötlemisele ning piirata oma isikuandmete töötlemist, kui see on põhjendatud.

2.6.   Kliendil on õigus saada tema isikuandmeid, mida ta on ise esitanud nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, struktureeritult ja masinloetaval kujul (kui see on tehniliselt võimalik) teistele ettevõtetele edastamiseks.

2.7.   Kliendil on õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsioonile esitades see e-kirjaga aadressile [email protected] või minnes Tatari 39, Tallinn.

3.     Töödeldavad isikuandmed ning nende allikad

3.1.   OLYBET töötleb järgnevaid kliendi isikuandmeid:

3.1.1.Kasutajakonto registreerimise andmed: eesnimi, perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, e-maili aadress, elukoha riik, telefoninumber.

3.1.2.Kliendi isikusamasuse tuvastamise andmed: isikut tõendava dokumendi nimetus, dokumendi number, väljaandmise- ja kehtimise aeg, dokumendi koopia, isikuandmete kontrolli tulemus EMTA enesevälistuse nimekirjast, sanktsioneeritud isikute nimekirjast ja OLYBET kasiinokeeldude nimekirjast, elukohariik, elukoha aadress.

3.1.3.Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise (AML) andmed: eesnimi, perekonnanimi, kasutaja ID, isikukood või sünniaeg- ja koht, kodune aadress, teave riikliku tausta kohta, teadaolevate rahaliste vahendite allikas ja päritolu, ametikoht, isikut tõendava dokumendi koopia, avalikest andmekogudest pärinevad muud andmed isiku vara kohta;

3.1.4.Mängimise andmed: enesevälistuse andmed, hasartmängu mängimise piirangu andmed, kasutaja ID, panuse ID, valuuta, panuse summa, konto hetkeseis, mängu ID, kaupmehe ID, panuse tüüp, panuse olek, eeldatav maksimaalne võidusumma, tulemuste selgumise kuupäev, võidusumma, väljamakse summa, sisselogimise andmed, IP-aadress, mängukeskkonna kasutamise alustamise ja lõpetamise kellaaeg ja kuupäev;

3.1.5.Rahaülekande andmed: eesnimi, perekonnanimi, pangakonto IBAN või maksekaardi 4-viimast numbrit, ülekande või kaardimakse summa, tehingu koht ja aeg.

3.1.6.Turunduse andmed: email ja/või mobiiltelefoni number, suhtluskeel, toote/teenuse eelistus, otseturunduse nõusolek, sõnumi sisu, sõnumi kuupäev ja kellaaeg.

3.1.7.Suhtluse andmed: kasutaja ID, sõnumi ajatempel, sõnumi sisu, kasutaja kontaktandmed.

3.1.8. Külastuse andmed: IP-aadress (sealhulgas IP-aadressil põhinev asukoht), internetiteenuse pakkuja, suunaja URL, kuupäev, kellaaeg, pääsutõend, seansivõti, veebisirvija tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem, edastatud andmete kogus ja olek, MAC-aadress;

3.1.9. Küpsiste andmed: OLYBET kasutab veebilehtedel küpsiseid, et veebilehti ja nende funktsioone optimeerida. Veebiküpsised võivad koguda isikuandmeid. Täpsema teabe saamiseks tutvuge OLYBETi küpsiste teatisega.

 

3.2.   OLYBET ei töötle kliendi eriliiki isikuandmeid (andmeid rassi või etnilise kuuluvuse, usuliste või filosoofiliste veendumuste, seksuaalelu, seksuaalse sättumuse, poliitiliste vaadete, ametiühingusse kuulumise kohta, teavet teie tervise kohta ning geneetilisi ja biomeetrilisi andmeid).

3.3.   Sõltuvalt töötlemise eesmärgist ja laadist, kogub OLYBET kliendi isikuandmeid nii kliendilt endalt, kliendi internetiteenuse pakkujalt, avalikult kättesaadavatest allikatest ning kolmandatelt osapooltelt nagu riigiasutused, riiklikud andmebaasid, makseteenuse pakkujad, e-rahakoti teenuse pakkujad, pangad, ning riikliku taustaga isikute (PEP) ja sanktsioonide kontrolli andmebaasi vahendaja Acuris Risk Intelligence LTD.

4.     Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused ja töötlemise eesmärgid

4.1.   Kliendi isikuandmete töötlemise õiguslikud alused on: õigusaktist tulenevate kohustuste täitmine, lepinguliste kohustuste täitmine, andmesubjekti nõusolek ja OLYBETi õigustatud huvi.

4.2.   Kliendi isikuandmete töötlemise eesmärgid on: kliendi registreerimiskohustuse täitmine, kliendi isikusamasuse tuvastamise kohustuse täitmine, kliendi rahalise tehingu registreerimiskohustuse täitmine, „tunne oma klienti“ nõude täitmine, hasartmänguteenuse osutamine, OLYBET teenuste/toodete turustamine, kliendi tagasiside käitlemine, kliendi riskiprofiili määramine, kliendibaasi laiendamine, kliendi lojaalsuse kasvatamine ja lisaväärtuse pakkumine, pokkeri edetabeli pidamine, OLYBET ressursside juhtimine, mängukeskkonna ja veebilehe parendamine, tööprotsesside ja töötajate kontroll, pettuste ennetamine ja avastamine, OLYBET dokumentide arhiveerimine, vilepuhumise teadete käitlemine.

4.3.   Andmete töötlemisel, mis sooritatakse õigusaktist või lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks on klient kohustatud kõnealuseid isikuandmeid esitama. Andmete esitamata jätmisel puudub OLYBET’l võimalus täita lepingut või seadusest tulenevat kohustust, mistõttu piiratakse kliendi võimalust tarbida pakutavaid teenuseid.

4.4.   Kui OLYBET töötleb isikuandmeid õigustatud huvi alusel, siis on ta hinnanud, et tema õigustatud huvi isikuandmete töötlemiseks teatud eesmärkidel kaalub üles kliendi huvid ja õigused.

5.     Profiilianalüüs ja automaatsete otsuste tegemine

5.1.   Profiilianalüüsi kasutatakse järgnevates protsessides ja loogika alusel:

5.1.1.OlyBeti ja Olympic Casino pakutavate teenuste/toodete turundamisel arvestades klientide külastuste, kasutatavate teenuste ja mängude mahtu.

5.1.2.Kliendi riskiprofiili määramine arvestades kliendi viimase 365 päeva külastuste, mängu ja maksete statistikat. Riskiprofiili alusel võib OLYBET küsida tõendusmaterjale kliendi sissetulekute kohta, nende esitamata jätmisel on OLYBET-l õigus piirata kliendi ligipääsu mängukeskkonnas pakutavatele teenustele.

5.2.   Automaatseid otsuseid kasutatakse järgnevates protsessides ja loogika alusel:

5.2.1.teie isikusamasuse tuvastamine ja mängukeskkonnale juurdepääsu võimaldamise kontrollimine veebilehtedel kasutajakonto avamisel. Veebilehtedel mängukeskkonna kasutajaks registreerumisel kontrollime automatiseeritult, kas te vastate kasutajakonto avamiseks ja mängukeskkonnale juurdepääsu saamiseks kehtestatud nõuetele. Automatiseeritud otsuse tegemine hõlmab teie isikuandmete analüüsimist, muuhulgas teie sünniaja (vanus), isikukoodi, kodakondsuse, enesevälistuse andmete ja hasartmängu mängimise piirangu andmete töötlemist. Automatiseeritud otsuse tulemusena kinnitatakse või keeldutakse teie kasutajakonto avamisest ja mängukeskkonnale juurdepääsu võimaldamisest;

5.2.2.kasutaja maksetehingute kontrollimine: kohalduvatest õigusaktidest tulenevalt on OLYBET kohustatud kontrollima, kas teie maksekonto andmed vastavad andmetele, mille esitasite mängukeskkonna kasutamiseks. Automatiseeritud otsuse tegemine hõlmab eelkõike teie pangakontoga seonduvate andmete töötlemist (nimi, arveldusarve number). Vastavad andmed on tavaliselt teie või makseteenuse pakkuja poolt meile otse edastatud. Automatiseeritud otsuse tulemusena kinnitatakse või keeldutakse teile või teie kasutajakontole raha ülekandmisest;

5.2.3.  riski- ja vastavushinnang spordi reeglite ning mängukeskkonna muude reeglitega: vastavalt spordiennustuse reeglitele ei luba OLYBET klientide vahelist koostööd ning seega võtab aktiivseid meetmeid, et tõkestada skriptide, robotprogrammide ja muude ausa mängu reegleid rikkuvate seadmete ja meetodite kasutamist. Ausa mängu reeglite rikkumise ja mittevastavuse tõkestamiseks analüüsime teie tegevusi veebilehtedel ja mängukeskkonnas. Analüüsimisel tugineme peamiselt külastuse andmetele ja mängimise andmetele nagu on määratletud ülal punktides 3.1.4 ja 3.1.7. Nimetatud andmeid võrdleme andmetega, mida oleme varasemalt kogunud või saanud kolmandast osapoolest teenusepakkujalt teie või teie seadme kohta. Automatiseeritud otsuste tulemusena võib OLYBET ja/või kaasatud mänguteenuse pakkuja (kes töötleb vastavaid andmeid koondatud kujul, mis põhineb üksnes kasutaja-ID-l) piirata juurdepääsu mängukeskkonna funktsioonidele (näiteks tühistada samalt IP-aadressilt või jagatud aadressilt tehtud korduvaid panuseid, piirata maksimaalsete panuste summasid või rakendada muid meetmeid), kui analüüs tuvastab riski või reeglite rikkumise;

5.2.4.pettuste tuvastamine: kohalduvad õigusaktid kohustavad OLYBETi tuvastama ja tõkestama rahapesu ning pettusega seotud tegevusi.  Sel eesmärgil võrdleb OLYBET või pettuste tõkestamise teenuse pakkuja teie seadme võrguidentifikaatoreid (näiteks külastuse andmeid ja küpsiste andmeid, nagu on määratletud punktides 3.1.7. ja 3.1.9.) ning mängimise andmeid (vt ülal punkt 3.1.4.) sarnaste eelnevalt kogutud andmetega teie või teie seadme kohta, mida olete veebilehtede külastamiseks kasutanud. Kui tuvastatakse teie kasutajakonto seos pettuste või rahapesuga võib OLYBET automatiseeritud otsuse tulemusena piirata ligipääsu mängukeskkonnale (näiteks blokeerida või seada kasutamiskeeld kasutajakontole).

5.2.5. Üldjuhul tehakse punktis 5.2 kirjeldatud automatiseeritud otsused inimsekkumiseta. Punktides 5.2.3 ja 5.2.4 määratletud otsuste tegemise puhul on teil õigus otsesele isiklikule kontaktile; õigus otsuse suhtes oma seisukohti väljendada ja õigus otsus vaidlustada.

6.     Isikuandmete edastamine

6.1.   Teenuste osutamiseks ja/või oma juriidiliste kohustuste täitmiseks kasutab OLYBET isikuandmete volitatud töötlejatena koostööpartnereid, kes töötlevad andmeid OLYBET poolt antud juhiste alusel ning ulatuses.

6.2.   Isikuandmete töötlemisel edastab OLYBET teie isikuandmeid järgnevatele vastuvõtjatele, kes võivad olla nii vastutavad kui ka volitatud töötlejad: mänguteenuse pakkujad (üksnes kasutaja ID ning IP-aadress), riigiasutused, kohtud, pangad, audiitorid ja juriidilised nõustajad, kindlustusettevõtted, analüüsiteenuse osutajad, pettuste avastamise ning ennetamise teenuste osutajad, kliendi isikusamasuse tuvastamise teenuste osutajad, küsimustiku teenuste osutajad, arhiveerimisteenuse osutajad, info edastamise ja suhtlusteenuse osutajad, PEP ja sanktsioonide kontrolli andmebaasi vahendajad, pokkeriturniiri haldamise tarkvara pakkujad, voogedastusteenuse vahendajad, vilepuhumise platvormi haldajad.

6.3.   Kui andmeid töötlev OLYBETi koostööpartner asub väljaspool Euroopa Liitu, siis isikuandmete edastamisel kasutatavad kaitsemeetmed on: vastuvõtja riigi piisav andmekaitse tase vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele või koostöölepingus Euroopa Komisjoni poolt väljatöötatud standardsete andmekaitseklauslite kasutamine (tutvumiseks vajuta vastavale lingile).

6.4.   Kliendiandmete kaasvastutav töötleja on OLYBETiga samasse gruppi kuuluv Olympic Casino operaator Olympic Entertainment Group AS (aadress Pronksi 19, Tallinn 10124, Eesti, +3726671250, [email protected]), kellega OLYBET töötleb kliendiandmeid teenuste/toodete turustamise, kliendi riskiprofiili määramise ning OLYBETi ressursside juhtimise eesmärgil. Poolte vahel on selleks sõlmitud vastavasisuline leping.

7.     Isikuandmete säilitamise tähtajad

7.1.   Kliendi isikuandmete säilitamine kestab kuni töötlemise eesmärkide saavutamiseni või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseni.

7.2.   Vastavalt õigusaktidele peab OLYBET säilitama registreerimise, tuvastamise, AML  ning mängimise andmeid vähemalt 5 aastat peale kliendi viimast sisselogimist. Üldjuhul 5 aasta möödumisel kliendi isikuandmed kustutatakse kasutajakontolt, kuid isikustamata kujul mängimise andmed jäävad alles. Kui isikuandmeid ei kustutata 5 aasta möödumisel viimasest sisselogimisest, on OLYBET hinnanud, et tal on õigustatud huvi kas kõiki või osasid andmeid säilitada, kuid sellisel juhul ei säilita OLYBET asjakohaseid andmeid kauem kui neid on OLYBETil vaja oma õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks.