Olybeti Veebilehtede Isikuandmete Kaitse Teatis

1              Üldist

1.1          Seda veebilehte haldab Olympic Entertainment Group AS (edaspidi: OEG või meie). OEG mõistab teie eraelu puutumatuse olulisust ja tegeleb pühendunult isikuandmete kaitsega. Käesolevas isikuandmete kaitse teatises (edaspidi: Teatis) selgitatakse põhimõtteid, mida OEG järgib andmete kogumisel ja kasutamisel, kui te külastate veebilehti www.olybet.ee ja www.olybet.eu (edaspidi: Veebilehed) ning kasutate Veebilehtedel olevaid hasartmänguteenuseid (edaspidi: Teenus).

1.2          OEG töötleb teie isikuandmeid antud Teatises sätestatud viisil ja kooskõlas kohalduvate õigusaktidega, sealhulgas kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega (2016/679) ja Eesti Vabariigi isikuandmete kaitset puudutavate õigusaktidega, mis kohalduvad Teatise punktis 2 toodud vastutava töötleja suhtes.

2              Isikuandmete Vastutav Töötlejad

2.1          Teatise punktis 5 toodud isikuandmete töötlemise puhul on teie isikuandmete vastutavaks töötlejaks:

Olympic Entertainment Group AS
Registrikood: 14437516
Aadress: Pronksi tn 19, 10124, Tallinn, Eesti
E-post: [email protected]

3              Andmekaitseametnik

3.1          Te võite ühendust võtta OEG andmekaitseametnikuga, et saada rohkem teavet isikuandmete töötlemise kohta. OEG andmekaitseametniku kontaktandmed on järgnevad:

Aadress: Pronksi tn 19, 10124, Tallinn, Eesti
E-post: [email protected] / [email protected]

4              OEG kogutavate ja töödeldavate isikuandmete kategooriad ja allikad

4.1          Isikuandmed on teave, mille abil on otseselt või kaudselt võimalik teie kui füüsilise isiku kordumatu tuvastamine, kontakteerumine või asukoha kindlaksmääramine (edaspidi: Isikuandmed). Kogutud Isikuandmete allikas oleneb sellest, kuidas te meie Veebilehti ja Teenuseid kasutate.

4.1.1      Registreerumisel kogutud andmed. Veebilehel registreerumisel töötleb OEG järgmisi Isikuandmeid: e-posti aadress, elukohariik, telefoninumber jne (edaspidi: Registreerumise Andmed).

Allikas: Isikuandmed, mis te registreerumisel otse OEGle edastate.

4.1.2      Kontrollimise andmed. Registreerumise lõpuni viimiseks ja Teenuse kasutamiseks vajalike nõuete täitmise kontrollimiseks töötleb OEG järgmisi Isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, isikukood, isikut tõendava dokumendi liik, number, kehtivus ja dokumendi koopia (kui valite isikusamasuse kontrollimise dokumendifoto abil), kodune aadress ja kodakondsus jne (edaspidi: Kontrollimise Andmed).

Allikas: Isikuandmed, mis te registreerumisel otse OEGle edastate ja Isikuandmed, mis saavad meile teatavaks kontrollteenuse pakkujate kaudu.

4.1.3      Rahapesuvastaste meetmete võtmiseks vajalikud andmed. Selleks, et tuvastada kas te ise või mõni teie pereliikmetest on riikliku taustaga isik, töötleb OEG järgmisi Isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, isikukood või sünniaeg- ja koht, kodune aadress, teave riikliku tausta kohta, teadaolevate rahaliste vahendite kogusumma, ametikoht, isikut tõendava dokumendi koopia jne (edaspidi: AML Andmed).

Allikas: Isikuandmed, mis te vajadusel otse OEGle edastate.

4.1.4      Hasartmängude andmed. Teenuse osutamiseks töötleb OEG järgmisi andmeid: enesevälistuse andmed, hasartmängu mängimise piirangu andmed, kasutaja ID, panuse ID, valuuta, panuse summa, konto hetkeseis, mängu ID, kaupmehe ID, panuse tüüp, panuse olek, eeldatav maksimaalne võidusumma, tulemuste selgumise kuupäev, võidusumma, väljamakse summa, sisselogimise andmed, IP-aadress, Teenuse kasutamise alustamise ja lõpetamise kellaaeg ja kuupäev jne (edaspidi: Hasartmängude Andmed).

Allikas: Isikuandmed, mis te meile Teenust kasutades edastate ja mis on kogutud Teenuse osutamisega seotult OEGle kättesaadavatest andmebaasidest, näiteks hasartmängu mängimise piirangutega isikute nimikirjast (HAMPI).

4.1.5      Rahaülekannete andmed. Teenusega seotud rahaülekannete alustamiseks töötleb OEG järgmisi andmeid: eesnimi, perekonnanimi, arvelduskonto number, ülekantava summa suurus jne (edaspidi: Rahaülekannete Andmed).

Allikas: Isikuandmed, mis te edastate rahaülekande tegemise taotlemisel ja mis on saadud makseteenuse pakkujatelt.

4.1.6      Suhtluse andmed. Kui te suhtlete OEGga veebilehel oleva vestlusroboti, e-posti või kaebuse esitamise teel, töötleb OEG järgmisi Isikuandmeid: teie sõnumi sisu, e-posti aadress või sotsiaalmeedia kontaktandmed jne (edaspidi: Suhtluse Andmed).

Allikas: Isikuandmed, mis te otse OEGle edastate.

4.1.7      Tehnilised andmed. Veebilehtede külastamisel töötleb OEG järgmisi andmeid: IP-aadress, sealhulgas IP-aadressil põhinev asukoht, internetiteenuse pakkuja, suunaja URL, kuupäev, kellaaeg, pääsutõend, seansivõti, veebisirvija tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem, edastatud andmete kogus ja olek, MAC-aadress (edaspidi: Tehnilised Andmed).

Allikas: Veebilehe sirvimise ajal loob Veebileht ise või kogub teie seadmest Tehnilisi Andmeid automaatselt.

4.1.8      Turunduslikud andmed. Turunduslikel eesmärkidel töötleb OEG järgmisi Isikuandmeid: e-posti aadress, telefoninumber, teie eelistused (edaspidi: Turunduslikud Andmed).

Allikas: Isikuandmed, mis te Teenust kasutades otse või vahendatult, näiteks veebiküpsiste kaudu, OEGle edastate.

4.1.9      Veebiküpsiste andmed. OEG kasutab Veebilehtedel veebiküpsiseid, et Veebilehti ja nende funktsioone optimeerida. Veebiküpsised võivad koguda Isikuandmeid. Täpsema teabe saamiseks tutvuge OEGi Veebiküpsiste Teatisega (edaspidi: Veebiküpsiste Andmed).

4.2          Kui te vajaminevat teavet ei esita, ei ole OEGl võimalik teie kasutajakontot avada, Teenust osutada või täita muid Teatise punktis 5 toodud eesmärke.

5              Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

5.1          Isikuandmete töötlemise õiguslik alus sõltub sellest, mis eesmärgil ja millega seoses OEG Isikuandmeid kogub. Selguse tagamiseks oleme kõik Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja kategooriad kokku koondanud järgmiste õiguslike aluste alla: õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmine, lepingu täitmine, OEG õigustatud huvi ja teie nõusolek.

5.2          Kui Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on:

5.2.1      õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmine, tähendab see, et OEG on õigusaktidest tulenevalt kohustatud teatud Isikuandmeid töötlema. Antud juhtudel ei ole meil võimalik otsustada, milliseid Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse, kuna see on määratletud kohaldatavates õigusaktides;

5.2.2      lepingu täitmine, tähendab see Isikuandmete töötlemist teiega sõlmitud lepingu täitmiseks ehk lepingute üldreeglid ja õnnemängude reeglid ja spordiennustuse reeglid, millega nõustumise kinnitasite Teenuse kasutamiseks registreerumisel;

5.2.3      OEG õigustatud huvi, peetakse sellega eeskätt silmas eesmärki Veebilehti ning OEG äritegevust täiustada. Õigustatud huvi kui õigusliku aluse kasutamise kohta käiv täpsem teave on toodud alljärgnevas tabelis;

5.2.4      teie nõusolek, tähendab see eeskätt, et teie Isikuandmeid töödeldakse üksnes juhul, kui olete andnud oma nõusoleku, näiteks tõhusa kasutajakogemuse tagamise eesmärgil, mis saavutatakse Teenust kohandades. Teie nõusolekuta ei oleks võimalik Teenust teie eelistustele vastavaks muuta.

5.3          Järgnevalt on toodud näitlik nimekiri Isikuandmete töötlemise eesmärkidest, mis on seotud konkreetsete Isikuandmete kategooriate ja andmete töötlemise õiguslike alustega:

Andmete töötlemise eesmärk

Andmete töötlemise eesmärgi õiguslik alus

Andmete töötlemise eesmärgiga seotult kasutatavad isikuandmete kategooriad

Teile turundusliku teabe edastamine e-posti, lühisõnumi või telefoni teel; turundusliku teabe sisu kohandamine teie eelistustele vastavaks

Teie nõusolek, mille andsite "Teavituste seaded" lehel eelistusi valides; teie nõusolek teatud veebiküpsiste kasutamiseks.

Turunduslikud Andmed; Veebiküpsiste Andmed

Veebilehel kasutajakonto avamine

OEGga sõlmitud lepingu täitmine.

Registreerumise Andmed

Isikusamasuse ja vanuse kontrollimine

Õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmine, mis tuleneb Eesti Vabariigi hasartmänguseaduse paragrahvi 53 lõike 1 punktidest 1 ja 2.

Kontrollimise Andmed

Riikliku taustaga isikute tuvastamine ja registreerimine

Õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmine, mis tuleneb Eesti Vabariigi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse paragrahvi 20 lõike 1 punktist 5.

AML Andmed

Teie tehtud panuste, panuste tegemiseks meile üle kantud rahasummade, tagasimaksete ja teile tehtud väljamaksete dokumenteerimine.

Õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmine, mis tuleneb Eesti Vabariigi hasartmänguseaduse paragrahvi 53 lõike 1 punktist 4.

Kontrollimise Andmed, Hasartmängu Andmed

 

Enesevälistuse kontrollimine Maksu- ja Tolliameti registrist

Õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmine, mis tuleneb Eesti Vabariigi hasartmänguseaduse paragrahvi 39 lõikest 8.

Keelatud kliendi staatuse kontrollimine OEG keelatud isikute registrist

Õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmine, mis tuleneb Eesti Vabariigi hasartmänguseaduse paragrahvi 33 lõikest 1 ning teie ja OEG vahel sõlmitud lepingust.

Teenuse kasutamise alustamise ja lõpetamise registreerimine (Teenuse keskkonda sisselogimine)

Õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmine, mis tuleneb Eesti Vabariigi hasartmänguseaduse paragrahvi 53 lõike 1 punktist 3.

Mängimise kestuse ning tehtud panuste ja võidusummade kohta käiva teabe registreerimine ja kuvamine

Õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmine, mis tuleneb Eesti Vabariigi hasartmänguseaduse paragrahvi 55 lõikest 4.

Veebilehtede ja Teenuse täiustamine, kohandamine (eelistused) ja arendamine

OEG õigustatud huvi arendada ja täiustada Veebilehti, Teenust ja kasutajakogemust tavapärase äritegevuse käigus

Tehnilised Andmed, Veebiküpsiste Andmed, Suhtluse Andmed

Klienditoe ning teie ja OEG vahelise suhtluse võimaldamine; klientidelt saadud tagasiside talletamine ja haldamine

OEG õigustatud huvi pakkuda tõhusat kliendisuhete haldust

Suhtluse Andmed

Makseteenuse pakkuja vahendusel või arvelduskontolt rahaülekannete tegemine Teenuse kasutajakontole.

OEGga sõlmitud lepingu täitmine

 

Hasartmängu Andmed, Rahaülekannete Andmed

Võidusumma väljamakse tegemine teie arvelduskontole

Arvelduskonto andmete ja Teenuse kasutajakonto andmete vastavuse kontrollimine

Õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmine, mis tuleneb Eesti Vabariigi hasartmänguseaduse paragrahvi 53 lõike 1 punktidest 5 ja 6.

Kontrollimise Andmed, Rahaülekannete Andmed, Registreerumise Andmed

Klientide tehtud suuremate kui 2000-euroste tehingute jälgimine ja registreerimine vastavalt rahapesuvastaste meetmete nõuetele

Õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmine, mis tuleneb Eesti Vabariigi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse paragrahvi 19 lõikest 3.

Kontrollimise Andmed

Suuremate kui 32 000-euroste tehingute puhul Eesti rahapesu andmebüroo teavitamine

Õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmine, mis tuleneb Eesti Vabariigi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse paragrahvi 49 lõikest 3.

Veebilehtedel ja Teenuses esinevate tõrgete diagnostika ja parandamine

OEG õigustatud huvi tagada andmeturve ning tõkestada Veebilehtede ja Teenusega seotud pettuseid, sealhulgas tagada Veebilehtede ja Teenuse korrapärane toimimine

Tehnilised Andmed, Hasartmängu Andmed, AML Andmed, Kontrollimise Andmed

Veebilehtede ja Teenuse kasutamisega seotud statistiliste andmete analüüsimine

OEG õigustatud huvi analüüsida äritegevuse arendamise eesmärgil Veebilehtede ja Teenuse toimimist

Tehnilised Andmed, Veebiküpsiste Andmed, Hasartmängu Andmed

Andmete edastamine eraldiseisvatele vastutavatele töötlejatele verifitseerimisteenuste, makseteenuste ning pettuste ennetamise/ärahoidmisega seotud teenuste saamise eesmärgil

OEG õigustatud huvi avastada ning ära hoida kelmuseid, kahtlaseid ning kelmusele viitavad tegevusi, mis seonduvad Veebilehtede ja Teenusega

Tehnilised Andmed, Veebiküpsiste Andmed, Kontrollimise Andmed, Rahaülekannete Andmed

Kasiino, pokkeri ja spordiennustuste keskkonna Interneti vahendusel kättesaadavaks tegemine

OEGga sõlmitud lepingu täitmine

Registreerumise Andmed, Kontrollimise Andmed, AML Andmed, Hasartmängu Andmed, Rahaülekannete Andmed, Suhtluse Andmed, Tehnilised Andmed, Turunduslikud Andmed, Veebiküpsiste Andmed

Volitamata sekkuva tarkvara, seadmete ja meetodite tuvastamise ja ennetamise (k.a. automatiseeritud otsuseid ja vahendeid kasutades) abil Veebilehtede ja Teenuse turvalisuse tagamine

OEG õigustatud huvi tagada andmetöötluse, Veebilehtede ja Teenuse turvalisus

OEGi kontsernisisesed andmeedastused

OEG õigustatud huvi kasutada jagatud haldustaristut, sealhulgas andmesäilitust

Isikuandmeid sisaldavate materjalide säilitamine OEGi varundussüsteemides

OEG õigustatud huvi tagada andmetöötlusprotsesside turvalisus

 

5.4          Võime teie Isikuandmeid töödelda ülaltoodust muudel eesmärkidel eeldusel, et OEG avaldab teile andmete töötlemise ja kasutamise eesmärgi õigeaegselt ning te nõustute Isikuandmete töötlemisega kõnealusel viisil, andmete töötlemise uute eesmärkide jaoks esineb muu õiguslik alus või andmete töötlemise uus eesmärk vastab eeltoodud esialgsetele eesmärkidele.

6              Automatiseeritud otsuste tegemine ja profiilianalüüs

6.1          Veebilehtede sirvimise ja Teenuse kasutamise käigus võib OEG teatud juhtudel teie Isikuandmeid automaatselt töödelda ja Isikuandmete põhjal automatiseeritud otsuseid teha. Antud automatiseeritud otsused võivad mõjutada sisu kuvamist ja juurdepääsu Teenusele või selle osadele.

6.2          Järgmistel juhtudel võime kasutada automatiseeritud otsuste tegemist õigusaktides sätestatud alustel või OEGga sõlmitud lepingu täitmiseks:

6.2.1      teie isikusamasuse tuvastamine ja Teenusele juurdepääsu võimaldamise kontrollimine Veebilehtedel kasutajakonto avamisel:  Veebilehtedel Teenuse kasutamiseks registreerumisel kontrollime automatiseetitult, kas te vastate kasutajakonto avamiseks ja Teenusele juurdepääsu saamiseks kehtestatud nõuetele. Automatiseeritud otsuse tegemine hõlab teie Isikuandmete analüüsimist, muuhulhas teie sünniaja (vanus), isikukoodi, kodakondsuse, enesevälistuse andmete ja hasartmängu mängimise piirangu andmete töötlemist. Vastavad andmed oleme kogunud OEGle kättesaadavatest andmebaasidest seoses Teenuse osutamisega (näiteks hasartmängu mängimise piirangutega isikute nimekiri) või olete need meile ise kättesaadavaks teinud. Automatiseeritud otsuse tulemusena kinnitatakse või keeldutakse teie kasutajakonto avamisest ja Teenusele juurdepääsu võimaldamisest;

6.2.2      kasutaja maksetehingute kontrollimine: kohaldatavatest õigusaktidest tulenevalt on OEG kohustatud kontrollima, kas teie maksekonto andmed vastavad andmetele, mille esitasite Teenuse kasutamiseks. Automatiseeritud otsuse tegemine hõlmab eelõige teie pangakontoga seonduvate andmete töötlemist (nimi, arveldusarve number). Vastavad andmed on tavaliselt teie või makseteenuse pakkuja poolt meile otse edastatud. Automatiseeritud otsuse tulemusena kinnitatakse või keeldutakse teile või teie kasutajakontole raha ülekandmisest;

6.2.3      riski- ja vastavushinnang spordi reeglite ning Teenuse muude reeglitega: vastavalt spordiennustuse reeglitele ei luba OEG klientidevahelist koostööd ning seega võtab aktiivseid meetmeid, et tõkestada skriptide, robotprogrammide ja muude ausa mängu reegleid rikkuvate seadmete ja meetodite kasutamist. Ausa mängu reeglite rikkumise ja mittevastavuse tõkestamiseks analüüsime teie tegevusi Veebilehtedel ja Teenuses. Analüüsimisel tugineme peamiselt Tehnilistele Andmetele ja Hasartmängude Andmetele nagu on määratletud ülal punktides 4.1.4 ja 4.1.7. Nimetatud andmeid võrdleme andmetega, mida oleme varasemalt kogunud või saanud kolmandast osapoolest teenusepakkujalt teie või teie seadme kohta. Automatiseeritud otsuste tulemusena võib OEG ja/või kaasatud mänguteenuse pakkuja (kes töötleb vastavaid andmeid koondatud kujul, mis põhineb üksnes kasutaja-ID-l) piirata juurdepääsu Teenuse funktsioonidele (näiteks tühistada samalt IP-aadressilt või jagatud aadressilt tehtud korduvaid panuseid, piirata maksimaalsete panuste summasid jms), kui analüüs tuvastab riski või reeglite rikkumise;

6.2.4      pettuste tuvastamine: kohalduvad õigusaktid kohustavad OEGd tuvastama ja tõkestama rahapesu ning pettusega seotud tegevusi.  Sel eesmärgil võrdleb OEG või pettuste tõkestamise teenuse pakkuja teie seadme võrguidentifikaatoreid (näiteks Tehnilisi Andmeid ja Veebiküpsiste Andmeid, nagu on määratletud punktides 4.1.7. ja 4.1.9.) ning Hasatmängude Andmeid (vt ülal punkt 4.1.4.) sarnaste eelnevalt kogutud andmetega teie või teie seadme kohta, mida olete Veebilehtede külastamiseks kasutanud. Kui tuvastatakse teie kasutajakonto seos pettuste või rahapesuga võib OEG automatiseeritud otsuse tulemusena piirata ligipääsu Teenusele (näiteks blokeerida või seada kasutamiskeeld kasutajakontole).

6.3          Üldjuhul tehakse punktis 6.2 kirjeldatud automatiseeritud otsused inimsekkumiseta. Punktides 6.2.3 ja 6.2.4 määratletud otsuste tegemise puhul on teil õigus otsesele isiklikule kontaktile; õigus otsuse suhtes oma seisukohti väljendada ja õigus otsus vaidlustada.

7              Isikuandmete säilitamise Kestus

7.1          Teie Isikuandmeid (kõik punktis 4.1.9 toodud Isikuandmete kategooriad, välja arvatud Veebiküpsiste Andmed) säilitatakse ajavahemikus, mis on mõistlikult vajalik Teatise punktis 5 toodud eesmärkide saavutamiseks, või Isikuandmete säilitamise õigusliku kohustuse lõppemiseni. Järgnev annab näitlikustava ülevaate Isikuandmete säilitamise kestusest andmekategooriate kaupa:

7.1.1      Registreerumise Andmeid, Kontrollimise Andmeid, AML Andmeid ja Hasartmängu Andmeid säilitatakse kuni 7 aastat alates viimasest sisselogimisest kasutajakontole;

7.1.2      Rahaülekannete Andmeid säilitatakse 7 aastat alates majandusaasta lõpust, mille jooksul tehing raamatupidamise dokumentidesse kanti. Juhime tähelepanu sellele, et suuremate kui 2000-euroste tehingute kohta käivaid andmeid säilitatakse 7 aastat alates viimasest sisselogimisest kasutajakontole;

7.1.3      Turunduslikke Andmeid säilitatakse 7 aasta alates nende kogumisest;

7.1.4      Suhtluse Andmeid säilitatakse 7 aastat alates nende kogumisest;

7.1.5      Tehnilisi Andmeid säilitatakse 30 päeva alates nende kogumisest.

7.2          Pärast antud Teatise punktis 7.1 toodud andmete säilitamise perioodi möödumist võime teie Isikuandmeid säilitada kauem, kui säilitamine on vajalik õigusaktidest tuleneva kohustuse ja nõuete täitmiseks, õigusvaidluste lahendamiseks või OEGiga sõlmitud lepingu täitmise tagamiseks, või anonümiseerime teie Isikuandmed ja säilitame neid tähtajatult.

7.3          Teatise punktis 7.1 toodud andmete säilitamise perioodi lõppemist või Isikuandmete töötlemise eesmärgiga seotud õigusliku aluse äralangemisel säilitab OEG Isikuandmeid sisaldavaid materjale varundussüsteemides, kust need kustuvad varundustsükli lõpus. OEG tagab, et võtab varundusperioodil varundatud materjalide turvalisuse tagamiseks kohaseid meetmeid. Varundatud materjalid on kasutamisest kõrvaldatud: andmeid ei töödelda ühelgi eesmärgil ning materjalid kustutatakse esimesel võimalusel, mis tähendab, et Isikuandmed hävitatakse OEGi varundustsükli lõpus.

8              Teie õigused andmesubjektina

8.1          Meil lasub õigusaktidest tulenev kohustus tagada, et teie Isikuandmed on õiged ja ajakohastatud. Palume, et aitaksite meil seda kohustust täita ja teavitaksite meid mis tahes muudatustest, mis peaksid töödeldavates Isikuandmetes kajastuma.

8.2          Te võite enda Isikuandmete töötlemisega seoses igal ajal, võttes meiega ühendust Teatises toodud kontaktandmetel, kasutada järgmisi õigusi:

8.2.1      õigus andmetega tutvuda: teil on õigus tutvuda andmetega, mida võib pidada teie Isikuandmeteks. See hõlmab õigust saada teavet selle kohta, et Isikuandmeid töödeldakse, millist liiki Isikuandmeid ja mis eesmärgil neid töödeldakse;

8.2.2      õigus andmete parandamisele: teil on õigus nõuda Isikuandmete parandamist, kui te arvate, et need on ebaõiged või mittetäielikud;

8.2.3      õigus esitada vastuväiteid: teil on õigus esitada vastuväiteid teid puudutavate Isikuandmete töötlemise suhtes, sealhulgas õigus esitada vastuväiteid Isikuandmetel põhinevate automatiseeritud otsuste tegemise suhtes või muudel juhtudel, kui teie Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi;

8.2.4      õigus piirata Isikuandmete töötlemist: teil on õigus nõuda, et me piiraks teid puudutavate Isikuandmete töötlemist, kui te soovite: i) esitada vastuväiteid Isikuandmete töötlemise õiguspärasuse kohta; ii) piirata Isikuandmete õigusvastast töötlemist; iii) saada Isikuandmed enda valdusesse või vältida nende kustutamist, et koostada või kaitsta õigusnõudeid; või iv) nõuda andmete töötlemise piiramist ajaks, mille jooksul on võimalik hinnata OEGi õigustatud huvi põhjendatust konkreetse andmete töötlemise tegevusega seoses;

8.2.5      õigus andmete kustutamisele: te võite nõuda, et teid puudutavad Isikuandmed kustutataks, kui Isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, milleks need koguti, te peate andmete töötlemist ebaseaduslikuks või te olete seisukohal, et teid puudutavad Isikuandmed peab kustutama, et meil oleks võimalik täita õigusaktidest tulenevat kohustust;

8.2.6      andmete ülekandmise õigus: nõusoleku või sõlmitud lepingu alusel Isikuandmete automatiseeritud töötlemise puhul on teil õigus nõuda, et me edastaks teile kõnealused Isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul. Samuti võite nõuda, et teid puudutavad Isikuandmed edastataks teisele vastutavale töötlejale. Juhime tähelepanu sellele, et viimasena mainitu on võimalik ainult tehnilise teostatavuse korral;

8.2.7      õigus nõusolek tagasi võtta: kui Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on teie nõusolek, on teil õigus Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta teile kahjulike tagajärgedeta;

8.2.8      õigus järelevalveasutusele kaebus esitada: kui meie vastus teid puudutavate Isikuandmetega seotud taotlusele ei ole rahuldav või olete seisukohal, et Isikuandmete töötlemine toimub ebaseaduslikult, siis võite vastavasisulise kaebuse esitada Andmekaitse Inspektsioonile e-posti aadressil [email protected] (https://www.aki.ee/).

8.3          Juhime tähelepanu, et peate meile piisavalt teavet esitama, et saaksime vastata teie Teatise punktis 8.2 toodud õigustega seotud nõuetele. Võime teilt enne taotlusele vastamist paluda lisateabe edastamist, et tuvastada isikusamasus ja hinnata teie taotluse põhjendatust.

9              Teid puudutavate isikuandmete jagamine ja andmeedastus

9.1          OEG avaldab teid puudutavaid Isikuandmeid kolmandatele osapooltele ainult kooskõlas käesoleva Teavitusega ja ainult Isikuandmeid töötlema volitatud isikutele, kes on nõustunud järgima konfidentsiaalsusnõudeid või kelle suhtes kohaldatavad konfidentsiaalsusnõuded tulenevad õigusaktidest. Konkreetsetel juhtudel avaldab OEG teid puudutavaid Isikuandmeid kolmandatele osapooltele vaid teie nõusoleku alusel.

9.2          Vajaduse korral avaldab OEG andmetöötluse käigus teid puudutavaid Isikuandmeid alltoodud vastuvõtjatele, sealhulgas Isikuandmete volitatud töötlejatele, ainult juhul, kui see on vajalik õigusaktidest või lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks:

Vastuvõtja kategooria

Avaldamise põhjus

Vastuvõtja asukoht

Interneti vahendusel pakutavate mänguteenuste pakkujatele

Interneti vahendusel toimiva mängukeskkonna kättesaadavaks tegemine (juhime tähelepanu, et Isikuandmeid avaldatakse koondandmetena, mis ei võimalda teie isiku tuvastamist)

Peamiselt Euroopa Liit, kuid ka Mani saar, Guernsey ja Kanada

Kontroll- ja autentimisteenuse pakkujad

Teenusele juurdepääsu võimaldamiseks ning pettuste tuvastamiseks ja tõkestamiseks kontroll- ja autentimisteenuste osutamine

Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid

Makseteenuste (sealhulgas finantsasutused, näiteks pangad) ja muude rahaülekandeteenuste pakkujad

Makseteenuse pakkuja või panga kaudu Teenuse kasutajakontole rahaülekannete tegemine ja võidusummade väljamaksete tegemine teie arvelduskontole

Peamiselt Euroopa Liit, kuid ka Guernsey

Pettuste tõkestamise teenuse pakkujad

OEG õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmine tagada Teenuse ja Isikuandmete turvalisus kaasates  pettuste tõkestamise teenuse pakkujad, et Veebilehtedel ja Teenuses tuvastada ja tõkestada pettusi ja muid kahtlaseid teguviise

Ameerika Ühendriigid

Õiguskaitseasutused ja Isikuandmete kaitse järelevalveasutused

OEG avaldab teid puudutavaid Isikuandmeid õiguskaitseasutustele ja Isikuandmete kaitse järelevalveasutustele ainult juhul, kui meil on õigusaktidest tulenev kohustus kõnealuseid andmeid avaldada või jagada (näiteks juhul, kui selline kohustus tuleneb kohaldatavatest õigusaktidest, kohtulahendist või kelmuste või muude süütegude tõkestamise vajadusest)

Euroopa Liit

Tugiteenuste pakkujad (õigusnõustajad, raamatupidajad jt, kes peavad järgima konfidentsiaalsusnõudeid)

Õigustatud huvi tagada Veebilehtede ja Teenuse korrapärane toimimine ning tavapärase äritegevuse läbiviimine

Euroopa Liit

IT-teenuste pakkujad

Veebilehtede ja Teenuse toimimiseks vajalike IT-lahenduste pakkumine

Peamiselt Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid

Kolmandatest osapooltest teenusepakkujad

Kasutajakonto sotsiaalmeediakontodega ühendamise võimaluse pakkumine

Peamiselt Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid

OEGi kontserni liikmed

Jagatud haldustaristu kasutamise eesmärgil

Euroopa Liit

 

9.3          Võime teatud juhtudel teid puudutavaid Isikuandmeid edastada väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda, kui vajalikke tugiteenuseid osutatakse väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Kasutame erinevaid Isikuandmete kaitseks vajalikke turvameetmeid, et tagada teid puudutavate Isikuandmete turvalisus. Teil on õigus tutvuda või saada teavet teid puudutavate Isikuandmete väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda edastamise ning sellega seoses kasutatavate turvameetmete kohta, võttes meiega ühendust Teatises toodud kontaktandmetel.

10           Teatise muudatused

10.1        Võime antud Teatist aeg-ajalt muuta või täiendada, et paremini kajastada Isikuandmete töötlemises toimunud muudatusi, ning Teatise uusima versiooniga on võimalik tutvuda sellel lehel. Palun kontrollige aeg-ajalt Teatise sisu, eriti enne uue isikutuvastamist võimaldava teabe edastamist.

Viimati uuendatud 17.07.2019.